Professionalisering muziekonderwijs pabo: Over deze subsidie

Met deze regeling ondersteunen we momenteel alle pabo's van Nederland! Er kan niet meer worden aangevraagd.

--

Met deze regeling wilde het Fonds bijdragen aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s in Nederland. De regeling is tot stand gekomen in samenspraak met het veld. Belangrijk onderdeel van de regeling was dat pabo's een samenwerking met een conservatorium en een basisschool aangaan of verdiepen.

De regeling maakte deel uit van de inzet van minister Bussemaker voor meer en beter muziekonderwijs en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas, waarbinnen publieke en private partijen zich vijf jaar lang gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

De regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s draagt eraan bij dat toekomstige groepsleerkrachten zich handelingsbekwaam voelen op het gebied van muziekonderwijs.

Samen met onze partners hopen we dat vanaf 2020 alle afgestudeerde pabostudenten zich bekwaam genoeg voelen om muziekonderwijs te geven. De beweging naar dat doel toe wordt onder andere in gang gezet met deze subsidieregeling. De regeling sloot aan bij de eerder gestarte regeling Impuls Muziekonderwijs voor basisscholen en past binnen het brede programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat er op is gericht de kwaliteit van het cultuuronderwijs in brede zin te versterken in het primair onderwijs.

 

 De subsidieregeling is hier te vinden.

  De wijzigingsregeling van mei 2019 is hier te vinden

Meer lezen

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Colleges van bestuur van pabo’s kunnen voor deze regeling een projectplan ontwikkelen, gericht op duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs. Het resultaat hiervan is dat afgestudeerde pabostudenten het durven, het willen en het belangrijk vinden muziekonderwijs te geven. Ook worden de praktische vaardigheden van de studenten verbeterd.

Zo kan de afgestudeerde pabostudent straks als groepsleerkracht de regie nemen over het muziekonderwijs en muziek maken met zijn of haar klas.

Het plan sluit optimaal aan bij de desbetreffende pabovestiging(en). Dat betekent dat het plan kan worden afgesteld op de vertreksituatie op de betreffende vestiging, de opbouw van het curriculum, de mogelijkheden tot samenwerking in de regio, de identiteit van de opleiding, etc. In alle gevallen is het plan gericht op een significante verbetering van de handelingsbekwaamheid van alle studenten op de vestiging, aan de hand van zo concreet mogelijke doelstellingen.

Voor het verbeteren en het verankeren van het muziekonderwijs kan bijvoorbeeld gedacht worden aan (een combinatie van) verschillende mogelijkheden:

  • Het vergroten van de handelingsbekwaamheid in muziekonderwijs van alle studenten aan de pabo. Dat kan vorm krijgen door bijvoorbeeld zanglessen voor alle studenten en het opzetten van een schoolkoor, schoolband, door duo-stages of co-teaching met conservatoriumstudenten.
  • Muziek vakoverstijgend integreren in het pabo-onderwijs. Op deze wijze wordt aangesloten bij een ontwikkeling die ook gaande is in het primair onderwijs.
  • Het opleiden van specialisten muziekonderwijs pabo (via een minor of specialisatie).

 Bekijk de plannen van de Pabo's die in de eerste ronde gehonoreerd zijn. 

Meer lezen

Voorwaarden: Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Duurzame verankering

Voorwaarde voor deelname aan de regeling is dat pabo’s hun inspanningen na afloop van de subsidieperiode hebben verankerd in het schoolbeleid en het curriculum zodat er een daadwerkelijk structurele inbedding van goed muziekonderwijs op de opleiding is gerealiseerd. Concreet betekent dit dat de toegenomen handelingsbekwaamheid van afgestudeerde pabostudenten, ook na afloop van deze subsidie, gecontinueerd blijft. Er moet dus in de subsidieaanvraag aangegeven worden hoe met de subsidie de duurzame verankering gerealiseerd wordt.

Samenwerking met conservatorium en basisscholen

Het is een voorwaarde dat een pabovestiging samenwerkt met een conservatorium en met scholen voor primair onderwijs. Partijen kunnen de inhoud van de samenwerking zelf invullen. De samenwerking wordt vastgelegd in afspraken, waarin partijen ieder hun eigen expertise inbrengen. De samenwerking mag met een bestaande partner zijn mits de inhoud van de samenwerking op het doel van deze regeling is toegespitst. Voor alle samenwerkingen geldt het belang van kennisdeling (ook tussen pabo’s onderling) en het bouwen aan duurzame netwerken. In de samenwerking met conservatoria ligt het accent op de samenwerking en uitwisseling tussen enerzijds de muzikale vaardigheden (conservatoria) en anderzijds de didactische vaardigheden (pabo’s). De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Inhoudelijke kwaliteit

We verwachten dat in het projectplan de vertreksituatie, de gestelde ambities en de aansluiting van de voorgestelde activiteiten hierop goed worden omschreven. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre de opgedane kennis wordt gedeeld met andere pabo’s en welke aanpak van monitoring en evaluatie de aanvrager kiest.

Meer lezen

Ik wil graag een aanvraag indienen

College bestuur vraagt aan via Mijn Fonds 

Voor je een aanvraag kunt indienen heb je een account nodig voor Mijn Fonds. Het kan enkele dagen duren voordat deze actief is. Lees hier alles over het aanmaken van een account.

Het college van bestuur van een hogeschool kon subsidie aanvragen voor één of meerdere pabovestigingen. Voor de subsidieaanvraag ontwikkelt het college van bestuur een visie op duurzaam kwalitatief goed muziekonderwijs voor alle pabostudenten en concretiseert dit in een plan op maat voor één of meerdere pabovestigingen van de betreffende hogeschool.

Subisdiebedragen

Er is een vast subsidiebedrag beschikbaar per pabovestiging. De hoogte van het bedrag was afhankelijk van het aantal studenten en is bestemd voor drie jaar. Onze berekeningen voor de subsidiebedragen is gebaseerd op vestigingsgegevens vanuit het ministerie van OCW, met peildatum 1 oktober 2016:

  • € 50.000,- voor vestigingen tot 250 studenten
  • € 90.000,- voor vestigingen met 250 tot 500 studenten
  • € 125.000,- voor vestigingen met 500 tot 750 studenten
  • € 160.000,- voor vestigingen met 750 of meer studenten

 

-Subsidie wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van in Nederland gevestigde, door het Rijk bekostigde pabo’s.

-Voor een vestiging kan maximaal 25% minder worden aangevraagd dan het normbedrag, dat is gebaseerd op het aantal studenten per vestiging. De subsidieaanvrager diende daarbij aan te geven waarom minder wordt aangevraagd dan het normbedrag.

-De subsidie dient voor minimaal 100% te worden gematcht uit eigen middelen. Dit kan een financiële bijdrage zijn maar ook een gekapitaliseerde inzet van eigen personeel. Daarbij werd uitgegaan van een bruto bedrag van maximaal € 70,- per uur.

De aanvraag 

De subsidieaanvraag bestaat uit drie documenten:

  1. Een projectplan
  2. Een samenwerkingsovereenkomst met een conservatorium
  3. Een volledig ingevulde modelbegroting

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

De ambities met Cultuureducatie met Kwaliteit en in het bijzonder die voor de muziek zijn vastgelegd in de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 24 oktober 2014. Het Fonds sluit met zijn regelingen aan bij de brede landelijke beweging Méér Muziek in de Klas. Met deze publiek-private samenwerking (Ministerie van OCW, LKCA, Stichting Méér Muziek in de Klas en Fonds voor Cultuurparticipatie) zetten diverse partijen zich gezamenlijk in voor structureel muziekonderwijs onder schooltijd en in de vrije tijd.

 

 

Meer lezen
Professionalisering muziekonderwijs pabo
Meest gelezen