Onderwijs Maken we Samen, door Cultuur worden we verbonden

Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM)

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 180.000,-

Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM) vraagt voor negen scholen subsidie aan. Het merendeel van de scholen van SOM bevindt zich in een plattelandsomgeving met een tamelijk cultuurarme dynamiek. SOM kiest ervoor om bij de scholen het eigenaarschap omtrent cultuur te leggen. Door middel van deze regeling wil stichting SOM een heldere rol voor de school rondom cultuurbeleid creëren. Er is gekozen voor een indeling in niveaus. De niveaus zijn als volgt: cultuurmagneetschool, volgschool en een schakelschool. Allereerst zal op bestuursniveau worden gewerkt aan visievorming. Dan volgen er drie scholingsbijeenkomsten voor de teamleiders en de directies. Erna volgt een plenaire studiedag in oktober 2016 voor het voltallig onderwijzend en besturend personeel. Het doel is om vanuit een gezamenlijk referentiekader voort te bouwen op de vastgestelde visie op cultuuronderwijs. Iedere school gaat die op zijn eigen niveau verder uitwerken. Na het scholingstraject van de teamleiders en directies volgen er acht bijeenkomsten voor de ICC’ers. Op vier scholen zal een leerkracht deelnemen aan de nascholing/vakopleiding. Dit om de kunstdisciplines muziek en drama meer kracht bij te kunnen zetten. Alle negen scholen hebben een eigen gewenste activiteiten- en scholingstraject opgesteld. Iedere school gaat het plan verder uitwerken met behulp van de ICC’er en de directeur. Allereerst wordt door middel van ondersteuning gewerkt aan het formuleren van de ambities van de school. Deze ambities omtrent cultuuronderwijs worden opgenomen in een cultuurbeleidsplan. Er is coaching voor de ICC’er en de directeur om de implementatie van het cultuurbeleidsplan vorm te geven naar de geformuleerde ambities. De leerlijn wordt geschreven aan de hand van een vaststaand onderwijsconcept. Tot slot wordt er een format opgezet om ook andere leerlijnen van de overige creatieve vakken in de toekomst in op te nemen. Monitoring, evaluatie en borging is per niveau vastgelegd. Iedere school is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het cultuurbeleidsplan. Ook zorgt iedere school zelf per kwartaal voor het vastleggen van de voortgang in logboekvorm. De werkgroep houdt daarmee zicht op de voortgang.
Meest gelezen