zaterdag 20 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Bestuurlijk gesprek in Limburg

Ambtenaren op bezoek bij de Synergieschool in Roermond

Op woensdag 24 februari vond in het zonnige Limburg het tweede bestuurlijke gesprek plaats in een reeks van bestuurlijke gesprekken tussen provincies, gemeenten en OCW. Deze bestuurlijke gesprekken moeten leiden tot de voortzetting van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017-2020. Het gesprek in Limburg vond plaats op de Synergieschool te Roermond. Een mooie gelegenheid voor bestuurders en ambtenaren om een kijkje te nemen in de praktijk.

Het warme welkom op de Synergieschool in Roermond begon met een stuk Limburgse vlaai en een inspirerend welkomstwoord van de bevlogen directrice van de school. De Synergieschool is een school die regulier en speciaal basisonderwijs met elkaar integreert. Ze vertelt dat cultuuronderwijs erg belangrijk is op de Synergieschool: “Kinderen die met andere lessen niet altijd goed mee kunnen komen zie je tijdens de muziekles opbloeien en hun talenten ontdekken”.

Na de smakelijke vlaai volgde een rondleiding door verschillende schoolklassen die bezig waren met cultuuronderwijs. Zo waren de DG Cultuur en Media van OCW de gedeputeerde Cultuur in Limburg en wethouders Cultuur van de gemeenten Heerlen, Maastricht, Sittard Geleen en Venlo, getuige van een melodieus “Vader Jacob” op de saxofoon en een lesje ritme houden op de “boomwhacker”. Ook werd er een kijkje genomen in een klas die tussen de lessen door danst om mentaal en fysiek fit te blijven tijdens een lange schooldag. Op een energiek deuntje gingen de handen en voeten bijna synchroon de lucht in en ook de leraar danste enthousiast mee.

ICC’ers vertellen tijdens het bezoek hoe ze de cursus tot ICC’er, gefinancierd vanuit het programma cultuureducatie met kwaliteit, hen geholpen heeft om het cultuuronderwijs op school vorm te geven. Hierbij wordt het hele lerarenteam betrokken: “Het is belangrijk om leraren in hun kracht te zetten. Iedereen moet doen waar ze energie van krijgen”. Op de Synergieschool wordt gewerkt langs doorlopende leerlijnen en overkoepelende thema’s voor alle vakken. Leraren gebruiken daarbij de bestaande methodes steeds minder als leidraad voor hun lessen, en meer als een bronnenboek dat ze kunnen raadplegen voor ideeën die binnen hun eigen ontwikkelde leerlijnen passen.

Na de rondleiding van de bevlogen enthousiaste directrice en het delen van praktijkervaringen van leraren was het tijd voor het tweede deel van de bijeenkomst: het bestuurlijk overleg. In Limburg werd duidelijk dat alle huidige betrokkenen van het programma graag door willen pakken. Er zijn in de periode 2013-2016 veel positieve bewegingen ontstaan maar er zijn ook nog verbeterpunten. Steeds meer scholen zijn bezig cultuuronderwijs een plek te geven binnen het curriculum. Sommige scholen zetten daarbij in op de deskundigheidsbevordering van leraren en andere zijn bezig met het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en cross-overs met andere vakken. Provincie, gemeenten en OCW zijn het eens dat deze ontwikkeling komende jaren doorgezet moet worden. Limburg kiest de komende periode 2017-2020 voor een regionale inzet zodat de samenwerking tussen onderwijs en het culturele veld geïntensiveerd wordt met als doel meer leerlingen in en na school te bereiken met cultuureducatie. Immers, alle kinderen moeten kennis kunnen maken met kunst en cultuur.

Aan deze ambitie hangt ook een financieel commitment. Dit krijgt vorm in een zogenaamde matchingsregeling waarbij gemeenten, provincies en het Rijk gezamenlijk investeren. In maart zullen de overige bestuurlijke gesprekken plaatsvinden om vervolgens tot een nieuwe subsidieregeling te komen. Het startschot voor een nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit is daarmee een feit.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen