Mediakunst in het primair onderwijs

Geen kunstje, maar kunstonderwijs
Nieuwe media staan dicht bij de belevingswereld van leerlingen en kunnen de sleutel zijn om bij hen binnen te komen. Hoe kunnen we educatieve mediakunst stimuleren en met welke criteria zouden fondsen en andere financiers dergelijke projecten kunnen beoordelen? Tijdens een expertmeeting van Kunst Centraal op dinsdag 28 april 2015 gingen makers, bemiddelaars, beleidsmakers en leerkrachten op zoek naar de succesfactoren voor goede mediakunstprojecten voor het primair onderwijs.

Uit een praktijkscan die Kunst Centraal uitvoerde in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie naar mediakunstprojecten in het primair onderwijs, blijkt dat het aanbod nog niet heel omvangrijk is. Veel projecten hebben weliswaar de noemer mediakunst, maar gaan feitelijk over computervaardigheden (ict) of mediawijsheid.
Op dit moment is het begrip mediakunst een vlag die vele ladingen dekt. Mediakunst gaat om het kunstzinnig gebruik van nieuwe media.

Stimuleren van educatieve mediakunst

Naar aanleiding van de expertmeeting zijn criteria opgesteld en aanbevelingen geformuleerd. De criteria zijn bedoeld voor ontwikkelaars en mogelijke financiers om educatieve kunstprojecten te beoordelen op hun merites en mogelijkheden.

De aanbevelingen luiden:
Ontwikkel een visie op de rol van mediakunst in het cultuuronderwijs en formuleer als onderdeel daarvan een heldere definitie van mediakunst
Faciliteer uitwisselingsmogelijkheden tussen makers, bemiddelaars en leerkrachten
Maak succesvolle projecten zichtbaar
Neem initiatief tot een stimuleringsregeling waarbij educatieve mediakunstprojecten in de ontwikkelingsfase gefinancierd worden. Onderzoek alternatieve financieringsvormen.

De quickscan is te downloaden via de website van Kunst Centraal

Voorbeeld header 2