vrijdag 19 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Samenvatting jaarverslag: Het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2013

Commissie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie moedigt mensen aan om een leven lang actief deel te nemen aan kunst en cultuur. We ondersteunen initiatieven met hetzelfde doel voor ogen.

2013 was het begin van de nieuwe beleidsperiode (2013-2016), met drie doelstellingen:
- Bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs, met name voor kinderen op de basisschool;
- Bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie;
- Bijdragen aan het vinden en begeleiden van jong toekomstig toptalent (8-24 jaar) in Nederland.

Daaruit kwamen drie programma’s voort:

  1. Cultuureducatie met Kwaliteit;
  2. Versterking Actieve Cultuurparticipatie
  3. Talentontwikkeling en Manifestaties.

Hieronder staan ze beschreven.

Via de website, digitale nieuwsbrief en sociale media brachten we deze programma’s voor het voetlicht.

 

1. Cultuureducatie met Kwaliteit

Doel: het versterken en borgen van de kwaliteit van cultuuronderwijs.
Hoe: Met doorlopende leerlijnen, deskundigheidsbevordering, samenwerking tussen culturele aanbieders en basisscholen, en een instrumentarium om de ontwikkeling van leerlingen te volgen.

Regelingen:

  • Matchingsregeling, waarin we samen met de grote steden en provincies 54 vierjarige lokale en regionale programma’s voor het basisonderwijs financieren.
  • De regeling cultuureducatie in het VMBO, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Omdat goed passend aanbod voor dit onderwijstype achterblijft, vooral buiten de Randstad.
  • Het programma Kinderen Maken Muziek – 2e ronde, in samenwerking met het Oranje Fonds. 30 projecten die zoveel mogelijk kinderen leren een muziekinstrument te bespelen en samen muziek te maken.
  • De regeling flankerende projecten voor aanvullende pilots en bijzondere projecten.

Partners: onder andere het Ministerie van OCW, het LKCA, gemeenten, provincies, de SLO en de PO-Raad.

 

2. Versterking Actieve Cultuurparticipatie

Doel: Onder meer door de crisis en bezuinigingen maar ook door veranderende voorkeuren en individualisering staat de traditioneel hoge cultuurparticipatie in Nederland onder druk. Het Fonds stimuleert inhoudelijke en organisatorische innovatie in de amateurkunst, om de sector toekomstbestendig te helpen maken.

Regelingen:

Kunstparticipatie

We stimuleren vernieuwing van het artistieke aanbod en versterking van de organisatiestructuur van de amateurkunst. De nadruk op samenwerking tussen amateurs en professionals leverde goede aanvragen op, bijvoorbeeld in de muziek en het theater. Met flankerende activiteiten ondersteunden we de zichtbaarheid van amateurkunst.

Immaterieel Erfgoed

Ons subsidieprogramma sluit aan op het UNESCO Verdrag Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vooral vrijwilligers in regionale gemeenschappen houden het immaterieel erfgoed (zoals feesten en ambachten) levend.

In 2013 en 2014 staat in de regeling van het Fonds het thema ambachten centraal. Er zijn veel bedreigde ambachten, maar er is ook een groeiende maatschappelijke waardering voor handgemaakte producten die samengaat met nieuwe toepassingen en nieuwe methoden van overdracht. Het Fonds ondersteunde projecten waarbinnen deze overdracht aan nieuwe beoefenaars centraal staat. Binnen Erfgoedparticipatie werken we samen met het Nederlands Centrum voor volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE).

Ouderenparticipatie

In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Zij hebben tijd en interesse om actief deel te nemen aan kunst en cultuur. Dat bevordert hun gezondheid en welzijn.

Het Fonds is partner in het publiek-private samenwerkingsprogramma Lang Leve Kunst. In 2013 ondertekenden OCW, VWS, FCP, LKCA en private fondsen het convenant Ouderen en Cultuur.

In 2013 was ouderenparticipatie voor het eerst een apart deelgebied. De nadruk lag daarom dit jaar op promotie en communicatie, maar we konden ook reeds een aantal bijzonder inspirerende projecten ondersteunen.

Het interactieve platform Jij maakt het mee!

Nieuwe media zorgen voor nieuwe presentatiemogelijkheden, verbindingen tussen disciplines, en meer aandacht voor het bereiken van bijzondere doelgroepen. FCP speelt hierop in door via kleinschalige subsidies (tot € 5.000) bij te dragen aan een aantrekkelijk en passend aanbod voor kunstbeoefening in de vrije tijd. Bezoekers kunnen voorstellen (mede-)beoordelen.
De laagdrempeligheid en het directe contact met FCP’ers op het platform oogstte veel waardering.

 

3. Talentontwikkeling en Manifestaties

Doel: Het Fonds wil bijdragen aan een optimale infrastructuur voor de ondersteuning van talentvolle amateurkunstenaars van 8 tot 24 jaar, voorafgaand aan het kunstvakonderwijs.
Hoe: Met meerjarige activiteitensubsidies aan 18 instellingen gericht op talentontwikkeling en aan bijzondere manifestaties.

2013 stond ook in het teken van de economische crisis en bezuinigingen. Weliswaar bruiste de culturele sector van de activiteit – door de enorme inzet van professionals én amateurs – maar we zagen (en zien) ook dat voorzieningen zwaar onder druk staan, dat veel zzp’ers weinig verdienen en dat kinderen in gezinnen met armoede dreigen te worden uitgesloten van kunst- en cultuurdeelname.

We steunen daarom het Jeugdcultuurfonds, dat deze kinderen helpt. Ook zijn we in 2013 intensieve samenwerking aangegaan met particuliere fondsen en met onze buren in Utrecht, het Landelijk Kennisinstituut voor Amateurkunst en Cultuureducatie (LKCA).

 

Internationaal

Internationaal werkten we vooral samen met onze buurlanden: - het vierjarig uitwisselings-/partnerprogramma met het Duitse Fonds Soziokultur. - het Tandemprogramma met de European Cultural Foundation, om met grensoverschrijdende samenwerking nieuwe werkwijzen en methodieken te ontwikkelen. Combinaties van instellingen uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (vooral artistiek en zakelijk leiders van culturele organisaties) bezochten elkaar en voerden elk een gezamenlijk project uit.

Lees hier het heel jaarverslag en eerdere verslagen van het Fonds.

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen