Visietraject Cultuuronderwijs OOK Kampen

Stichting Openbaar Onderwijs uit Kampen, OOK bestaat uit zes scholen. Stichting OOK vraagt een subsidie aan voor het project ‘’Visietraject Cultuuronderwijs OOK Kampen”. Cultuuronderwijs is momenteel geen speerpunt in het strategisch beleidsplan 2015-2019 van dit schoolbestuur. Uit de analyse blijkt dat het cultuuronderwijs op elke school nu bestaat uit een onsamenhangend geheel van cultuuractiviteiten. Middels bijeenkomsten wordt er commitment gevraagd en draagvlak gecreëerd voor het ontwikkelen van een visie. ICC-ers worden geschoold en begeleid bij het ontwikkelen van deze boven schoolse visie. Schooldirecteuren en leerkrachten krijgen een trainingssessie om de visie te kunnen vertalen naar praktijk. Leerkrachten en ICC-ers nemen deel aan een op maat gemaakte scholingsprogramma. Na afloop van dit project wil de Stichting OOK een breed gedragen visie op cultuuronderwijs ontwikkeld hebben. Deze visie sluit aan bij de algemene onderwijsvisie van OOK. Op de scholen is er een sterkere verbinding tussen de lesprogramma’s en cultuureducatie gerealiseerd. ICC-ers zijn geschoold om hun persoonlijke drijfveren te onderzoeken, te ontwikkelen en te vertalen naar praktijk. De scholingsbehoefte van leerkrachten en drijfveren van schoolteams zijn in kaart gebracht. Teams van leerkrachten zijn geïnspireerd en geschoold, en zijn in staat om de ontwikkelde visie en activiteitenplannen praktische tot uitvoering te brengen in hun onderwijspraktijk. Er wordt in dit traject intensief samengewerkt met Quintus, centrum voor de kunsten. Voor de monitoring en evaluatie wordt samengewerkt met Bureau VOF Cultuur. Kennisuitwisseling vindt plaats in onder meer het netwerk van het bestuur en van de ICC-ers.

Visietraject Cultuuronderwijs OOK Kampen
Meest gelezen