Cultuur als basis in het onderwijs

Tussentijdse evaluatiecommissie Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 roept op tot langdurige aanpak en commitment van alle partijen.

Cultuureducatie heeft het tij mee en is volop in ontwikkeling. Cultuureducatie is een van de speerpunten in het landelijk cultuurbeleid. Ook in het onderwijs groeit het besef dat goed cultuuronderwijs van belang is voor de brede en persoonlijke ontplooiing van kinderen tot creatieve en kritische burgers. Om cultuureducatie een structurele plaats te geven in het onderwijscurriculum is echter een langdurige aanpak en commitment van alle partijen nodig. Daarvoor is verbreding van de aanpak en meer eigenaarschap van de scholen nodig. Zo kunnen nog meer kinderen worden bereikt. Dat concludeert de evaluatiecommissie Cultuureducatie met Kwaliteit die de afgelopen maanden de gelijknamige subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie tussentijds evalueerde en haar bevindingen presenteert in het rapport Cultuur als basis.

Positieve energie

Lezen, luisteren en observeren, dat is wat de commissie in de periode december 2014 tot en met maart 2015 heeft gedaan. “De betrokkenheid en inzet van de mensen die we op verschillende plaatsen in het land ontmoet hebben is groot. Het succes van de regeling wordt dan ook voor een groot deel bepaald door de mensen die zich dagelijks inzetten voor cultuureducatie”, aldus Martin Berendse, voorzitter van de commissie. De aandacht voor het onderwerp, de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en verschillende initiatieven vanuit de overheid, zoals het in 2013 verschenen ‘Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs’, hebben ervoor gezorgd dat er een positieve energie is ontstaan van waaruit vele goede initiatieven zich hebben kunnen ontplooien. Een belangrijke kanttekening die de commissie hierbij plaatst is dat de inspanningen in de eerste twee jaar nog vooral zijn verricht door culturele instellingen. Scholen zijn vaak in tweede instantie benaderd en hun betrokkenheid hangt nog vaak af van de individuele motivatie van schoolbesturen, directies en leraren. Voor de periode 2015-2023 ziet de commissie de verbreding van de aanpak naar en eigenaarschap van een groter aantal scholen als het belangrijkste aandachtspunt. Zo kunnen nog meer kinderen worden bereikt.

Langdurige aanpak en commitment nodig

De commissie schetst een toekomstig bestel waarbij cultuureducatie een basisvoorziening is, stevig ingebed in de visie, organisatie en deskundigheid van de school. De pijlers van dat bestel zijn een langdurige aanpak met duurzame financiële inzet, een kwaliteitsimpuls in het onderwijs én commitment van betrokken partijen met een stevige regie op landelijk niveau. Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie, herkent veel in de uitspraken van de commissie. “De afgelopen jaren is er door alle partijen gewerkt aan het neerzetten van een stevig programma. De regierol ligt echter op veel plekken nog bij de culturele instellingen. De komende jaren moeten de scholen meer aan zet komen.” Tegenover die grotere verantwoordelijkheid moet echter ook perspectief staan. “De commissie merkt terecht op dat een lange termijn perspectief noodzakelijk is voor een structurele verankering. Als Fonds voor Cultuurparticipatie hebben wij hier samen met de landelijke en regionale overheden een belangrijke verantwoordelijkheid in,“ aldus Jan Jaap Knol.

 

De commissie bestond uit de volgende leden:

  • De heer Martin Berendse, directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam, tevens voorzitte
  • De heer Henk Beerten, oud-wethouder Onderwijs en Cultuur, Nijmegen
  • Mevrouw Thea Meijer, voorzitter college van bestuur SPO Utrecht
  • De heer Job van Velsen, eigenaar Etuconsult B.V. en projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen
  • Mevrouw Gudrun Beckmann, hoofd Master Kunsteducatie NHL Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen

De commissie werd ondersteund door een (ambtelijk) secretaris, mevrouw Sonaida Euson (via Stichting Intermin, Den Haag)

 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Cultuureducatie een structurele plaats geven in het onderwijscurriculum. Met dat doel voor ogen, werken basisscholen en culturele instellingen in het hele land samen aan goed cultuuronderwijs. Zij maken hierbij sinds 2013 gebruik van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De regeling maakt deel uit van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit van minister Bussemaker. Eind 2014 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een externe commissie de opdracht gegeven de regeling tussentijds te evalueren met als doel een antwoord te geven op de vraag of en in welke mate de regeling tot nu toe heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

 

foto: Mels de Gooijer / Cultuurcompagnie   

Bijlage

Tussentijdse evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit_april 2015.pdf

Voorbeeld header 2