Cultuur in de lijn

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 80.000,-

Het schoolbestuur Speciaal Onderwijs Fryslân vraagt een subsidie aan voor het project ‘’Cultuur in de lijn’’. Onder de koepel van SO Fryslan zetten de acht deelnemende scholen zich met grote betrokkenheid in voor bijzondere leerlingen. Als onderwijsinstelling zijn zij de laatste jaren vooral bezig geweest met het op orde brengen van het onderwijs op cognitief vlak. Het schoolbestuur vindt cultuuronderwijs belangrijk voor deze bijzondere kinderen, vanwege hun beperkingen hebben de leerlingen vaak geen mogelijkheid om aan te sluiten bij het reguliere cultuurmenu buiten de school. Het schoolbestuur wil leerlingen maximaal voorbereiden op vrijetijdsbesteding en burgerschap. Binnen het strategisch beleidsplan 2015-2019 is al een visie op cultuuronderwijs geformuleerd, maar het bestuur wil graag de volgende stappen zetten naar het gewenste niveau. De werkgroep gaat onder leiding van een externe partner een visie formuleren. Het bestuur faciliteert een werkgroep die een nulmeting gaat opstellen, een breed gedragen visie gaat formuleren en een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs gaat ontwikkelen. Bovendien faciliteert het bestuur een podium voor talentvolle kinderen. De scholen gebruiken de uitkomsten van de nulmeting voor het formuleren van schoolspecifieke doelen en voor het in kaart brengen van de culturele partners in de schoolomgeving. Leerkrachten met belangstelling voor cultuur worden opgeleid tot icc’er. Na afloop van dit project heeft het bestuur heeft een visie op cultuur ontwikkeld en vastgelegd in het beleidsplan. Het cultuuraanbod voor de leerlingen is uitgewerkt in de leerlijnen. Het netwerk van culturele partners is vergroot en scholen wisselen onderling kennis en ervaring uit. De kinderen hebben een platform (talent-spektakel) om te kunnen schitteren. Er wordt onder andere samengewerkt met Keunstwurk, Effectief Onderwijs, Noordelijk Onderwijsgilde en Kunstkade. De scholen hebben apart hun netwerk genoemd in de analyse en willen dit netwerk graag uitbreiden.
Meest gelezen