bOOZt n@@r 21!

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 99.462,-

Openbaar Onderwijs Zwolle start met vijf scholen het traject 'Boozt n@@r 21'. Hierin wordt op bestuursniveau de strategische visie met betrekking tot cultuuronderwijs aangescherpt, op schoolniveau de vertaalslag gemaakt in leerteams en op leerkrachtniveau nemen alle leerkrachten deel aan deskundigheidsbevordering op maat. De koers en ambities zijn in een plan voor 2015-2018 vastgelegd en in de startbijeenkomst worden deze als basis genomen voor een gezamenlijke visie op cultuuronderwijs. Per school wordt een leerteam samengesteld, bestaande uit de icc'er(s) en leerkrachten, dat aangestuurd wordt door de directeur. De leerteams starten gezamenlijk met een minisymposium en komen gedurende het traject nog enkele keren bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. Verder gaan ze elk onder begeleiding van een externe professional aan de slag om de vertaling en concrete stappen op schoolniveau uit te voeren. De adviseur Onderwijs, Beleid en Kwaliteit van Openbaar Onderwijs Zwolle zal het project coördineren. Daarnaast wordt er samengewerkt met Stadkamer Cultuureducatie, Universiteit van Twente en Hogeschool Windesheim. Kennis en ervaring van het project wordt onder meer gedeeld in het bestuurlijk overleg schoolbesturen en de gemeente Zwolle en het directeurenoverleg per wijk.
Meest gelezen