Aanleiding

Speerpunt Minister van OCW
De aandacht voor cultureel erfgoed binnen de samenleving is de afgelopen jaren toegenomen. De Minister van OCW benoemt in haar brief Cultuur in een Open Samenleving (2018) het belang van de digitale toegankelijkheid van erfgoed en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is, samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds gevraagd om, ieder vanuit een eigen invalshoek, hiervoor een stimuleringsmaatregel te ontwikkelen.

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed
In 2015 is de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed opgesteld. Doel van de strategie is de ontwikkeling van een landelijk netwerk van voorzieningen voor digitaal erfgoed om zo de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed te verbeteren. Onze subsidieregeling sluit aan op deze strategie.

Digitaal erfgoed en het Fonds voor Cultuurparticipatie
Het stimuleren van creatief omgaan met digitaal erfgoed past goed bij onze missie om zoveel mogelijk mensen in Nederland hun creativiteit te laten ontwikkelen. Iets nieuws maken van bestaand materiaal daagt je creatief uit en geeft de mogelijkheid om het verhaal van jou of je omgeving te vertellen. In al onze regelingen stellen we de deelnemer, of cultuurmaker, centraal. Dat doen we hier ook door de jongeren, en niet het erfgoed zelf, als vertrekpunt te nemen

Meest gelezen