woensdag 17 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Jaarcijfers 2013

Jaarcijfers 2013

In het verlengde van onze missie hebben we voor de periode 2013-2016 de volgende doelstellingen bepaald:

 • We willen bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs, met name voor kinderen;
 • We willen bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in Nederland
 • We willen bijdragen aan het vinden en begeleiden van toekomstig toptalent in Nederland. In 2013 hebben bovengenoemde doelstellingen hun uitwerking gekregen in drie programma’s: Cultuureducatie met Kwaliteit, Versterking Actieve Cultuurparticipatie en Talentontwikkeling en Manifestaties.

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit dat het Fonds uitvoert in samenwerking met onder meer het ministerie van OCW, het LKCA, gemeenten, provincies, de SLO en de PO-Raad heeft als doelstelling het borgen van de kwaliteit van cultuureducatie in het curriculum van het primair onderwijs door middel van doorlopende leerlijnen, deskundigheidsbevordering, samenwerking tussen culturele aanbieders en basisscholen, en een instrumentarium voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen. Om deze doelstelling te bereiken financieren we samen met de grote steden en provincies vierjarige lokale en regionale programma’s in het kader van de matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit. Daarnaast dragen we via de regeling Flankerende projecten bij aan initiatieven die de lokale ontwikkelingen landelijk ondersteunen. In ditzelfde kader werken we samen met het LKCA aan communicatie en kennisdeling. Onder Cultuureducatie met Kwaliteit valt ook onze samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds gericht op het VMBO en de samenwerking met het Oranje Fonds onder de noemer Kinderen maken Muziek.

 
Aantal
 
 
 
 
  Totaal Toezeggingen % Gehonoreerd Aangevraagd Toegekend
Matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit:
Ronde 1
Ronde 2

54
17

37
17

68,5
100

€ 39.137.755
€ 7.279.781

€ 31.840.624
€ 7.279.781
Regeling Flankerende Projecten 13 6 46,2 € 1.960.515 € 959.021,00
Cultuureducatie in het VMBO 73 9 12,3 € 5.088.647 € 600.000

 

MATCHINGSREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

Met de matchingregeling bouwt het Fonds verder op de in de vorige beleidsperiode opgebouwde samenwerkingsrelaties met gemeentes en provincies. De aanvragen binnen de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit zijn gedaan door culturele instellingen die steeds door de co-financierende gemeente of provincie zijn aangewezen. Het Fonds subsidieert maximaal 50% van de projectbegroting en de andere helft wordt met name bekostigd door de betreffende gemeente of provincie. Aan de regeling ligt een bestuurlijk kader van het ministerie van OCW ten grondslag.

Onderzoek, monitoring en evaluatie

 1. Een vergelijkende plananalyse 1 van alle aanvragen die in december 2012
 2. Twee maal per jaar voeren de contactpersoon van het Fonds, de centrale aanvrager en de contactambtenaar van de gemeente of provincie waar de activiteiten plaatsvinden, overleg met elkaar.
 3. We organiseren twee maal per jaar een landelijke conferentie, dit jaar op donderdag 13 juni 2013 (Rotterdam) en op donderdag 12 december 2013 (Amersfoort). 4.Het Fonds stelt vanaf 2014 jaarlijks een rapportage op over de voortgang van de matchingsregeling.

In 2013 heeft het Fonds twee onderzoeken ondersteund. Het eerste is een onderzoek van Fianne Konings (Rijksuniversiteit Groningen) dat, aansluitend op eerder onderzoek van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, €99.344 Fontys Hogeschool zet in samenwerking van haar naar samenwerking met het onderwijs, ingaat op de manier waarop deskundigheidsbevordering vorm krijgt binnen zes regio’s. Het onderzoek wordt in de zomer van 2014 afgerond. Het tweede onderzoek is een onderzoek van Artur Jaschke van de Vrije Universiteit, die in samenwerking met MOCCA en de gemeente Amsterdam tot en met 2017 onderzoek zal doen naar de effecten van muziekeducatie op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder hun talige en rekenkundige vaardigheden. Het LKCA is in 2013 gestart met negen case studies naar lokale programma’s en de voorbereiding van kennisateliers over het beoordelen van leerlijnen. Communicatie In 2013 zijn het Fonds en LKCA gestart met een gezamenlijk wekelijkse blog rond Cultuureducatie met Kwaliteit, een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over activiteiten en een Linkedin groep waarop deelnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan. De blog (gemiddeld 9032 pageviews) en de nieuwsbrief (415 abonnees) worden goed gelezen en bediscussieerd in de Linkedin groep (518 leden).

REGELING FLANKERENDE PROJECTEN

In samenhang met de stedelijke en provinciale programma’s en het LKCA initieert en financiert het Fonds in 2013-2016 ook flankerende activiteiten in de vorm van pilotprojecten. Voor de toekenning hiervan is in oktober 2013 de Tijdelijke regeling flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2013 gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om bijzondere projecten te ondersteunen die de lokale en regionale programma’s aanvullen en ondersteunen.

Voor de ronde van december 2013 zijn zes prioriteiten voor flankerende projecten omschreven. De gekozen prioriteiten hebben (onder meer) betrekking op programma’s van de PABO’s voor deskundigheidsbevordering van aankomende leraren basisonderwijs, op het zichtbaar maken van resultaten van het programma, en op het invullen van enkele ‘witte vlekken’, met name de cultuureducatieve programma’s voor het speciaal onderwijs en de inzet van media-educatie.

Langs deze weg zijn in 2013 zes van de dertien aanvragen gehonoreerd.

Cultuureducatie in het VMBO

De regeling is gericht op het vergroten van het kwalitatief hoogwaardig cultuureducatief aanbod voor VMBO- scholen. Voor de uitvoering van deze subsidieregeling werkt het FCP samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. De fondsen hebben een gezamenlijk convenant ondertekend en stellen in de periode 2013-2016 ieder jaarlijks €300.000,- beschikbaar hiervoor.

Kinderen maken muziek

Kinderen Maken Muziek heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument leren bespelenven samen muziek maken. Voor de nieuwe periode zijn 30 projecten geselecteerd. Voor de nieuwe projecten is op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2013 in Doorn een startweekend georganiseerd.

Op dinsdag 5 november vond er op initiatief van Joop van den Ende Theaterproducties in het De La Mar Theater een benefietvoorstelling van de succesvolle musical Hij Gelooft in Mij plaats. In aanwezigheid van de Koningin en de familie Hazes werd deze avond €100.000 euro opgehaald voor Kinderen Maken Muziek.

Versterking actieve cultuurparticipatie

Met het programma Versterking Actieve Cultuurparticipatie willen we bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in Nederland.

Gezien de grote reikwijdte van het werkveld en de veelheid aan uitdagingen hebben we het programma opgedeeld in vier deelgebieden: kunstparticipatie, erfgoedparticipatie, ouderenparticipatie en Jij maakt het mee!, een interactieve vorm van het aanvragen van subsidie. In totaal is er voor het programma een budget beschikbaar van €3,1 miljoen euro per jaar. De regeling voor het programma VAC is begin 2013 gepubliceerd en kende in 2013 twee indiendata: 15 april en 15 september.

De regeling kent voorbeeldprojecten (aan te vragen bedrag tot €25.000, meerdere rondes per jaar) en beeldbepalende projecten (aan te vragen bedrag tot €80.000, één ronde per jaar). Aanvankelijk bood de regeling ook ruimte voor relatief kleine projecten (aangevraagd subsidie tussen €3.000 en €5.000). In de zomer is de regeling hierop aangepast. Sindsdien worden de kleinschalige projecten doorverwezen naar het interactieve platform Jij maakt het mee waar deze kleine aanvragen beter tot hun recht komen. Na twee pilots heeft het interactieve platform met ingang van 15 oktober en via een aparte regeling een structureel karakter gekregen.

 

 
Aantal
 
 
 
 
  Totaal Toezeggingen % Gehonoreerd Aangevraagd Toegekend
Kunstparticipatie:          
Beeldbepalende projecten 20 9 45 € 1.473.790 € 600.000
Voorbeeldstellende projecten 137 43 31,39 € 2.218.243 € 801.627
Kleinschalige projecten 42 5 11,9 € 184.486 € 23.367
Ouderenparticipatie:          
Beeldbepalende projecten 5 2 28,57 € 300.000 € 160.000
Voorbeeldstellende projecten 44 17 40,47 € 902.086 € 320.966
Kleinschalige projecten 8 4 50 € 38.750 € 20.000
Erfgoedparticipatie:          
Beeldbepalende projecten 10 3 30 € 509.240 € 184.000
Voorbeeldstellende projecten 33 16 48,48 € 650.091 € 317.215
Kleinschalige projecten 54 12 27,27 € 239.662 € 48.662
Totaal 353 111     € 2.475.837
Jij maakt het mee: 75 37 49,33 € 314.134 € 168.039

 

Om meer focus aan te brengen richten we ons daarom op het thema ‘Samenwerken’.
Het flankerend beleid binnen het deelgebied kunstparticipatie is gericht op kennisontwikkeling, deskundigheidsbevordering en op de zichtbaarheid van de amateurkunst. In dit kader zijn twee projecten ondersteund: Cal XL en de Week van de Amateurkunst (WAK). Cal XL heeft als doelstelling de groeiende sector van community arts verder te versterken en artistiek-inhoudelijk aanbod te stimuleren. Via CAL XL draagt het Fonds bij aan het ondersteunen van laagdrempelige en vernieuwende vormen van amateurkunst in de directe omgeving van mensen. De Week van de Amateurkunst heeft als doelstelling de zichtbaarheid van de amateurkunst te vergroten. Tijdens de WAK ’13 zijn in mei 2013 1800 samenwerkingsprojecten georganiseerd waarin de onderwerpen artistieke vernieuwing en organisatorische vernieuwende samenwerking centraal stonden.Er deden 55 gemeenten mee aan de Week ten opzichte van 125 in 2012.

Verdeling disciplines kunstparticipatie

Verdeling disciplines kunstparticipatie

Efgoedparticipatie

Meer specifiek zet het Fonds met deze prioriteit in op het immaterieel erfgoed. Ons subsidieprogramma is ondersteunend aan de uitvoering van het UNESCO Verdrag Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed dat Nederland in 2012 heeft geratificeerd. Het Fonds werkt voor de uitvoering van dit programmaonderdeel samen met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). Voor 2013 en 2014 is als thema ambachten geselecteerd, dit immaterieel erfgoed is sterk bedreigd.

De kleinschalige projecten zijn met name toegekend aan vrijwilligers in de erfgoedsector, ter versterking van de organisatiestructuur. Er zijn drie beeldbepalende projecten gehonoreerd, hiervan is de verwachting dat ze bijdragen aan de herwaardering en kennisoverdracht van deze ambachtelijke technieken op landelijke schaal.

Hiervoor hebben we verschillende inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de Dutch Design Week van 19 tot 27 oktober in Eindhoven zijn door ambachtslieden workshops gegeven aan studenten van het kunstvakonderwijs en tijdens de Margriet Winter Fair van 15 tot 21 november in de Jaarbeurs Utrecht heeft het publiek kennis gemaakt met verschillende ambachtelijke technieken. Met subsidie van het Fonds heeft het Museum Boijmans van Beuningen in maart en april tijdens de tentoonstelling Hand Made de uitvoering van de traditionele en creatieve ambachten door demonstraties, workshops en lezingen onder de aandacht gebracht. In samenwerking met curator Nicole Uniquole heeft het Fonds een boek, een lezingenserie en een serie korte filmpjes geproduceerd waarin een relatie wordt gelegd tussen traditionele en hedendaagse ambachten. Het boek is gepresenteerd op de beurs ‘Meesterlijk’ (29 november tot 1 december in de Westergasfabriek in Amsterdam).

Via dit programmaonderdeel verstrekt het Fonds subsidie aan projecten die het artistiek-inhoudelijke aanbod voor de sterk groeiende groep ouderen op een hoger plan brengen.

In mei rondden in opdracht van het Fonds Saskia Franssen en Kees Vuyk van de Universiteit Utrecht een vergelijkend Europees onderzoek af naar kunst en ouderen. Diezelfde maand vond er een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de Baring Foundation (UK) en het Bealtaine Festival (Ierland). Op 18 juni werd in het Stedelijk Museum in Amsterdam het convenant Ouderen en Cultuur ondertekend door OCW, VWS, Fonds voor Cultuurpaticipatie, LKCA, Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, VSB-Fonds en NOV. Bij die gelegenheid werden ook de website www.langlevekunst.nl en het opiniërende boek Lang Leve Kunst ten doop gehouden. Aan het boek werd meegewerkt door o.m. Paul Schnabel, Benno Tempel, Noraly Beyer en Benno Jolink.

Naast Hedy d’Ancona, zullen staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Bussemaker als ambassadeur voor Lang Leve Kunst optreden.

Regionale spreiding versterking actieve cultuurparticipatie

De regionale spreiding van de aanvragers van gehonoreerde projecten verschilt per programmaonderdeel. Bij erfgoedparticipatie gaat ongeveer 50% van de gelden naar projecten buiten de Randstad en bij kunstparticipatie is dit ongeveer 35%. Bij ouderenparticipatie gaat de helft van het budget naar initiatieven uit Amsterdam. Ouderenparticipatie is een relatief nieuw onderwerp waarbij sterk ingezet word op voorlichting en communicatie, de verwachting is dan ook dat het komende jaar meer projecten buiten de Randstad gehonoreerd worden. Bij de cijfers past overigens ook de kanttekening dat veel landelijk gespreide activiteiten van workshops en wedstrijden georganiseerd worden door instellingen met Amsterdam als vestigingsplaats.

Erfgoedparticipatie € 525.565

Erfgoedparticipatie € 525.565

Kunstparticipatie € 1.429.994

 Kunstparticipatie € 1.429.994

Ouderenparticipatie € 500.966

Ouderenparticipatie € 500.966

Met het interactieve platform Jij maakt het mee wil het Fonds ook via kleinschalige subsidies (tot € 5.000) Via het platform wil het Fonds kleine, experimentele projecten ondersteunen waarbij amateurkunstenaars of –organisaties in samenwerking met andere (culturele of maatschappelijke) organisaties inspelen op de artistieke, methodische en organisatorische vernieuwing van de kunstbeoefening in de vrije tijd. Bijzonder is de open wijze van beoordeling van voorstellen, waaraan ook het publiek kan bijdragen.

Talentontwikkeling en manifestaties

Het programma Talentontwikkeling en Manifestaties heeft als doelstelling het bijdragen aan een optimale infrastructuur voor de ondersteuning van talentvolle amateurkunstenaars van 8 tot 24 jaar, in de fase voorafgaand aan het kunstvakonderwijs.

 
Aantal
 
 
 
 
  Totaal Toezeggingen % Gehonoreerd Aangevraagd Toegekend
Talentontwikkeling en Manifestaties 54 18 33,33 € 16.885.910 € 6.000.000

 

 1. Jaarlijkse monitorgesprekken: in 2013 is met alle instellingen ten minste één gesprek gevoerd.
 2. Plananalyse: het LKCA heeft een analyse gemaakt van de gehanteerde leermethodieken. Verder is een plananalyse ondernemerschap uitgevoerd door Kwink Groep en RebelGroep, de uitkomsten zijn in november met de gehonoreerde projecten besproken.
 3. Volgonderzoek: de uitvoering van een volgonderzoek in de periode 2013-2016. Dit onderzoek is gericht is op de ontwikkeling van de deelnemers van de instellingen. Bureau ART voert het in samenwerking met de Erasmus Universiteit uit. Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld onder voorzitterschap van Erik Akkermans, oud-directeur conservatorium Utrecht.
 4. Evaluatie van de regeling: in het plan voor de monitoring en evaluatie is ook voorzien in een evaluatie van de regeling, het plan hiervoor zal in 2014 verder worden uitgewerkt.
 5. Op donderdag 22 november vond in het Utrechts Centrum voor de Kunsten een netwerkbijeenkomst plaats gericht op kennisuitwisseling tussen fonds en de instellingen onderling.

Regeling uitwisselingsprogramma Duitsland- Nederland 2013 – Jonge kunst

In 2012 is het Fonds een vierjarige samenwerking aangegaan met het Duitse Fonds Soziokultur.

 
Aantal
 
 
 
 
  Totaal Toezeggingen % Gehonoreerd Aangevraagd Toegekend
Uitwisselingsprogramma DE-NL 13 5 38,46 € 98.817 € 48.000

 

Op donderdag 5 en vrijdag 6 september 2013 kwamen de deelnemers aan het programma en overige belangstellenden bij elkaar voor een gezamenlijke expertmeeting in Dortmund.

Tandemprogramma cultural exchange – NL – Buurlanden

Met het Tandem programma is het Fonds een samenwerking aangegaan met de European Cultural Foundation. Het programma is gericht op nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de ontwikkeling van werkwijzen en methodieken. Het programma loopt van juli 2013 tot juli 2014. Na een voorselectie van 2x 9 deelnemers, zijn uiteindelijk 2 trio’s en 3 duo’s van instellingen uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gevormd die gedurende een jaar lang samenwerken.

Financieel kader

 
Uitputting
Begroting
 
  2013 2013 Verschil
Beheerslasten      
Personeel € 1.727.678 € 1.662.700 € 64.978
Materieel € 468.647 € 555.000 € - 86.353
  € 2.196.325 € 2.217.700 € - 21.375
       
       
Activiteitenlasten      
Cultuureducatie met Kwaliteit € 41.649.194 € 13.400.000 € 28.249.194
Talentontwikkeling en Manifestaties € 6.099.081 € 3.150.000 € 2.949.081
Versterking Actieve Cultuurparticipatie € 2.942.706 € 3.100.000 € -157.294
EU-Jeugdorkest € 18.500 € 18.000 € 500
Overige activiteitenlasten € 287.352 € 475.000 € -187.648
  € 50.996.833 € 20.143.000 € 30.853.833

 

Per 1 april 2013 is de reorganisatie afgerond en is een teruggang van 4,9 fte gerealiseerd. Het Fonds had per 31-12-2013 21 medewerkers in dienst, in totaal 17,5 fte.

Activiteitenlasten In 2013 bedragen de totale activiteitenlasten € 50.996.833,- en zijn daarmee €30.853.833,- hoger dan begroot. Deze overschrijding is primair te verklaren doordat alle aangegane meerjarige verplichtingen dit jaar worden verantwoord.

 
Uitputting
Begroting
 
  2013 2013 Verschil
Beheerslasten      
Personeel € 1.727.678 € 1.662.700 € 64.978
Materieel € 468.647 € 555.000 € - 86.353
  € 2.196.325 € 2.217.700 € - 21.375
       
       
Activiteitenlasten      
Cultuureducatie met Kwaliteit € 41.649.194 € 13.400.000 € 28.249.194
Talentontwikkeling en Manifestaties € 6.099.081 € 3.150.000 € 2.949.081
Versterking Actieve Cultuurparticipatie € 2.942.706 € 3.100.000 € -157.294
EU-Jeugdorkest € 18.500 € 18.000 € 500
Overige activiteitenlasten € 287.352 € 475.000 € -187.648
  € 50.996.833 € 20.143.000 € 30.853.833

Tot slot is €800.000,- gereserveerd voor Kinderen Maken Muziek.

Communicatie

De website, digitale nieuwsbrief en overige digitale kanalen blijven daarbij de belangrijkste kanalen voor het Fonds. Met meer dan 800 Facebook-likes, en inmiddels ruim 5000 twittervolgers blijven deze fora groeien in belang. Met name op twitter vindt veel interactie plaats. Het aantal nieuwsbriefabonnees is constant gebleven met bijna 4000 leden.

Een bijzonder evenement in het afgelopen jaar was de conferentie ‘Kunst versterkt’ die we op woensdag 15 mei in Utrecht organiseerden samen met het LKCA.

Op donderdag 20 juni organiseerden we voor de tweede keer de Participatiepicknick voor relaties van het Fonds. Daar werd ook wederom de Gouden C uitgereikt voor het project dat je mee móet maken. Deze prijs werd gewonnen door de Nederlandse Dansdagen uit Maastricht voor hun project “Dans op de Cruyff Courts” met MVV.

Bezwaar en beroep

 
Aantal
 
 
 
 
  Totaal Toezeggingen % Gehonoreerd Aangevraagd Toegekend
Bezwaarschriften 8 3 37,5 €5.000 € 48.000

 

Balans

 
31-12-2013
31-12-2012
ACTIVA    
Materiële vaste activa    
Verbouwing €28.460 €64.971
Inventaris en inrichting €17.819 €31.932
ICT €11.934 €18.963
  €58.213 €115.866
Financiële vaste activa    
Vordering subsidie OCW €44.550.112 €0
Waarborgsommen €22.323 €22.328
Totaal vaste activa €44.630.648 €138.194
     
VLOTTENDE ACTIVA    
Vorderingen    
Vordering subsidie OCW €22.341.864 €0
Overige vorderingen €61.820 €22.052
Totaal vorderingen €22.403.684 €22.052
     
Liquide middelen €7.597.969 €5.260.145
     
Totaal vlottende activa €30.001.653 €5.282.197
TOTAAL ACTIVA €74.632.301 €5.420.391
     
PASSIVA    
Eigen vermogen €922.271 €1.130.251
Algemene Reserve €1.453.651 €1.343.081
Totaal Eigen vermogen €2.375.922 €2.473.332
     
VOORZIENINGEN    
Voorziening voor bezwaren €0 €100.000
Totaal voorzieningen €0 €100.000
     
LANGLOPENDE SCHULDEN    
Subsidieverplichtingen €22.776.313 €351.947
Nog te verlenen subsidies €14.718.662 €0
Nog te realiseren beheerslasten €4.341.859 €0
Totaal langlopende schulden €41.836.834 €351.947
     
KORTLOPENDE SCHULDEN    
Subsidieverplichtingen €12.825.064 €1.966.717
Nog te verlenen subsidies €14.977.208 €0
Nog te realiseren beheerslasten €2.238.200 €0
Overige kortlopende schulden €379.073 €528.395
Totaal kortlopende schulden €30.419.545 €2.495.112
Totaal passiva €74.632.301 €5.420.391
     

 

Resultaatbestemming

BESTEMMINGSFONDS OCW
2013
Begroting 2013
2012
Rentebaten 11.215 20.000 14.214
Lager vastgestelde subsidies 163.979 250.000 70.464
Bijdr Mondriaanfonds inz Publieke Domeinen 392.819 0 0
Vrijval reorganisatievoorziening 0 0 200.000
Negatief exploitatieresultaat 0 0 -328.195
       
ALGEMENE RESERVE      
Ingetrokken subsidies 120.100 20.000 331.172
Overige opbrengsten 115 0 -2.231
  - 97.410 290.000 285.424

Adviescommisies

In 2013 kende het Fonds de volgende ondersteuningsmogelijkheden waar externe adviseurs voor werden geconsulteerd:

• De regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit
• De regeling Cultuureducatie met kwaliteit VMBO
• De regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie
• De regeling Talentontwikkeling en manifestaties

De pool van adviseurs waar het Fonds mee werkt is als volgt:
De heer C.F.M. Balemans
De heer S. Bugdaci
De heer S.A. van Dommelen
Mevrouw N. Douw
De heer M.M.N.M. van der Eerden
Mevrouw N. Elfring
Mevrouw B.M. Gresnigt
Mevrouw J.M.H. van den Hamsvoord
Mevrouw F.J.M. van Hellemond- Kreeuseler
De heer E. van der Horst
Mevrouw E. van der Jagt Mevrouw M.E.L. Juffermans
De heer J.P. Koch Mevrouw A. Kasbergen
Mevrouw D. Koelemij
Mevrouw S. Leclaire-Noteborn (vz)
Mevrouw C.J. Lok
De heer P.A. Martina
De heer drs. F.L.M. van Mierlo
Mevrouw L.M.B. Musterd (vz)
Mevrouw I. Offringa
De heer F. Petter (vz)
De heer O. van der Pluijm
Mevrouw drs. A. Pothaar
Mevrouw J. de Regt
De heer J.T. van Ruiten
De heer A. van Schie (vz)
Mevrouw C.W.M. Serkei
Mevrouw G. Shabi Mevrouw D.C. Siepel
Mevrouw J.E. Smit Mevrouw G. Snijders
Mevrouw R. Trijselaar
Mevrouw M.B.M. van Velzen
Mevrouw T. Verhoeff
De heer P. de Vries
De heer F.P. Wielders (vz)

Voor de werving en selectie van adviseurs is een benoemingsadviescommissie ingesteld, bestaande uit:
Mevrouw M. de Boer
De heer C. Groeneveld
Mevrouw M. Broekhans
De heer J. van Muilekom (vz)

De externe bezwaarschriftencommissie bestond uit de volgende personen: Mevrouw G.H.S. van Driem
De heer G.L.C.M. de Kok
De heer M. Lammers
De heer L.J. Lyklema
Mevrouw Prof. Dr. I.C. van der Vlies (vz)
De heer F. Wisman

Raad van toezicht, bestuur, medewerkers

Samenstelling Raad van Toezicht in 2013:
Mevrouw drs. J.L.M. Baartmans-van den Boogaart
Mevrouw drs. H. Hafkamp
De heer mr. drs. F.J. Paas (vz)
De heer J. Sebel RA (vice-vz)
Mevrouw mr. F. Spijker
Mevrouw mr. drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond

Samenstelling fondsdirectie Directeur-bestuurder:
Jan Jaap Knol
Directeur-bestuurder is ingeschaald op schaal 16 BBRA. Daarmee wordt voldaan aan de WNT norm.

De personele bezetting zag er over 2013 als volgt uit:

Medewerkers:
Mevrouw E.M. van Beek-Sturkenboom
De heer M. Beerepoot (stagiaire)
De heer G.M. Campbell
Mevrouw J.C.M. Hazeu
Mevrouw T.M. Hiemstra
De heer T.J.J. Hoefnagels
Mevrouw M.H.M. Jacobs
Mevrouw P.N. de Kam
Mevrouw N. van Klaveren
De heer J.J.K. Knol
Mevrouw J.F.M. Lemmens
Mevrouw M. Meijer
Mevrouw G.E.M. Mesters
Mevrouw P.M. Overgaauw
De heer E. Pater
Mevrouw C.J.P. Paulides
Mevrouw M.L.M. Smolenaars
Mevrouw J.A.C. Terlunen
Mevrouw M. Tesser
Mevrouw M.W. in ‘t Veld
Mevrouw K.P.H. op het Veld
Mevrouw E.E.M. Willems

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen