Subsidiemogelijkheden 2018 bekend

Het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2018
nieuwe mogelijkheden en uitbreiding van bestaande regelingen

Iedereen moet de kans krijgen om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. In je eigen omgeving, op school en in de vrije tijd. Daarom ondersteunt het Fonds ook in 2018 bijzondere culturele initiatieven in het hele land. Subsidieregelingen waar veel vraag naar is zetten we voort of breiden we uit. Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden voor onder andere mediakunst- en erfgoededucatie in het cultuuronderwijs en podia die ruimte geven aan initiatieven uit de omgeving. Om goed aan te sluiten bij lokale behoeftes blijven we nauw samenwerken met gemeenten en provincies.

Nieuwe mogelijkheden

Met onze nieuwe regelingen stellen we mensen in staat in hun eigen omgeving mee te doen en mee te maken. Hierbij spelen we in op behoeftes en signalen uit het veld. Zoals die van jonge talenten die buiten de vier grote steden opgroeien en zich artistiek willen ontwikkelen. Of de vraag naar duurzame projecten voor mediakunst- en erfgoededucatie in het basisonderwijs. Ook ondersteunen we ontwikkelingen die lokaal beginnen, zoals podia die steeds vaker bewoners betrekken bij de programmering. 

Subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
Mediakunsteducatie draagt bij aan creativiteitsontwikkeling en kennis van nieuwe technieken. Erfgoededucatie draagt bij aan historisch besef, burgerschap en oordeelsvorming over identiteit. Hoewel mediakunst- en erfgoededucatie relevant zijn voor modern cultuuronderwijs worden deze weinig specifiek benoemd in de Cultuureducatie met Kwaliteit programma’s. We investeren daarom in duurzame mediakunst- en erfgoededucatieprojecten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere basisscholen en culturele instellingen.

Subsidieregeling MeeMaakPodia
Voor culturele instellingen wordt het steeds relevanter om hun programmering lokaal vorm te geven in nauwe samenwerking met hun omgeving. Podia, musea en bibliotheken die zich openstellen voor participatieve initiatieven uit de omgeving ondersteunen we vanaf 2018 via de regeling MeeMaakPodia. 

Subsidieregeling Talent in de regio
Jonge talentvolle cultuurmakers in de regio’s vinden in hun nabije omgeving niet altijd de mogelijkheden om hun talent ten volle te kunnen ontwikkelen. Samen met provincies zetten we ons in om cultuuraanbod ook voor jonge talenten buiten de vier grote steden beschikbaar te maken. 

Voortzetten en uitbreiden

Een aantal aandachtsgebieden van het Fonds zetten we ook in 2018 voort of breiden we uit. De vraag naar deze ondersteuningsmogelijkheden is groot en ons werk is nog niet af. Wel passen we sommige subsidieregelingen aan om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van het veld.

Subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs
De vraag naar financieringsmogelijkheden voor cultuuronderwijs in het vmbo, vso en praktijkonderwijs is groot. Onze investeringen breiden we daarom fors uit. Om scholen nog meer eigenaarschap te geven en daarmee duurzame initiatieven te stimuleren kiezen we ervoor om de school aanvrager te laten zijn. 

Subsidieregeling Professionalisering muziekonderwijs pabo
Goed muziekonderwijs begint bij leerkrachten die muziekles kunnen, durven en willen geven. Daarom stimuleren we pabo’s om hun muziekonderwijs te professionaliseren. Pabo’s die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze regeling kunnen in 2018 een aanvraag indienen. 

Subsidieregeling Urban Arts Talent
Artistieke talenten in de urban arts zoeken voortdurend naar wegen om zich te ontwikkelen. 24 talenten hebben inmiddels met ondersteuning van het Fonds een persoonlijk ontwikkeltraject gevolgd. We willen nog veel meer talenten deze mogelijkheid bieden en zetten daarom de regeling door. 

Subsidieregeling Jonge Kunst
Onze samenwerking met het Fonds Soziokultur om Duits-Nederlandse uitwisseling te stimuleren breiden we verder uit door niet alleen initiatieven voor jongeren, maar ook initiatieven voor volwassenen te ondersteunen. 

Subsidieregeling Age Friendly Cultural Cities
Steden die actieve cultuurparticipatie voor ouderen willen stimuleren kunnen ook in 2018 bij ons terecht. Inmiddels zetten 17 steden via deze regeling cultuurparticipatie in om het welzijn van ouderen te verbeteren. Dit jaar is er ruimte om 5 tot 7 nieuwe steden in het programma op te nemen. 

Subsidieregeling Jij maakt het mee
Onze doorlopende projectenregeling Jij maakt het mee staat ook dit jaar open voor vernieuwende ideeën en wilde plannen van cultuurmakers op het gebied van kunst en erfgoed. Op dit platform kun je tot €15.000,- subsidie aanvragen voor experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Coaches en medewerkers van het Fonds voor Cultuurparticipatie geven tips en helpen om van het wilde idee een concreet plan te maken.

Subsidieregeling Impuls muziekonderwijs
De vraag naar subsidie voor meer en beter muziekonderwijs blijft onverminderd groot. Scholen kunnen nog tot april een aanvraag indienen. 

foto onder: Kunst Centraal - Irene de Jong 

Bijlage

subsidie flyer.pdf

Voorbeeld header 2