Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020: Over deze subsidie

Scholen en culturele instellingen in het hele land werken samen om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. 

Het Fonds investeert sinds 2013 met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in goed cultuuronderijs. Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Dit doen we onder andere door meerjarige programma's, verspreid over het hele land te ondersteunen waarbij scholen en culturele instellingen samen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

Let op: Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor deze regeling. 

Samen met lokale en regionale overheden
Het Fonds werkt samen met regionale en lokale overheden. Het Fonds investeert de komende vier jaar 10 miljoen euro per jaar. Gemeenten en provincies matchen dit bedrag. Deze gemeenten en provincies hebben samen met OCW een intentieverklaring ondertekend, waarin zij de deelname aan de regeling vastleggen. 

Doel van de regeling

Het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het PO. Door:

  • Duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving.
  • Verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling.
  • Vergroten van het aantal deelnemende scholen. 


Penvoerders
De aanvraag is gedaan door een penvoerder. Dit is een culturele instelling die door de gemeente of provincie wordt aangewezen om een plan in te dienen. De penvoerder werkt altijd samen met andere culturele instellingen, scholen, pabo’s en kunstvakonderwijs. De penvoerder doet een aanvraag voor vier jaar.

Juridische regeling en toelichting

Juridische regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020  

 

 

 

Meer lezen

Partners


In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken veel partijen met elkaar samen.

  • Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit.

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.

Het LKCA is de kennispartner binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en verantwoordelijk voor het inbrengen, ophalen en delen van kennis over cultuureducatie binnen en buiten het programma.

De ambitie van Méér Muziek in de Klas is zorgen voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen. Dit doen ze door initiatieven zichtbaar te maken, kennis van leerkrachten te vergroten en te laten zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is. Het Fonds werkt nauw samen met Meer Muziek in de Klas. De subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs draagt bij aan het gezamenlijk doel.

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, vindt dat ieder kind de mogelijkheid moet hebben om goed cultuuronderwijs te krijgen. Cultuur hoort bij de ontplooiing van leerlingen. Het kan ze raken, emotioneren, inspireren. En het draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talenten.

 

 

Meer lezen
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
Meest gelezen