‘Meer verbinding nodig in Europa tussen onderwijs en cultuur’

Europees handboek voor Cultureel bewustzijn en expressie.

Er is in Europa veel meer samenwerking nodig tussen de beleidsterreinen Onderwijs en Cultuur, maar ook Jeugd en Welzijn om kinderen en jongeren optimaal te ondersteunen in hun culturele ontwikkeling. Cultureel bewustzijn en expressie is volgens de Europese Commissie één van de acht kerncompetenties voor een leven lang leren. In een nieuw handboek voor nationale en Europese beleidsmakers worden verschillende interpretaties van het begrip ‘cultureel bewustzijn’ geanalyseerd en worden good practices uitgelicht. Het handboek eindigt met 11 aanbevelingen gericht aan beleidsmaker, onder meer gericht op de lerarenopleidingen, kennisdeling en het monitoren van kwaliteit. De voorbeelden van good practice uit Nederland zijn Cultuureducatie met Kwaliteit en lang Leve Kunst.

OMC-werkgroep
Het handboek is het resultaat van een OMC-werkgroep. Jan Jaap Knol (directeur Fonds voor Cultuurparticipatie) was – samen met zijn Vlaamse collega Brecht Demeulenaere (Vlaams ministerie van Onderwijs) voorzitter van deze werkgroep waarin meer dan 20 lidstaten vertegenwoordigd waren. Ook Ronald Kox (afdelingshoofd cultuureducatie LKCA) was namens Nederland lid van de werkgroep. Een OMC (Open Method of Coordination) groep is een vrijwillige samenwerking tussen de EU-lidstaten, die hun praktijk en ervaringen met elkaar delen met als doel om hun eigen werk te verbeteren.

Verschillen tussen landen
De OMC-werkgroep werd gevraagd om een handboek van good practices te maken voor de achtste kerncompetentie 'cultureel bewustzijn en expressie' voor autoriteiten op nationaal en Europees niveau. Het debat over het belang van cultuureducatie verschilt binnen Europa. Sommige landen vinden de traditie van de esthetiek belangrijk, met een sterke nadruk op de kunstgeschiedenis en artistieke vaardigheden. Anderen vinden vooral de economische waarde belangrijk, met de nadruk op het belang van creativiteit en innovatie, of de bijdrage aan de sociale cohesie en de identiteit. De definitie van cultuureducatie verschilt ook sterk per lidstaat. Deze diversiteit is zichtbaar in de verzamelde voorbeelden van 'good practice'.

Handboek
Op de site van het LKCA is een korte beschrijving van het handboek te vinden met hierin de lessen uit de goede voorbeelden en de aanbevelingen die gericht zijn aan nationaal en EU-niveau en/of de Europese Commissie. 

Download het handboek
Download de bijlage
Engelse samenvatting

Voorbeeld header 2