Cultuur in beweging

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer heeft een aantal doelstellingen benoemd op het gebied van cultuureducatie. Het gaat dan onder meer over het creëren van samenhang in de kunst- en cultuureducatie, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en scholing van leerkrachten. Op bovenbestuurlijk niveau is in Deventer een toekomstvisie 2025 vastgesteld, waarop de ambities van het schoolbestuur gebaseerd zijn. De Deventer visie wordt op bovenbestuurlijk niveau doorontwikkeld. Daarnaast wordt er een projectgroep samengesteld van directeuren en ICC'ers die verder werken aan de visie op bestuursniveau en in ieder geval jaarlijks evalueren. De coördinatie ligt met name op schoolniveau in samenwerking met De Leeuwenkuil. De vijf deelnemende scholen willen met deze subsidie primair investeren in (verdieping van) doorgaande lijnen op gebied van cultuureducatie binnen het onderwijs, en de verbinding maken met het culturele aanbod buiten schooltijd. Elke school heeft een ander startpunt en andere behoeften, enkele scholen hebben ook al deelgenomen aan het traject binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij alle scholen wordt de vertaalslag gemaakt naar activiteiten passend bij de visie op schoolniveau en wordt er door scholing geïnvesteerd in kennis en vaardigheden van leerkrachten. Netwerken om ervaringen te delen zijn de bovenbestuurlijke bijeenkomsten en andere scholen behorende tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer.

Cultuur in beweging
Meest gelezen