Cultuureducatie vmbo en praktijkonderwijs: Over deze subsidie

We hebben ondertussen een nieuwe regeling, waarbij scholen zelf aan kunnen vragen. Alle informatie is hier te vinden

 

REGELING GESLOTEN

Subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie blijft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuureducatie in het vmbo stimuleren. We hebben de regeling daarnaast ook opengezet voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Een culturele instelling en een school werken in co-creatie samen om minimaal 2 schooljaren op regelmatige basis culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Het project mag in totaal maximaal drie schooljaren duren en start in het schooljaar 2017-18. 

Deze subsidieregeling past in een grotere ambitie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om voor deze doelgroep meer en beter cultuuronderwijs te realiseren. Minister Bussemaker heeft voor cultuureducatie in het vmbo extra middelen beschikbaar gesteld aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. In het voorjaar van 2018 komt er een vervolg op deze subsidieregeling om nog meer leerlingen te kunnen bereiken.

Het budget voor deze regeling is € 1,7 miljoen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het subsidieplafond bereikt is. Om iedere provincie en Caribisch Nederland de kans te geven een aanvraag in te dienen is er voor iedere regio een budget gereserveerd. Voor dit budget moest de aanvraag uiterlijk 22 september zijn ingediend bij het Fonds. Aanvragen voor de regeling kan tot 6 februari 2018.

Het volledige budget is reeds uitgegeven. Daardoor kunnen er helaas geen aanvragen meer worden behandeld.

De volledige subsidieregeling is hier te vinden en het het voorbeeldformulier hier.

Het initiatief voor een project kan van zowel de onderwijsinstelling als de culturele instelling komen. Projectaanvragen worden echter gedaan door de culturele instelling (een rechtspersoon zonder winstoogmerk). Zie hieronder voor de verplichte onderdelen van een aanvraag. Voor de samenwerkingsovereenkomst is een format opgesteld. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van het excelformulier om de begroting op te stellen. De begroting moet ook worden geüpload bij het aanvraagformulier.

Meer lezen

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

De culturele instelling kan subsidie aanvragen wanneer:

 • Er in samenwerking met tenminste één school voor vmbo en/of praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs innovatieve cultuur-educatieve activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd; en
 • Het project start in het schooljaar 2017-2018; en
 • De looptijd van het project minimaal twee en maximaal drie schooljaren is, waarbij er gedurende ten minste twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen; en
 • Het project aansluit bij het curriculum van de school en de expertise van de culturele instelling; en
 • Er wordt gewerkt aan borging in het schoolplan.

 

De aangevraagde subsidie is minimaal €25.000 en maximaal €80.000 voor het gehele project. De subsidie is maximaal 50% van de begroting (variabele projectkosten). Dat betekent dat de totale projectkosten voor het project minimaal €50.000 en maximaal €160.000 zijn. De onderwijsinstelling draagt ten minste 10% bij aan de benodigde middelen voor het project. Geef in de aanvraag goed aan wat de huidige culturele activiteiten op de school zijn, zodat helder is wat de nieuwe stap is voor de school.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een aanvraag aan voldoen?

De aanvraag is voorzien van de volgende bijlagen:

 • Projectplan
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Begroting


In het projectplan van maximaal 5000 woorden komen de volgende onderdelen aan bod:

Inhoud, doelstellingen en doelgroep van het project

 • Beschrijf de inhoud, de doelstelling(en) en de opzet van het project.
 • Beschrijf de doelgroep(en) die aan het project gaan deelnemen (op leerlingen van welke leerwegen en profielen richten de activiteiten zich).
 • Geef aan wat het concrete eindresultaat van het project is.
 • Geef aan hoe het project past bij het curriculum van de school met een korte omschrijving van de school en de aangeboden leerwegen en profielen.
 • Geef aan op welke wijze het project wordt gemonitord en geëvalueerd.


Organisatorische werkwijze

 • Beschrijf de projectstructuur en de taak- en rolverdeling tussen culturele instelling en onderwijsinstelling.
 • Geef aan wat de planning is van het project.
 • De begroting is een bijlage bij de aanvraag, geef een overzicht van de inkomsten en uitgaven en maak een verbinding met de activiteiten in het projectplan.
 • Geef eventueel een toelichting op de samenwerkingsovereenkomst.

 

In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd tussen de culturele instelling en de school. Hierin is onder meer vastgelegd: het doel van de samenwerking, de projectduur en het inzetten van tijd en financiële middelen. Voor de samenwerkingsovereenkomst wordt het ter beschikking gestelde format gebruikt.

Voor de begroting kan je gebruik maken van het excelformulier. Hierin is aandacht voor de financiële kaders. De onderwijsinstelling draagt ten minste 10% bij aan de benodigde middelen voor het project. Dit mag zowel in uren als in middelen. Indien er met meerdere scholen wordt samengewerkt draagt elke school ten minste 10% bij. De subsidie is maximaal 50% van de variabele projectkosten. Er mag maximaal 10% van de subsidie worden ingezet voor materiaalkosten.

Rekenvoorbeeld:
Uw projectbegroting is €50.000. De aangevraagde subsidie kan dan €25.000 bedragen. De financiële inzet van de school is ten minste €5.000. In de begroting is de post voor materiaalkosten maximaal €2.500.

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

Er kan helaas geen subsidie meer aangevraagd worden.

Download het het voorbeeldformulier hier.

Lees alle informatie goed door, ook de subsidieregeling. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30.

Meer lezen
Cultuureducatie vmbo en praktijkonderwijs
Meest gelezen