Vraag en antwoord

Vraag en antwoord Impuls muziekonderwijs

Impuls Muziekonderwijs

Wat is de relatie met Cultuureducatie met Kwaliteit?

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma. De extra inspanning die de komende jaren voor het muziekonderwijs wordt geleverd biedt kansen om muziek, en in het verlengde daarvan ook andere kunstdisciplines een vaste plek te geven in het onderwijs.

Om de regeling snel van start te laten gaan zijn er 15 scholen geselecteerd die vervroegd van start gaan met het versterken van hun muziekonderwijs. Deze scholen zijn geselecteerd door de regionale en stedelijke culturele expertise centra die deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Kan een schoolbestuur voor meerdere schoollocaties een aanvraag indienen?

Ja, voor elke locatie kan een losse aanvraag ingediend worden. Het is wel van belang dat in elke aanvraag de karakteristieken van de specifieke locatie duidelijk naar voren komen. De beginsituatie zal bijvoorbeeld per locatie verschillen, net zoals de wensen van het team met betrekking tot de deskundigheidsbevordering.

Met wie kan de schoollocatie een samenwerkingsovereenkomst aangaan?

De school kan een samenwerking opzetten of intensiveren met een vereniging of stichting met een culturele doelstelling met expertise op het gebied van muziek. Denk hierbij aan een afdeling muziek, een muziekschool, een harmonie, een fanfare of een (bestaand) samenwerkingsverband van muziekdocenten die als zelfstandige werkzaam zijn.


Het is voor deze regeling niet mogelijk om een samenwerkingsverband aan te gaan met een zzp’er die niet in een samenwerkingsverband actief is. Natuurlijk kan er wel met een zzp’er worden samengewerkt naast de verplichte samenwerkingspartner.

De school werkt op minimaal twee van de drie onderdelen van de subsidieregeling samen met de partner: de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, het structureel verzorgen van muziekonderwijs en het verbinden van het binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie aanbod.

Waarom is er niet meer budget beschikbaar voor muziekonderwijs?

Met het budget dat de minister van OCW beschikbaar heeft gesteld voor muziekeducatie kan in totaal ongeveer 20% van de scholen deelnemen aan de Impuls muziekonderwijs.

Meest gelezen