Bezwaarprocedure

 

Indien je het niet eens bent met een beslissing kan een belanghebbende binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij het Fonds. Het Fonds neemt in beginsel binnen twaalf weken een besluit op het bezwaar, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Een bezwaarschrift dient de volgende elementen te bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • ondertekening door een gemachtigde vertegenwoordiger van de indiener
  • dagtekening (datum)
  • omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
  • de gronden (redenen) van het bezwaar

 
Het Fonds legt bezwaarschriften ter advisering voor aan een onafhankelijke bezwarenadviescommissie. De bezwarenadviescommissie bekijkt het dossier en biedt de bezwaarmaker de mogelijkheid om zijn bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Daarbij wordt ook het Fonds in de gelegenheid gesteld het bestreden besluit toe te lichten en te reageren op het bezwaar.

De bezwarenadviescommissie brengt advies uit aan het bestuur van het Fonds over de te nemen beslissing. Het bestuur neemt daarna een beslissing op het bezwaar met inachtneming van het advies. Indien het bestuur afwijkt van het advies, wordt de motivering daarvoor in het besluit gegeven.