Rondetafelgesprek CMK 2021-2024

Wat moet er in school en de omgeving geregeld worden voor blijvende cultuureducatie met kwaliteit (CMK) op alle scholen? Samen met het LKCA organiseerden we in november een Rondetafelgesprek over de derde ronde CMK, in de periode 2021-2024. Deelnemers aan het gesprek waren penvoerders, ambtenaren van provincies en gemeenten, PO-Raad, Curriculum.nu, Schoolbesturen PO en VO. Dit was de belangrijkste input:

Uit het gesprek komt van alle partijen de nadrukkelijke wens naar voren om de nieuwe matchingsregeling vooral zo te ontwerpen dat er veel ruimte is om lokaal vorm te geven. Penvoerders gaan nu vaak al voor de 3e periode op en kennen het veld goed. Met meer ruimte voor lokale invulling kunnen er ook gemakkelijker duurzame verbanden worden gelegd, er kan worden gewerkt aan een integraal programma cultuureducatie. Daarnaast de vraag om de verantwoordingslast laag te houden.

Er is gesproken over een twee sporen programma waarbij enerzijds scholen die al deelnemen kunnen worden onderhouden en toewerken naar het zelfstandig draaien van een kwalitatief goed cultuurprogramma. Daarnaast ligt de nadruk op het bereiken van scholen die nu niet deelnemen aan CMK. Het bereiken van deze scholen kost veel tijd en de drempel om mee te doen is hoog door het gevoerde kwaliteitscriterium. Omdat we willen werken aan kansengelijkheid moet er in de matchinsregeling een ommezwaai komen van een groot aantal scholen bereiken naar vooral ook het bereiken van nieuwe scholen. De onderliggende aanname is dat de scholen die nu niet participeren merendeels scholen zijn met een achterstand score.

Er lijkt een tweedeling te zijn in de wijze waarop scholen hun cultuureducatie vormgeven. Enerzijds zijn er scholen die met behulp van de penvoerders sterk inzetten op het vergroten van de deskundigheid van het team, zodat ze zelf alle cultuureducatie kunnen verzorgen. Anderzijds zijn er penvoerders die vooral inzetten op het versterken van de culturele omgeving zodat scholen daar uit kunnen putten. Het ontwikkelen van meer inzicht in de werking van deze twee manieren en de duurzaamheid hiervan zou in de volgende periode een plek moeten krijgen.

De input uit dit gesprek is meegenomen in het maken van de nieuwe matchingsregeling.

Voorbeeld header 2