Governance Code Cultuur

Het Fonds kent de Governance Code Cultuur en past de principes en praktijkaanbevelingen toe. De toepassing van de principes van de Code door het Fonds sluit aan bij de doelstelling, aard en omvang van het Fonds. Het Fonds acht het van belang dat zij bij de uitvoering van haar doelstelling, het stimuleren van cultuurparticipatie in de brede zin des woords, op een transparante wijze werkt en dat er een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is tussen het bestuur en de raad van toezicht. In dit kader toetst het Fonds zijn werkwijze, statuten en reglementen periodiek aan de Code. Het Fonds verwacht dit eveneens van haar subsidieaanvragers.

Besturingsmodel: bestuur en raad van toezicht
Het Fonds hanteert een raad van toezicht model, wat inhoudt dat er een bestuur is en een raad van toezicht.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van het Fonds die tot doel hebben de doelstellingen van het Fonds te realiseren, waarbij de belangen van de stakeholders worden meegewogen. Het Fonds heeft momenteel één bestuurder, die tevens directeur is van het Fonds. De bestuurder wordt benoemd voor een periode van 5 jaar kan eenmaal voor 5 jaar worden herbenoemd. De huidige bestuurder van het Fonds is Jan Jaap Knol, die per 1 maart 2014 voor een tweede maal als bestuurder is benoemd.

De raad van toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van het bestuur. Bij het vervullen van (artistieke) bestuursfuncties laat de raad zich extern adviseren. De raad van toezicht heeft verder tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Fonds. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en grijpt indien nodig in. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Fonds en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het Fonds betrokkenen en het algemeen belang af. De raad van toezicht heeft daarbij met name ook oog voor de risico’s die voortvloeien uit de taakuitoefening van het Fonds. Bij zijn werk laat de raad van toezicht zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van het Fonds.
De raad van toezicht bestaat uit zeven leden, zie pagina Raad van toezicht.
De leden zijn onafhankelijk van elkaar en van het bestuur, waardoor ze kunnen functioneren als goede toezichthouders.
De benoemingstermijn van de raad van toezicht is statutair bepaald op twee keer vijf jaar, in overeenstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Leden van de raad van toezicht worden eveneens benoemd voor een periode van 5 jaar en ook zij kunnen eenmaal voor 5 jaar worden herbenoemd. Deze periode is bepaald in overeenstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Code voorziet in twee keer vier jaar of drie keer drie jaar.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht_2019.pdf

 

Bezoldiging
Het bezoldigingsbeleid van het Fonds past bij het karakter van de instelling en stemt overeen met wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. Binnen het kader van dat bezoldigingsbeleid bepaalt de raad van toezicht de bezoldiging van individuele leden van het bestuur. In het jaarverslag van het Fonds wordt nadere informatie verstrekt over de bezoldiging van het bestuur. Het jaarverslag van het Fonds vindt u hier.

Code Fraude en Integriteit
Naast deze Code heeft het Fonds een Code Fraude en Integriteit opgesteld. Deze code beschrijft waar het Fonds voor staat, wat stakeholders van het Fonds mogen verwachten, wat het Fonds als gedragsregels hanteert en waar fraude gemeld dient te worden.

Medewerkers van het Fonds worden ingeschaald volgens de BBRA. Het RSIN nummer van het Fonds is 818426135 en het KVK nummer is 27305088