Inspiratie en voorbeelden

Om een beeld te geven van het soort projecten die binnen deze subsidieregeling ondersteund kunnen worden geven we twee fictieve voorbeelden. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend, maar dienen slechts ter illustratie en inspiratie.

Inspiratievoorbeeld 1
Een schoolbestuur wil samen met een lokale culturele instelling een stap zetten om het drama onderwijs op vijf scholen te verankeren. Er zijn grote verschillen tussen de scholen. Eén school heeft twee vakdocenten drama, terwijl een andere school alleen met groep 8 werkt aan een musical. Om de dramalessen te verankeren wil het schoolbestuur een beoordelingsinstrument ontwikkelen. Hierbij staan drie vragen centraal: Waarom beoordeel je? Wat beoordeel je? en Hoe beoordeel je? Het bestuur, de schoolleiders en de icc-ers volgen samen een traject om deze vragen te beantwoorden. Vervolgens zal in samenwerking met de culturele instelling het beoordelingsinstrument ontwikkeld en ingevoerd worden.

Inspiratievoorbeeld 2
Een schoolbestuur in een middelgrote provincie heeft op dit moment slechts één school die participeert in het provinciale Cultuureducatie met Kwaliteit programma. Andere scholen binnen de stichting hebben wel een interne cultuurcoördinator en nemen een cultuurmenu af, waarbij leerlingen kennismaken met verschillende kunst- en cultuuruitingen. De ambities van de scholen reiken echter verder. De scholen volgen de ontwikkelingen binnen CMK met veel belangstelling en het bestuur heeft in de schoolplannen professionalisering als belangrijk speerpunt opgenomen. Het bestuur wil inzetten op cultuuronderwijs en zoekt ondersteuning om dit op een goede manier op te nemen in het schoolplan. De schoolleiders en leerkrachten kunnen vervolgens worden begeleid in het maken van goede keuzes voor cultuuronderwijs, passend bij de school. Er wordt een goede samenwerking opgezet met een lokale culturele partner om dit te bewerkstelligen en te borgen voor de toekomst.

Meest gelezen