Andere financieringsmogelijkheden

 

Provincies en gemeenten
Provincies en gemeenten hebben middelen om op regionaal en lokaal niveau cultuurparticipatie te ondersteunen. Maar ook in andere opzichten kunnen overheden je helpen om je project verder te brengen. Neem dus zeker even contact op met de provincie of gemeente waar jouw project zich afspeelt. Kijk daarvoor op de website van de betreffende provincie of gemeente.

Rijkscultuurfondsen

 

Interdisciplinaire projecten
Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van verschillende kunstdisciplines en van kunst en de rest van de maatschappij, hebben de zes landelijke publieke cultuurfondsen een contactpersoon aangesteld: Bonnie Dumanaw. Zij kan je informeren over de bijdragemogelijkheden bij de verschillende fondsen en zo nodig doorverwijzen. Zij is te bereiken via: b.dumanaw@mondriaanfonds.nl of 020 523 1600

Overige fondsen

 • Jeugdcultuurfonds 
  Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.
 • VSBfonds 
  Het VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving en onderscheidt daarbij twee aandachtsgebieden: mens & maatschappij en kunst & cultuur. Het VSB fonds heeft ook lokale afdelingen. Je kunt bij dit fonds o.a. terecht voor aanvragen rond de thema's cultuureducatie, amateurkunst en erfgoed.
 • Fonds 21
  Fonds 21 is een privaat fonds dat projecten en initiatieven steunt voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij om zo de Nederlandse samenleving te verrijken. Professionele partijen kunnen bij Fonds 21 een aanvraag indienen voor ondersteuning vanaf 10.000 euro.
 • Stichting Doen 
  Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen, werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen door aanjager te zijn van duurzame, culturele en sociale voorlopers. Projecten waarin cultuureducatie of amateurkunst een onderdeel vormen worden alleen in behandeling genomen als ze een element zijn van een traject dat aansluit bij onze thema’s Maatschappelijke Rol Cultuur en Social Design.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds 
  Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ook lokale afdelingen.
 • Oranje Fonds 
  Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving, enerzijds door sociale samenhang en anderzijds sociale participatie te bevorderen.
 • Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten
  Het Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die (mede) door gemeenten worden mogelijk gemaakt en die van betekenis zijn voor het gemeentelijk beleid.
 • Fonds Sluyterman van Loo
  Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. 
 • RCOAK
  Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds. De Stichting ondersteunt initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen.

 

Europese fondsen

 • European Cultural Foundation 
  De European Cultural Foundation faciliteert en katalyseert culturele uitwisseling en nieuwe vormen van creatieve expressie.

 

Overige mogelijkheden voor financiering