Licht op cultuuronderwijs

VGPO Accretio

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 117.158,-

Accretio, Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs vraagt een subsidie aan voor het project 'Licht op cultuuronderwijs'. De scholengroep wil middels dit project kunst en cultuur een logische plek geven in de onderwijsprogramma’s van de zes deelnemende scholen. Dit schoolbestuur wil zich gezamenlijk inzetten voor cultuuronderwijs, om recht te kunnen doen aan de brede ontwikkeling van alle kinderen en een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Er zijn al aanknopingspunten van cultuuronderwijs met een aantal speerpunten in het onderwijsplan van 2015, maar het bestuur wil graag volgende stappen zetten naar het gewenste niveau. Door middel van een inspiratiesessie en visievormingsbijeenkomsten wil het bestuur zich laten scholen en inspireren om een visie op cultuuronderwijs te kunnen ontwikkelen. De scholen laten zich inspireren tijdens een startbijeenkomst en herijken of ontwikkelen tijdens een werkbijeenkomst de visie op schoolniveau. Gedurende dit traject worden huidige icc'ers gecoacht op het gebied van cultuur en cultuurbeleid en worden nieuwe icc'ers opgeleid door een deskundig professional. Tijdens een team studiedag krijgen leerkrachten inzicht in hun persoonlijke leervraag op het gebied van kunstvakken, en wordt de individuele coaching on the job voor de leerkrachten hierop afgestemd. Na afloop van dit project heeft het bestuur een gedragen visie op cultuuronderwijs ontwikkeld en vastgelegd. Het bestuur is geïnspireerd en geschoold op het gebied van cultuur en het cultuurbeleid en hoe dit aansluit bij de christelijke identiteit. De scholen hebben de schoolvisies ontwikkeld of herijkt en opgenomen in hun cultuurplannen voor de komende twee jaar. De huidige icc'ers zijn (bij) geschoold in het opstellen van cultuurplannen en het begeleiden van het team bij de uitvoering van het cultuurbeleid. Op iedere deelnemende school is een tweede ICC-er opgeleid. Ouders zijn via informatieavonden geïnformeerd over cultuur en het cultuurbeleid van de school. Voor leerkrachten zijn de persoonlijke scholingsbehoeften, op het gebied van kunstvakken, in kaart gebracht en vastgelegd in een scholingsplan. Er worden verschillende externe partners ingezet voor inspiratie, begeleiding en training, zoals de Stadkamer en Gert Biesta. Kennisuitwisseling vindt plaats in onder meer het netwerk van het bestuur, de kenniskring van de school en van Stadkamer.
Meest gelezen