vrijdag 22 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Immaterieel Erfgoed: samen werken aan ontwikkeling vanuit traditie

Staphorster Stipwerk

Onderzoeker Gábor Kozijn bracht in opdracht van het Fonds de ervaringen die zijn opgedaan bij acht projecten uit de regeling Immaterieel Erfgoed in kaart. Het resultaat is een publicatie die (potentiële) aanvragers van deze subsidieregeling zowel veel kan leren als inspireren.

 

Een nieuwe toekomst voor bedreigde ambachten. Met die ambitie lanceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2013 het subsidieprogramma Immaterieel Erfgoed. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het omvat de tradities, rituelen en ambachten waarmee we ons in het dagelijks leven identificeren en die we zo belangrijk vinden dat we ze niet verloren willen laten gaan.

Veel kennis over traditionele en creatieve ambachten dreigt te verdwijnen, omdat er geen nieuwe mensen zijn die het ambacht leren. Om een impuls te geven aan het toekomstbestendiger maken van ambachten gaf het Fonds bijdragen voor de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken. Met behulp van deze bijdragen kwamen veertig bijzondere projecten tot stand die bedreigde ambachten een nieuw elan geven en ambachtslieden in staat stellen hun ambacht door te geven aan een nieuwe generatie beoefenaars. Veertig projecten die gericht zijn op herwaardering van ambachten, verbetering van scholingsprogramma’s, imagoverbetering, productvernieuwing. Veertig projecten waar we heel trots op zijn.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie gaf Gábor Kozijn opdracht om de ervaringen die zijn opgedaan bij acht van deze projecten in kaart te brengen. Niet alleen om ervan te kunnen leren, maar ook omdat ze inspireren. Het Fonds hoopt met deze uitgave een extra impuls te geven aan het levend houden van ambachten en ander immaterieel erfgoed. De publicatie is hier te vinden.

In 2015 en 2016 gaat het programma Immaterieel Erfgoed verder. Dan staat het thema ‘Nieuwe Verbindingen’ centraal. Verbindingen met nieuwe doelgroepen, of met materieel erfgoed, of met maatschappelijke vraagstukken zoals krimpregio’s, vergrijzing en immigratie. Zo wil het Fonds dragers en beoefenaars van immaterieel erfgoed blijven stimuleren om hun traditie, ritueel of ambacht een nieuwe toekomst te geven.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Immaterieel Erfgoed 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen