Mediakunst- en Erfgoededucatie: Over deze subsidie

Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunen we projecten die laten zien hoe mediakunst- en erfgoededucatie in het primair onderwijs in de praktijk kunnen worden gebracht.

Wil jij cultuuronderwijs ontwikkelen dat dichtbij de beleveniswereld van kinderen staat en aansluit bij de actuele thema’s in het onderwijs? Kinderen zijn dagelijks bezig met de nieuwste technologieën, film en fotografie. Erfgoed ligt letterlijk voor het oprapen in de omgeving van de kinderen. Tegelijkertijd vinden scholen het soms lastig om media en erfgoed op te nemen in het lesprogramma. Want hoe leer je kinderen media op een creatieve manier in te zetten? En hoe laat je het erfgoed in de omgeving van de school tot leven komen?
De subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie geeft culturele instellingen de kans om samen met scholen te werken aan deze thema’s.

Wat is mediakunsteducatie?
Mediakunsteducatie is het leren over en door media als kunstzinnige uiting, zoals recentelijk ontwikkelde technologieën, informatietechnologie, film en fotografie, waarbij kritisch kijken, reflecteren en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen.

Wat is erfgoededucatie?
Erfgoededucatie is het leren over en door de materiële en immateriële sporen uit het verleden. Kennis van het verleden zorgt ervoor dat je met een kritische blik betekenis kan geven aan verleden, heden en toekomst.

Aanvraagrondes

Er zijn meerdere aanvraagrondes. Aanvragen die binnen deze periode door het Fonds worden ontvangen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, totdat het budget op is.
2018: 5 maart t/m 14 december
2019: 14 januari t/m 13 december
2020: 13 januari t/m 11 december

Bedragen

 • De subsidie is minimaal € 10.000 en maximaal € 80.000 per project.
 • Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers.
 • Het totale budget voor deze subsidieregeling is € 3.000.000 - daarvan is inmiddels 1,9 miljoen besteed.

 

Subsidieregeling

Subsidieregeling Mediakunst en Erfgoededucatie

Wijzigingsregeling Mediakunst en Erfgoededucatie


Tijdens de eerste aanvraagronde is gebleken dat het minimale aan te vragen subsidiebedrag soms als hoog wordt ervaren. Daarom is het minimaal aan te vragen subsidiebedrag verlaagd van € 26.000 naar € 10.000. Ook is de indientermijn verlengd. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de wijzigingsregeling.

Meer lezen

Wie en waarvoor

Wie kan een aanvraag indienen?

De subsidie wordt aangevraagd door een culturele instelling.
Het project moet een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en één of meerdere scholen in het primair onderwijs. Dit kunnen scholen zijn uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor een project op het gebied van mediakunst- of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing en verbetering van cultuureducatie.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet je aanvraag aan voldoen?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je project aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door voor een overzicht van alle voorwaarden.

Project

 • In het project werken meerdere culturele instellingen en één of meerdere scholen in het primair onderwijs samen waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.
 • De start van het project is uiterlijk in het schooljaar volgend op de toekenning, maar niet eerder dan 13 weken na indiening van je aanvraag.
 • Het project duurt maximaal 3 schooljaren, waarvan minimaal 2 jaar worden besteed aan de uitvoering met leerlingen.


Begroting

 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen.

 

 Als subsidieontvanger moet je voldoen aan de Governance Code Cultuur en ben je verplicht mee te werken aan de kennisdeling over je project.

Meer lezen

Criteria: waar beoordelen we je aanvraag op?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit
 • Duurzame samenwerking tussen de partners
 • Organisatorische kwaliteit

Een toelichting op deze criteria vind je terug in de Subsidieregeling Mediakunst en Erfgoededucatie.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je aanvraag op alle criteria als voldoende zijn beoordeeld.

Meer lezen

Hoe werkt het

 Voorbereiding


Account Mijn Fonds
Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost.

Account aanvragen

De subsidieaanvraag

Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier en de modelbegroting vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan, de samenwerkingsovereenkomst en de ondertekening digitaal uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst aan moeten voldoen. Als je alles hebt ingevuld dien je het formulier digitaal in.

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:


Bericht

Je aanvraag leggen we voor aan een onafhankelijke externe adviescommissie. Binnen 13 weken hoor je of de aanvraag gehonoreerd is.

Meer lezen
Mediakunst- en Erfgoededucatie
Meest gelezen