donderdag 21 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Iedereen denkt mee op Jij maakt het mee

Femie Willems

Op een openbare website subsidie aanvragen, tips en advies krijgen, stemmen werven en de beoordeling van je aanvraag ontvangen. Dat biedt het vernieuwende online platform Jij maakt het mee van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), gericht op cultuurbeoefening in de vrije tijd. Vorig jaar oktober ging het Fonds officieel met deze subsidieregeling van start.

Met de regeling willen we projecten ondersteunen die bijdragen aan de vernieuwing van kunstbeoefening in de vrije tijd. We zijn echt op zoek naar experimentele ideeën en innovatieve samenwerkingen. Mensen die in hun vrije tijd met kunst bezig zijn of organisaties die dat stimuleren, kunnen een aanvraag indienen, legt programmacoördinator Femie Willems uit.

Met Jij maakt het mee wil het Fonds aansluiten op ontwikkelingen in de amateurkunstsector en vernieuwende initiatieven op het gebied van kunstbeoefening in de vrije tijd. Veel mensen maken met groot enthousiasme kunst in hun vrije tijd. Dat gebeurt steeds minder in traditionele amateurkunstverbanden en meer en meer ad-hoc, online of via onverwachte kruisbestuivingen. Met Jij maakt het mee ondersteunt het Fonds bijzondere projecten waar niet alleen het fonds, maar ook het publiek en de samenleving om vragen.

Vanaf 2012 werkt ze in een team van vijf medewerkers aan de ontwikkeling en perfectionering van het online platform. ‘We hebben gekozen voor een manier van crowdsourcing, geïnspireerd op de buitenlandse voorbeelden Kickstarter en OpenIDEO en het Nederlandse voorbeeld Koers Kunst. Crowdsourcing wordt vaak ingezet om met behulp van de mening van het publiek een idee of product te verbeteren. Niet te verwarren met crowdfunding, wat het bekende Voordekunst heel goed doet.’

Laagdrempeligheid
Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling was de laagdrempeligheid van zowel de website als het aanvraagproces. Willems: ‘We hebben het zo eenvoudig mogelijk gehouden. Op een eigen pagina geven deelnemers een bondige beschrijving van hun aanvraag. In de Denk mee-fase krijgen ze feedback en tips van onze medewerkers en het publiek om hun plan te verbeteren. Binnen zes weken passen ze hun aanvraag aan en stappen ze over naar de Beslis mee-fase. Daarin worden de definitieve plannen beoordeeld. In de laatste Maak mee-fase houden aanvragers de voortgang van hun project bij.’

Het Fonds koos voor deze openbare en interactieve manier van aanvragen om het beoordelingsproces transparanter te maken

‘Normaal gesproken is dat proces voor de buitenwereld onzichtbaar. We denken dat onze overwegingen en de motivatie achter onze besluiten interessant kunnen zijn voor deelnemers en voor anderen in de sector. Ze krijgen informatie over hoe wij als fonds werken en hoe subsidie aanvragen werkt.’

Waardevolle reacties
Op elke aanvraag reageren twee medewerkers van het Fonds, een coach en ander publiek. ‘Naast onze medewerkers krijgen andere mensen de mogelijkheid om te reageren. Hun adviezen en tips kunnen net zo waardevol zijn. Aan elke aanvraag koppelen we in ieder geval een coach. Dat is een deskundige uit de sector die we op basis van zijn expertisegebied inzetten. Verder wordt er tot nu toe voornamelijk gereageerd door aanvragers van andere projecten en mensen uit het netwerk van de aanvragers.’

In de besluitvorming speelt de participatie van het publiek ook een belangrijke rol. Door middel van sterren kan iedereen die een account aanmaakt op de plannen stemmen. ‘Het publiek en het Fonds kunnen per aanvraag beiden maximaal vijftig sterren weggeven. Bij in totaal vijfenzeventig sterren wordt een project gehonoreerd.’

Met het werven van stemmen kan de aanvrager zelf invloed op de honorering uitoefenen.

een goed middel om het draagvlak voor een project zichtbaar te maken

‘Maar we willen mooie kleine projecten met een bescheiden netwerk ook een kans geven. Zij hebben soms moeite om het maximale aantal publiekssterren te krijgen. Daarom vinden we een gezamenlijk beoordelingssysteem zo belangrijk. Op deze manier hebben we al veel grote en kleine unieke projecten kunnen ondersteunen.’

‘Vaak is een subsidieaanvraag een zaak van een klein aantal mensen. Op de Jij maakt het mee-manier was er veel meer betrokkenheid en gedeelde vreugde toen er werd gehonoreerd.’ Een reactie van een van de deelnemers aan Jij maakt het mee uit de enquête van Matthijs Beerepoot, stagiair bij het Fonds. Hij hield een enquête over de ervaringen van aanvragers en onderzocht welk type aanvragen zijn binnengekomen.

Matthijs Beerepoot, stagiair van het Fonds, bracht met een statistisch aanvragenonderzoek in kaart welk type aanvragen tot dusver zijn binnengekomen op Jij maakt het mee. Het onderzoek geeft een overzicht van het soort projecten dat op het platform subsidie heeft gekregen maar laat ook zien welke doelgroepen en initiatieven op het platform ontbreken.

Andere disciplines
Vanaf november 2012 tot eind 2013 zijn 82 aanvragen gedaan en hebben er 75 het hele traject doorlopen, concludeert Beerepoot. Van die aanvragen is 55 procent gehonoreerd. De meest voorkomende kunstdisciplines in de projecten zijn muziek, theater en fotografie. ‘Ik vind het leuk dat we andere typen aanvragen binnenkrijgen dan voorheen’, zegt programmacoördinator Femie Willems. ‘Bij het traditionele aanvraagsysteem kwam de hoofdmoot uit de podiumkunsten. Nu zijn er bijvoorbeeld ook veel projecten met literatuur, digitale media en beeldende kunst.’

Nog een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat de gehonoreerde initiatieven bijna twee keer zoveel samenwerkingspartners hebben als de niet-gehonoreerde projecten. De populairste samenwerkingspartners zijn culturele instellingen en amateurkunstgezelschappen. Van de aanvragers is 35 procent een nieuwe samenwerking aangegaan naar aanleiding van de adviezen die ze op de website kregen.

Adviezen effectief
De deelnemers geven aan dat de adviezen en tips van medewerkers en coaches hen helpen bij het vormgeven van de aanvraag. Ze zijn positief over het openbare karakter van het platform en beschouwen de publieksstemmen als waardevol.

Wij dachten eigenlijk dat aanvragers het vervelend zouden vinden om die stemmen te werven
Website jij maakt het mee

‘Gelukkig blijkt het ze juist te stimuleren om meer na te denken over de uitvoeringsfase van het project. Wie is je publiek? Wie ga je benaderen? Ik ben ook blij dat ze de openbaarheid en interactie zo waarderen.’ Als verbeterpunt gaven veel deelnemers aan dat ze weinig reacties van het publiek en buitenstaanders kregen. ‘Dat is inderdaad een aandachtspunt’, beaamt Willems. ‘We gaan proberen meer betrokkenheid van het publiek te krijgen. Hun reacties en tips maken het geheel levendiger en interessanter.’

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Jij maakt het mee

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen