Immaterieel erfgoed: Over deze subsidie

Heb jij een project dat gericht is op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed? Misschien is de subsidieregeling Immaterieel erfgoed iets voor jou.

Met de subsidieregeling Immaterieel erfgoed stimuleren we eigentijdse vormen van beoefening zodat het toekomstbestendig is. Door een extra impuls vergroten we de aandacht, erkenning en waardering voor immaterieel erfgoed.

We ondersteunen projecten waarin erfgoedbeoefenaars en erfgoedgemeenschappen werken aan het van deze tijd houden of maken van hun immaterieel erfgoed, met het oog op beoefening in de toekomst. Door bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan of nieuwe beoefenaars te betrekken kan het immaterieel erfgoed eigen worden gemaakt en krijgt het nieuwe toepassingsvormen.

Wat is immaterieel erfgoed?
Immaterieel erfgoed is levende cultuur die wordt doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten. Het is wat mensen maken met hoofd, hart en handen. Door het beoefenen blijft erfgoed dynamisch, verandert het mee met de tijd en wordt het doorgegeven aan volgende generaties.

Je kan dan bijvoorbeeld denken aan: gondelvaart, papierscheppen, Anansi vertellen, shanties zingen, Hindelooper cultuur, Staphorster stipwerk, heggenvlechten. Maar er is nog veel meer. Op de site van het kenniscentum immaterieel erfgoed vind je nog meer voorbeelden.

Aanvragen
Je kunt een aanvraag indienen van 1 april 2019 t/m 18 december 2020, of tot het totale budget bereikt is. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Bedragen
De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,- per project.
Het totale beschikbaar budget is € 1.500.000,-

Subsidieregeling
In de subsidieregeling met toelichting vind je alle details. Bijvoorbeeld wat wij verstaan onder begrippen als immaterieel erfgoed, erfgoedbeoefening, erfgoedbeoefenaar.

Subsidieregeling Immaterieel erfgoed 2019-2020

Meer lezen

Wie en waarvoor?

Wie kan een aanvraag indienen?
Een stichting of vereniging die zich inzet voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
Voor projecten waarin erfgoedgemeenschappen en erfgoedbeoefenaars werken aan het van deze tijd houden of maken van hun immaterieel erfgoed. Zodat immaterieel erfgoed zich ontwikkelt en wordt doorgegeven.
Bijvoorbeeld door de vorm van beoefening eigentijds te maken, nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten of nieuwe beoefenaars te betrekken.


Voorbeelden ter inspiratie
Voorbeelden van toekomstbestending maken van immaterieel erfgoed in de verschillende domeinen vind je hier. We delen deze voorbeelden ter inspiratie. De lijst is niet uitputtend en is geen garantie voor subsidie. Aanvragen worden altijd getoetst aan de voorwaarden en criteria van de regeling.

• Schuttersgilden die oude tradities verweven met nieuwe vormen om jongeren actief te betrekken in hun publieke optredens. Bijvoorbeeld met het vendelzwaaien, waarbij de vendeliers samenwerken met circusartiesten om hun artistieke prestaties te verbeteren en hun lenigheid (via wedstrijden of voorstellingen) te vergroten.

• Sint Maarten, Driekoningen zingen: (grote) manifestaties die met experimenten nieuwe inhoud geven aan oude vieringen voor nieuw samengestelde bevolkingsgroepen. Maar ook de Surinaamse Marroncultuur en Maskarada-traditie op Bonaire die met nieuwe invullingen wordt doorgegeven aan volgende generaties.

• Voor Nederland nieuwe tradities, bijvoorbeeld Tambu, Kaha di orgel, Anansi vertellen, waarbij wordt geëxperimenteerd met nieuwe manier van doorgeven door middel van workshops, wedstrijden nieuwe koto maken, cursussen Anansi vertellen. Of bijvoorbeeld het schilderen van Henna op buiken van vrouwen die in verwachting zijn.

• Oude streekverhalen waarin sociale gewoonten, tradities, rituelen en uitdrukkingen een belangrijke plaats innemen die doorverteld en -gegeven worden aan nieuwe deelnemers. Dit kan ook in zangvorm gaan. 

• Beiaardiers die kinderen en nieuwe bewoners betrekken door het laten schrijven, verzamelen en spelen van (kinder)liedjes door alle nationaliteiten uit de stad.

• Oude ambachten als klompenmaker, molenaar, midwinterhoornblazen en houtsnijkunst waarbij wordt gekeken naar eigentijds gebruik en toepassingen om nieuw publiek actief te betrekken en het vakmanschap door te geven. Bijvoorbeeld door het hout voor klompen en midwinterhoorns te combineren met 3D-geprinte onderdelen. Of traditioneel houtsnijwerk te maken voor drukstempels voor geheel andere tradities zoals Surinaamse angisa’s en koto’s. Of beoefenaars van het Staphorster stipwerk die verf ontwikkelden dat wasbaar is en zijn gaan stippen op allerlei nieuwe voorwerpen.

• Heggenvlechten: waarbij op instructie van oude boeren en cursussen de techniek wordt overgedragen aan nieuwe heggenvlechters.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet je aanvraag aan voldoen?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je project aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door met daarin een overzicht van alle voorwaarden.

Project
• Je vraagt aan voor een specifiek en onderscheidend project en dus niet voor reguliere activiteiten.
• Je project duurt maximaal twee jaar.
• Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag en niet later dan 6 maanden na de toekenning.

Begroting
• Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
• Alleen kosten die direct aan je project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
• De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
• Maximaal 20% van de subsidie mag je inzetten voor materiële investeringen.

Als subsidieontvanger moet je voldoen aan de Governance Code Cultuur en ben je verplicht mee te werken aan kennisdeling over je project.

Meer lezen

Criteria: waar beoordelen we je aanvraag op?

We beoordelen je aanvraag aan de hand van de volgende criteria:

• Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling.
• Organisatorische kwaliteit.

Een toelichting op deze criteria vind je terug in de Subsidieregeling Immaterieel erfgoed 2019-2020.

Je komt alleen voor subsidie in aanmerking als je aan beide criteria voldoet.

Meer lezen

Hoe werkt het?

Voorbereiding
• Lees alle informatie goed door. Ook de volledige Subsidieregeling Immaterieel erfgoed 2019-2020
• Bekijk alvast Voorbeeld aanvraagformulier en Modelbegroting Immaterieel erfgoed 
• Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via: 030 233 60 30 of maak een afspraak tijdens ons spreekuur.

Projectplan schrijven? Hier vind je Tips voor het schrijven van een projectplan

Account Mijn Fonds
Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost. Maak hier een account aan.

De subsidieaanvraag
Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan, de begroting en de ondertekening digitaal uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst aan moeten voldoen.
Als je alles hebt ingevuld dien je het formulier digitaal in.

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:
• ingevuld aanvraagformulier
• sluitende begroting / Modelbegroting
• projectplan (max. 3.000 woorden)
• digitale ondertekening

Bericht
We proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt in ieder geval binnen 13 weken van ons bericht.

 

 

Fototcredit rechtsonder: Hand of Fatima
Meer lezen
Immaterieel erfgoed
Meest gelezen