zondag 21 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Facts & Figures Impuls muziekonderwijs

Basisschool de Rank in Metslawier

Nu het duidelijk is hoeveel scholen in de eerste ronde een aanvraag hebben ingediend voor de Impuls muziekonderwijs is het een mooi moment om deze eens onder de loep te nemen. Het doet ons veel plezier om te zien hoeveel scholen, net als ons, enthousiast zijn over de mogelijkheid om muziekonderwijs een grotere en sterkere rol te geven in het basisonderwijs. We zijn dan ook verheugd om te zien dat dit enthousiasme zich door heel Nederland verspreidt.

In totaal hebben 728 scholen zich aangemeld in de eerste ronde van de Impuls muziekonderwijs. Het Fonds is blij met het grote enthousiasme dat uit de aanvragen spreekt. Om aan deze grote vraag tegemoet te komen heeft Minister Bussemaker (OCW) besloten het gereserveerde budget voor de derde ronde (2017) nu al beschikbaar te stellen aan het Fonds om in te zetten voor de eerste ronde. Dit betekent dat er deze ronde geen aanvragen afgewezen worden vanwege onvoldoende budget en alle aanvragen behandeld en beoordeeld zullen worden.

Maar wat voor aanvragen zijn het eigenlijk? Hieronder zijn wat rijtjes gegevens, data en analyses te vinden over deze ruim 700 enthousiaste scholen.

Verdeling per Provincie

ProvincieAantal
scholen
totaal bereik
leerlingen
Groningen 20 4300
Friesland 80 14410
Drenthe 18 3159
Overijssel 72 12993
Flevoland 6 2058
Gelderland 108 21002
Utrecht 61 15287
Noord-Holland 141 31509
Zuid-Holland 101 24519
Zeeland 24 3373
Noord-Brabant 61 15467
Limburg 36 8182

 

In totaal kunnen dus potentieel 141.392 kinderen in schooljaar 2016/2017 in de klas aan de slag met muziek!

Samenwerkingspartners

Als we kijken naar de samenwerkingspartners zien we dat de meeste scholen een samenwerking zijn aangegaan met een muziekschool of een centrum voor de kunsten. Er is ook te zien dat op sommige plekken muziekdocenten zelf de schouders eronder zetten en via een samenwerkingsverband het muziekonderwijs aan willen pakken. De kleinste groep is, niet geheel onverwacht, de professionele muziekgezelschappen en -podia.

Cirkeldiagram verdeling partners

De verdeling van de muzikale partners per provincie laat zien dat Overijssel de enige provincie is waar het grootste deel van de samenwerkingen met een Amateurmuziekvereniging, -stichting of –gezelschap plaatsvinden. In Drenthe, Overijssel en Utrecht wordt relatief het meest samengewerkt met een collectief van muziekdocenten. Het opmerkelijk hoge cijfer bij ‘Overig’ komt voornamelijk voort uit onduidelijkheid over de categorieën. Het merendeel van deze scholen werkt wel samen met één van de genoemde soort partners, maar koos toch voor overig.

Soort onderwijs

Van de 728 scholen vallen er 665 onder het Regulier primair onderwijs. 27 behoren tot Speciaal basisonderwijs en 11 tot Speciaal voortgezet onderwijs. De overige 25 scholen vallen buiten deze drie categorieën. Bij alle categorieën is de verdeling ‘Wel vakdocent aanwezig’ en ‘Geen vakdocent aanwezig’ ongeveer gelijk. Binnen het Regulier PO is het verschil wel iets groter:

Soort onderwijsTotaalWel vakdocentGeen vakdocent
Regulier PO 665 86 579
    = 13% = 87%
Speciaal Basisonderwijs 27 5 22
    = 18,5% = 81,5%
Speciaal VO 11 2 9
    = 18,2% = 81,8%
Overig 25 5 20
    = 20% = 80%


De spreiding over het land laat zien dat er in heel Nederland enthousiasme is voor meer en beter muziekonderwijs. We hopen dan ook als Fonds dat we samen met zoveel mogelijk scholen nog jarenlang samen kunnen werken aan een mooi en muzikaal Nederland.

Het Fonds zal de binnengekomen aanvragen de komende tijd in behandeling nemen. Streven is om de scholen voor 1 juli te laten horen of hun aanvraag gehonoreerd wordt, zodat ze, zoals gepland, in schooljaar 2016/2017 aan de slag kunnen. Op 2 oktober 2016 gaat de tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs open. Vanaf dat moment kunnen scholen hun plannen dus weer insturen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Impuls muziekonderwijs

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen