Cultuureducatie als motor voor versterken van 21e eeuwse vaardigheden

Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 200.000,-

De Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland, GPOWN vraagt subsidie aan voor het project “Cultuureducatie als motor voor het versterken van de 21e eeuwse vaardigheden’’. Het schoolbestuur doet een aanvraag voor zeventien gereformeerde scholen in het Westen van Nederland. Uit de analyse komt naar voren dat de scholen cultuuronderwijs zien als een bijvak. Het schoolbestuur vindt cultuuronderwijs belangrijk. Het schoolbestuur wil middels een professionaliseringtraject cultuureducatie versterken binnen de organisatie en zich richten op boeiend en betekenisvol onderwijs voor de toekomst. Belangrijke onderleggers daarbij zijn: de algemene visie van het bestuur, het model van de 21e eeuwse vaardigheden en het advies van het Platformonderwijs 2032. Middels het vormen van een kerngroep gaat het bestuur onder leiding van een bovenschoolse cultuurcoördinator een visie formuleren en opnemen in het koersplan 2018-2022. Het bestuur faciliteert een kennisnetwerk voor icc’ers. De scholen brengen met behulp van de cultuurmonitor de beginsituatie in kaart en gaan daarna onder leiding van de bovenschoolse cultuurcoördinator in visiegesprekken een doorlopende leerlijn ontwikkelen, verdiepen of verbreden. Leerkrachten worden middels het principe ‘teach de teacher’ geschoold in 21e eeuwse vaardigheden binnen cultuureducatie. Na afloop van dit project heeft het bestuur een visie ontwikkeld en vastgelegd. Er is een kennisnetwerk voor de icc’ers opgericht. Leerkrachten worden vaardiger in het verbinden van de culturele activiteiten met andere, met name taal, primaire vakken. Voor één van de culturele vakken is een doorgaande leerlijn ontwikkeld en een koppeling gemaakt met de doelstellingen uit het taalonderwijs. Leerkrachten zijn vaardiger om vanuit ontwikkelde beleidskader en leerlijnen cultuureducatie toe te passen in hun onderwijspraktijk. De scholen hebben elk hun samenwerkingspartners vermeld in de aanvraag. Bovendien wordt er samengewerkt met de cultuurcoaches. De opgedane kennis en vaardigheden worden gedeeld in het netwerk van icc’ers en regiobijeenkomsten van leerkrachten. Daarnaast vindt kennisuitwisseling plaats in de digitale leeromgeving van de stichting.
Meest gelezen