Midden in de wereld

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 120.000,-

Op dit moment ontbeert de pabo-opleiding van Hogeschool Arnhem en Nijmegen een verdiepings- of ondersteuningsaanbod op muziekgebied. Met het project “Making Music” wil de school daar een verbeterslag in maken. Ze wil zorgen voor een ruim aanbod voor studenten die zich verder willen tot muziekgeneralist of -specialist. Op deze manier draagt de hogeschool ook bij aan beter muziekonderwijs binnen de scholen waarmee zij samenwerkt.

Het project omvat vier samenhangende deelprojecten. Met “Anders toetsen om meer te oefenen” onderzoekt de hogeschool hoe de toetsing kan worden aangepast en betere feedback kan opleveren. Doel hiervan is om studenten te motiveren om met muziekactiviteiten bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Met “Bewustwording en leren kiezen” gaat meer aandacht uit aan het belang van muziek voor de ontwikkeling van leerlingen en hoe studenten als begeleider kunnen bijdragen aan muziekactiviteiten. Via “Opleiden van generalisten en specialisten” wil de school opleiding en praktijk dichter bij elkaar brengen. Onder de noemer “Netwerkleren” wordt een kenniskring ingericht waarin projectleiders en specialisten van de scholen kunnen afstemmen over samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe opleidingspraktijken.

De hogeschool gaat de tijdens het project opgedane kennis delen met de pabo's binnen Fontys en Inholland en met het Netwerk Muziekdocenten Pabo.

Midden in de wereld
Meest gelezen