De kunst van expressie...

De Stichting Ieder Kind Telt vraagt een subsidie aan voor het project ‘’Kunst van Expressie”. Cultuuronderwijs is belangrijk voor dit schoolbestuur, het College van Bestuur van de Stichting Ieder Kind Telt heeft in haar strategisch beleidsplan 2015-2020 cultuuronderwijs benoemd tot een van de speerpunten. Om uitvoering te kunnen geven aan dit beleid gaan zes speerpuntscholen als voorloper aan de slag met cultuuronderwijs. Door middel van bijeenkomsten en (werk)conferenties wil het bestuur een breed gedragen visie ontwikkelen op cultuuronderwijs. De schooldirecteuren en icc'ers gaan een plan van aanpak opstellen, om de implementatie van het cultuurbeleid in het curriculum te realiseren. In een onderzoek wordt geanalyseerd wat de toegevoegde waarde is van cultuureducatie. Met behulp van bijeenkomsten en studiedagen worden schoolteams geïnspireerd om samen bezig te zijn met cultuuronderwijs en om elkaars kennis en ervaringen te delen. Ter bevordering van de vaardigheden van leerkrachten op het gebied kunst, wordt een scholingsprogramma voor leerkrachten opgezet. Na afloop van dit project heeft het bestuur een breed gedragen visie op cultuuronderwijs ontwikkeld, vastgelegd en uitgewerkt voor de periode na 2018. Het bestuur is geschoold op het gebied van cultuuronderwijs en heeft de ontwikkelingen bijgehouden in een bestuurlijk portfolio. De scholen hebben een sterkere verbinding tussen de lesprogramma’s en cultuureducatie. Er is een betere samenwerking en kennisdeling tussen de scholen onderling. De scholingsbehoefte en drijfveren van schoolteams zijn in kaart gebracht. Schoolteams zijn bewust van de toegevoegde meerwaarde van cultuuronderwijs.Teams van leerkrachten zijn geïnspireerd en geschoold, en zijn in staat om de ontwikkelde visie en activiteitenplannen praktische tot uitvoering te brengen in hun onderwijspraktijk. Het kind heeft geleerd unieke uitdrukkingsvaardigheden te ontwikkelen, door middel van drama, geletterdheid, beeldende vorming en muziek. Er worden verschillende externe partners ingezet voor inspiratie, begeleiding, training en monitoring zoals Karin Kotte. Andere interessante partners zijn Paul Schnabel, Mirjam Zaat van Stichting Taalvorming-geletterdheid en de Rijnbrinkgroep. Kennisuitwisseling vindt plaats in onder meer het netwerk van het bestuur.

De kunst van expressie...
Meest gelezen