Van projectmatig werken naar een geïntegreerd aanbod cultuureducatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen aan den Rijn (SKBA) en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn (SOPORA) gaan voor deze aanvraag een samenwerkingsverband aan vooruitlopend op de fusie die waarschijnlijk per 1 januari 2017 van kracht zal zijn. De scholen van beide besturen nemen deel aan het convenant met Cultuurpalet en de scholen van SOPORA participeren in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Met deze aanvraag beogen beide besturen om de activiteiten van Cultuurpalet te integreren in de lesprogramma’s van alle scholen en te verbinden met de activiteiten binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. Op bestuursniveau zal er voornamelijk aan een gezamenlijke visie en daaruit voortvloeiende doelstellingen worden gewerkt. De scholen maken de vertaalslag naar concrete activiteiten die rechtdoen aan de eigenheid van de school, zoals een keuze voor een bepaalde discipline en samenwerkingspartner. Ook worden er icc’ers opgeleid en verder geschoold in het uitvoeren van het (deskundigheids)beleid. De leerkrachten volgen zeven workshops op maat waarin deskundigheidsbevordering en de integratie van cultuuronderwijs centraal staan. Ook worden er per school zes werkbijeenkomsten georganiseerd waarin de icc’er met het team aan de slag gaat met de verankering van cultuureducatie in het curriculum. In het project wordt de bestaande samenwerking met Cultuurpalet en Parkvilla geïntensiveerd en per school wordt een samenwerking naar keuze verdiept of opgezet.

Van projectmatig werken naar een geïntegreerd aanbod cultuureducatie
Meest gelezen