Design Based Education - daar zit Muziek in!

NHL Stenden Hogeschool Assen, Emmen, Meppel en Groningen

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 160.000,-

NHL Stenden Hogeschool heeft pabovestigingen in Assen, Emmen, Meppel en Groningen. De belangrijkste knelpunten in het huidige muziekonderwijs zijn: versnipperd aanbod, onvoldoende aansluiting op het niveau van de student en beperkte stagemogelijkheden. Het gevolg is dat de studenten vaak onvoldoende vertrouwen hebben in het eigen muzikale kunnen.

Het doel van het project is te zorgen dat studenten zich handelingsbekwaam voelen en dat ook daadwerkelijk zijn. Daartoe zet de hogeschool in op de ontwikkeling van de muzikale identiteit van de student, door het opzetten van een pabokoor, het geven van band/ensemblecoaching en extra workshops. Daarnaast ligt de focus op de ontwikkeling van de student als muzikale leerkracht, door co-teaching, het leren bespelen van een begeleidingsinstrument, het ontwikkelen en uitvoeren van een minor muziek en een vakspecialisatie. In het nieuwe curriculum krijgt muziek extra stevigheid door een breed programma van kunst en cultuur en een website die feedback bij stages ondersteunt. Ten slotte verbindt het jaarlijkse symposium en de internationalisering van de hogeschool de student sterker met de muzikale wereld.

Voor het project werkt de hogeschool samen met de conservatoria van Groningen en Zwolle. De organisatie van het jaarlijkse symposium is in handen van beide conservatoria. Verder komen er gezamenlijke stages en gaan conservatoriumstudenten lessen geven. Daarnaast wordt samengewerkt met schoolbestuur Promes in Meppel en komt bij elke locatie een samenwerking met een schoolbestuur. De kennisdeling gebeurt via het symposium, het Netwerk Muziekdocenten Pabo en de website voor studenten en mentoren.

Design Based Education - daar zit Muziek in!
Meest gelezen