Talent in de regio : Over deze subsidie

Jonge talentvolle cultuurmakers in de regio’s vinden in hun nabije omgeving niet altijd de mogelijkheden om hun talent ten volle te kunnen ontwikkelen. Samen met provincies zetten we ons daarom in om cultuuraanbod voor jonge talenten in het hele land beschikbaar te maken.

Met de regeling Talent in de regio ondersteunt het Fonds projecten die gericht zijn op talentontwikkeling en daaraan gekoppelde presentatiemogelijkheden. De projecten moeten samen met andere (culturele) partijen worden uitgevoerd en bijdragen aan de bovenlokale infrastructuur voor talentontwikkeling.

In 2018 ondersteunden we binnen de regeling Talent in de regio 9 projecten uit 12 provincies die gericht zijn op talentontwikkeling en daaraan gekoppelde presentatiemogelijkheden. In sommige projecten wordt door meerdere provincies samengewerkt.
In 2019 en 2020 zetten we deze regeling en samenwerking met provincies voort.

Samenwerking met provincies

In zowel de voorbereiding, uitvoer als monitoring van deze regeling werken we nauw samen met de provincies. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij trends en ontwikkelingen in alle delen van het land, voerden we ter voorbereiding van deze regeling gesprekken met de provincies. Iedere provincie krijgt de mogelijkheid een project voor te dragen aan het Fonds. Ook in de monitoring van de projecten trekken we samen op, om zo gezamenlijk te leren van en uit te wisselen over de opbrengsten.

Aanvragen

2018: van maandag 2 april 2018 tot en met vrijdag 4 mei 2018 (gesloten)
2019: van maandag 1 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019
2020: van maandag 6 april 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020

Bedragen

 • De subsidie bedraagt in 2019 en 2020 maximaal € 60.000 per project.
 • Voor iedere provincie is budget gereserveerd. Per provincie wordt per ronde aan ten hoogste één aanvrager subsidie toegekend. Provincies kunnen ook gezamenlijk één project aandragen.
 • Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers.
 • Het totale budget voor deze regeling is per jaar:
  2018: € 670.000
  2019: € 720.000
  2020: € 720.000

 

Subsidieregeling

Volledige subsidieregeling talent in de regio

Wijzigingsregeling Talent in de regio

In de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving (d.d. 12 maart 2018) geeft minister Van Engelshoven aan meer ruimte te bieden voor Talentontwikkeling & Vernieuwing bij de zes Rijkscultuurfondsen. Hierdoor kan het Fonds de regeling Talent in de regio verruimen en verlengen. Dit is terug te vinden in de wijzigingsregeling.

 

Talentontwikkeling in de grote steden
Aanvullend op de samenwerking met de provincies zijn we ook in gesprek met de vier grote steden over de ontwikkelmogelijkheden voor jonge talenten. In Amsterdam en Den Haag hebben we inmiddels twee projecten kunnen honoreren.

Meer lezen

Wie en waarvoor

Wie kan een aanvraag indienen?

Een culturele instelling, gevestigd buiten de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht), met een adhesieverklaring van de betreffende provincie.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen voor een project dat gericht is op talentontwikkeling en daaraan gekoppelde presentatiemogelijkheden. Het project wordt samen met andere (culturele) partijen uitgevoerd en draagt bij aan de bovenlokale infrastructuur voor talentontwikkeling.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet je aanvraag aan voldoen?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je aanvraag aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door voor een overzicht van alle voorwaarden.

Project

 • Het project mag maximaal twee jaar duren.
 • Het project start in het jaar van je aanvraag, maar niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.

 

Begroting

 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen.

Als subsidieontvanger moet je voldoen aan de Governance Code Cultuur en ben je verplicht mee te werken aan de kennisdeling over je project.

Meer lezen

Criteria: waar wordt je aanvraag op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit;
 • Organisatorische kwaliteit;
 • Duurzame samenwerking met andere partijen binnen de infrastructuur voor talentontwikkeling.

 

Een toelichting op deze criteria vind je terug in de subsidieregeling.
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je aanvraag op alle criteria als voldoende zijn beoordeeld.

Meer lezen

Hoe werkt het

Voorbereiding

 • Lees alle informatie goed door. Ook de volledige subsidieregeling.
 • Bekijk alvast het voorbeeldaanvraagformulier
 • Heb je nog vragen of behoefte aan advies?
  Neem gerust contact op met Stefanie Weijsters via 030-233 60 44.

 

Account Mijn Fonds

Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost.

Account aanvragen

De subsidieaanvraag

Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier en de modelbegroting vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan, de adhesieverklaring en de begroting uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst aan moeten voldoen. Als je alles hebt ingevuld en dien je het formulier digitaal in.

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • projectplan
 • ingevulde modelbegroting
 • adhesieverklaring
 • digitale ondertekening

 Bij belangrijke documenten vind je handige voorbeelddocumenten die je op weg helpen. 

Bericht

Je aanvraag wordt voorgelegd aan een externe adviescommissie. Binnen 13 weken hoor je of de aanvraag gehonoreerd is.

Meer lezen
Meest gelezen