Cultuuronderwijs met Richting en Ruimte

Stichting Penta Primair

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 50.000,-

Penta Primair vraagt subsidie aan voor het project ‘Cultuuronderwijs met Richting en Ruimte’. Het schoolbestuur doet een aanvraag voor twaalf scholen. Deze scholen richten zich op de toekomst van het kind en de weg waarlangs het kind zijn identiteit ontwikkelt en voldoende resultaat bereikt om zelfstandig deel uit te kunnen maken van de maatschappij. Voor stichting Penta Primair is cultuuronderwijs belangrijk en in het bijzonder muziekonderwijs. Het schoolbestuur heeft reeds geïnvesteerd in de kundigheid van de leerkrachten. De stichting Penta Primair wil door middel van dit project cultuuronderwijs versterken en een visie vormen om cultuuronderwijs te kunnen borgen in de organisatie. Door middel van een visietraject wordt het bestuur geschoold op het gebied van cultuuronderwijs. Het bestuur gaat leernetwerken opzetten op alle drie de niveaus. Vanuit de visie van het bestuur ontwikkelen de scholen een cultuurbeleidsplan, waarin ze de leerlijnen beschrijven, activiteiten plannen, samenhang creëren met andere vakken en de samenwerking met de culturele partner vastleggen. Middels een stuurgroep wordt duurzame samenwerking gestimuleerd onder de scholen die in een krimpregio zitten. Door middel van de leernetwerken en het ontwikkelde Living Lab worden leerkrachten nader geschoold op het gebied van muziekonderwijs. Na afloop heeft het bestuur een visie op het gebied van cultuuronderwijs. Het bestuur heeft de samenwerking en kennisuitwisseling tussen scholen gestimuleerd. Elke deelnemende school heeft een cultuurbeleidsplan ontwikkeld. Zij hebben duurzame partnerschappen met de culturele omgeving geïntensiveerd. De leerkrachten bevorderen hun kennis van muziek en het coachen hiervan in de klas. Er wordt op leerkrachtniveau samengewerkt met de vakspecialisten van Kunstbedrijven Westerkwartier en Stichting Muziekonderwijs Grootegas. Onderwijsadviesbureau CEDIN zal het bestuur begeleiden bij het visietraject en het opstellen van de cultuurbeleidsplannen op de scholen. CultuurClick ondersteunt de scholen met advies, kennisuitwisseling en professionalisering. De opgedane kennis en vaardigheden worden gedeeld in het netwerk van het bestuur en de scholen.
Meest gelezen