Flankerende projecten 2014

Deskundige mensen voor de klas: 15 flankerende projecten gehonoreerd

Binnen ons programma Cultuureducatie met Kwaliteit is er veel aandacht voor de deskundigheid van de mensen die in de klas staan in het primair onderwijs. Maar dat kan beter. Het Fonds voor Cultuurparticipatie honoreert daarom in de tweede Tijdelijke Regeling Flankerende projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 15 projecten die hieraan bijdragen voor een totaalbedrag van € 1.706.475. Deze projecten richten zich op de deskundigheidsbevordering van leerkrachten in de scholen en de medewerkers van culturele instellingen.

Betekenisvol leren met muziekonderwijs in het Westerkwartier van Stichting Penta Primair

Toegekend bedrag € 75.000

Het schoolbestuur Penta Primair (Westerkwartier, Groningen, 22 scholen) richt zich op de deskundigheidsbevordering van ervaren groepsleerkrachten en teams op het gebied van cultuuronderwijs (met een sterke nadruk op muziek) in samenhang met de overige doelstellingen in het onderwijs. Het gaat om vraaggestuurde activiteiten voor deze doelgroep waarbij inspiratie, eigen ontwikkeling, vakdidactiek en innovatie van muziekonderwijs centraal staan. Het werken aan de eigen vaardigheid van de leerkracht wordt gerealiseerd door een leerkrachtenkoor en door een trainingsaanbod liedbegeleiding met de gitaar. Bij het leerkrachtenkoor komt ook vakdidactiek aan de orde. De vakdidactische scholing van de leerkrachten wordt gerealiseerd door samenwerking met en coaching door een muziekvakdocent in de klas. Middels een Living Lab wordt een platform voor innovatie en co‑creatie ingericht waarin ervaren leerkrachten en muziekvakdocenten deelnemen onder leiding van ervaren specialisten op het gebied van deze methode.

Cultuureducatie met kwaliteit aan de basis van Stg. Fluvium (openb. basisonderw. Geldermalsen‑Neerijnen)

Toegekend bedrag € 70.000

Stichting Fluvium richt zich op de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en ICC'ers. Per schoolteam worden er drie studiemiddagen georganiseerd voor alle 250 leerkrachten van de deelnemende schoolbesturen. Daarnaast wordt een verdiepende scholing gegeven aan de ICC'ers met als doel de positie van ICC'er binnen de scholen te versterken. Met het traject wil de stichting de motivatie en deskundigheid van leerkrachten voor cultuureducatie verhogen. Lokaal erfgoed is hierbij de drager waarop diverse culturele disciplines aansluiten. Ook worden leerkrachten gemotiveerd om de leeropbrengsten van de kinderen vast te leggen in een portfolio waarbij ook reflecteren op je eigen werk een belangrijke competentie is. Tot slot worden leerkrachten getraind in "Filosoferen met kinderen” als werkvorm tijdens het kringgesprek.

Didactische en 21ste eeuwse vaardigheden als sleutel tot succes van Stichting Gelders Erfgoed

Toegekend bedrag € 59.000

Gelders Erfgoed wil de deskundigheid van medewerkers van culturele instellingen op het gebied van hedendaags (cultuur‑)onderwijs vergroten. Het project richt zich op instellingen die niet vanzelfsprekend kunnen terugvallen op een professioneel georganiseerde educatieve dienst. Deze instellingen maken veelal gebruik van vrijwilligers. Gelders Erfgoed wil bijdragen aan de versterking van het pedagogisch‑didactisch handelen van de medewerkers door ze zo op te leiden dat de manier waarop zij de leerlingen opvangen, met ze praten, ze instrueren en aan het werk zetten beter aansluit op de hedendaagse onderwijsvormen. Hierdoor wordt de kwaliteit van aanbod van cultuureducatie verbeterd en wordt de relatie tussen scholen en cultuuraanbieders steviger.

 

Iedereen een Levenskunstenaar van Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)

Toegekend bedrag € 58.910

Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) zet in op een betere inbedding van cultuureducatie in het primaire proces van de scholen. De activiteiten die de scholen gaan ondernemen zijn gericht op het opdoen van inspiratie, het aangaan van verbindingen met collega's van de (55) scholen en de bevordering van de deskundigheid van leerkrachten op vakinhoud en beoordelingsvaardigheid, met als doel (cultuur‑)onderwijs op maat te kunnen ontwerpen en te geven. RVKO gaat aan de slag met het organiseren van inspiratiesessies, het maken van een portal in Office365 en het coachen van leerkrachten bij het maken van een driegangenmenu voor scholen.

KASTEELL van Stichting Kindante

Toegekend bedrag € 100.000

Stichting Kindante werkt aan een programma met verschillende onderliggende projecten, die allen toewerken naar het doel: "dikke leerkrachten, dunne boeken" (daarmee Van Oostrom citerend in zijn advies over de Canon van Nederland), gericht op de totale ontwikkeling van kinderen.

Kindante zich op de volgende aandachtspunten:

1) culturele activiteiten als katalysator voor ontwikkeling van kinderen met passie, bevlogenheid, betrokkenheid en autonomie;

2) een solide basis op Kindante‑niveau door deskundigheidsbevordering van leerkrachten/icc'ers, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot cultuurbegeleiders;

3) ontwikkelen van een analyse‑instrument dat de ontwikkeling van kinderen volgt passend bij vaardigheden en competenties voor de 21e eeuw;

4) aansluiting en verbinding bij STEM II;

5) samenwerking met het culturele veld.

Kijken, Delen, Doen! Van Stichting Primair Onderwijs Condor

Toegekend bedrag € 150.525

Stichting SPO Condor wil meer zicht krijgen op de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van cultuureducatie. De stichting ontwikkelt samen met partners een toolbox waarmee leerkrachten in staat worden gesteld het proces van culturele ontwikkeling waar te nemen en te beoordelen, te faciliteren en te stimuleren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het LOS Cultuureducatie; een digitaal Leerling Ontwikkelsysteem voor cultuureducatie (in ontwikkeling). In totaal worden in samenwerking met Cultuurmij Oost en de Pabo Arnhem ‑ Nijmegen (HAN) vier trainingsmodules ontwikkeld, die worden uitgevoerd op de scholen binnen de stichting.

Klasse Theater: In co‑creatie naar een nieuwe vorm van kunsteducatie Stichting De Stilte

Toegekend bedrag € 118.910

Klasse Theater is een samenwerking tussen vijf jeugdpodiumgezelschappen. Naast De Stilte (jeugddans) participeren Het Laagland, Kwatta, Het Houten Huis (jeugd/muziek/beeldend theater) en Holland Opera (jeugdopera). De partners willen hun educatief en artistiek medewerkers de stap laten zetten van kennis van het product naar kennis van de gebruiker (het onderwijs) en daarmee naar een grotere waarde van theaterbezoek voor het onderwijs. Met Klasse Theater zetten de partners in op de dialoog tussen de instellingen en het basisonderwijs, met als doel het ontwikkelen van nieuwe educatieve producten die: aansluiten bij de behoeften van het onderwijs; herhaalbaar en opschaalbaar zijn voor de instellingen; en ‑bovenal‑ een inhoudelijke meerwaarde hebben voor de leerlingen. Als werkmethode hebben de gezelschappen gekozen voor Cultuurontwerp: een op Service Design gebaseerde werkvorm om culturele instellingen te helpen in co‑creatie met gebruikers nieuwe producten te ontwikkelen.

Kunst(vakdocent) op maat van Stichting Scala centrum voor de kunsten Meppel en omgeving

Toegekend bedrag € 50.000

Scala ontwikkelt een opleidingsprogramma voor educatief medewerkers/kunstvakdocenten, dat aansluit bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zoals uitgevoerd door Compenta. De kunstvakdocent wordt getraind in zijn didactisch-pedagogische vaardigheden en krijgt tools aangereikt om maatwerk te leveren. Het programma maakt verbinding met de leerkracht/ICC’er binnen de school en het binnen- en buitenschoolse aanbod. De opleiding staat open voor kunstvakdocenten van alle kunstvormen en ‘dwingt’ de kunstvakdocent zijn eigen vakinhoudelijke deskundigheid te plaatsen in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook is er aandacht voor de aansluiting van de kunstvakdocent op de 21e eeuwse vaardigheden zoals die beschreven zijn in het leerplankader van de SLO. Scala betrekt de scholen direct bij het programma door een koppeling met de kunstvakdocent te maken: elke cursist neemt zijn eigen school mee. De school committeert zich aan het programma door de kunstvakdocent in de gelegenheid te stellen het geleerde in de praktijk te brengen en actief feedback te geven.

Leerkring Cultuuronderwijs op zijn Haags van Stichting CultuurSchakel

Toegekend bedrag € 150.680

De aanvraag vanuit Cultuurschakel is uitgewerkt in nauwe samenwerking met de Stichting De Haagse Scholen en de Stichting Lucas Onderwijs. Leerkring Cultuuronderwijs richt zich op deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het verlengde van het project Cultuuronderwijs op zijn Haags. In dit project werken leerkrachten in het basisonderwijs, medewerkers van culturele instellingen en cultuurcoaches samen bij de productie van acht leerlijnen voor het Haagse basisonderwijs. Het fundament voor deze leerlijnen is de kern van het SLO‑leerplankader. Het creatief proces, de synergie tussen reflectie, (re)productie en receptie, de 21ste eeuwse competenties, de uitgangspunten van de authentieke kunsteducatie en de Haagse culturele omgeving, zijn vertrekpunt bij de productie van de Haagse leerlijnen.

Nascholing Cultuurdocent Primair en Speciaal Onderwijs van Cultuurcompagnie Noord‑Holland

Toegekend bedrag € 166.310

Cultuurcompagnie Noord‑Holland ontwikkelt een nascholingstraject voor het primair en speciaal onderwijs met twee doelstellingen. Het opleiden van cultuurdocenten zodat zij een goede kennis hebben van het onderwijs, van actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs en een handelingsrepertoire hebben ontwikkeld om aan te sluiten bij de vraag, wensen en behoeften van het onderwijs.

En het genereren van meer gekwalificeerde cultuurdocenten die cultuurprojecten kunnen ontwikkelen en uitvoeren in het speciaal onderwijs. Het traject richt zich op, kunstvakdocenten in alle disciplines van de Centra voor de Kunsten, educatiemedewerkers van culturele instellingen en zelfstandige professionals in cultuureducatie.

puntComp Opleiding van Stichting Venancio

Toegekend bedrag € 113.310

Stichting Venancio gaat onder de naam puntComp opleiding een reeks van driedaagse opleidingen (LAB's), eendaagse trainingen en een afsluitend symposium/studiedag realiseren, gericht op de deskundigheidsbevordering van educatief medewerkers binnen culturele instellingen. In deze opleiding wordt een breed toegepaste vorm van muziekeducatie, de zogenaamde creative workshops, verder ontwikkeld om een betere aansluiting te vinden op de vraag vanuit het onderwijs. De 8 LAB's zijn gericht op workshopleiders die binnen diverse instellingen als leider van creative workshops actief zijn, maar die ook betrokken zijn bij het opleiden van andere musici en leerkrachten in het onderwijs. Verder zijn de LAB's bedoeld voor educatief medewerkers van de grote podiumkunstinstellingen die bij het project betrokken zijn. Tenslotte zal in 5 eendaagse trainingen een nieuwe groep van met name orkestmusici worden opgeleid om binnen de specifieke context van het educatieve aanbod van orkesten de verworven inzichten van het toe te kunnen passen. Dit alles gaat vergezeld van een evaluatieonderzoek, waarvan de resultaten aan het eind van dit traject met het werkveld, de sector en de verantwoordelijke politiek zal worden gedeeld.

T.A.A.K = Transit Art Adelante Kinderen van Stichting Adelante Onderwijs

Toegekend bedrag € 97.450

Adelante onderwijs is onderdeel van een omvangrijke zorggroep. T.A.A.K. (Trans Art Adelante Kinderen) staat voor transitie, de overgang naar de maatschappij. Dit sluit naadloos aan op de visie van de organisatie en de Mytylschool, die een brug willen slaan tussen school en maatschappij middels cultuur. De school wil kunst‑ en cultuureducatie duurzaam integreren in de manier van lesgeven. Hiervoor wordt een doorgaande leerlijn uitgewerkt en praktisch ingevuld, zodat de leerlingen, ondanks hun beperkingen, kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs krijgen aangeboden. Om dit te realiseren start Adelante een schoolbreed (ontwikkel‑) project voor verschillende doelgroepen: van de jongsten (5/6‑jarigen) tot en met de oudsten (20 jaar), van speciaal onderwijs tot en met voortgezet speciaal onderwijs en van een hoog IQ met lichamelijke beperkingen tot en met meervoudig gehandicapten. Om kunst‑ en cultuureducatie ook op de lange termijn in de manier van werken te borgen, wil de school ook de onderwijsassistenten, het ondersteunend personeel en de paramedische ondersteuning (zoals de de fysiotherapeuten en het revalidatie‑team) in het programma te betrekken.

Van kunstenaar tot collega Stichting Cultuurmij Oost

Toegekend bedrag € 118.000

Cultuurmij Oost (fusie‑organisatie vanuit Kunst en Cultuur Gelderland en Edu‑Art) wil werkplaatsen inrichten onder de titel 'Van kunstenaar tot collega'. Daarnaast worden zes scholingsmodules uitgewerkt. De modules zijn specifiek ontwikkeld voor de deskundigheidsbevordering van gediplomeerde kunstenaars en kunstvakdocenten. De werkplaatsen worden ingericht op grond van regionale spreiding. In elke werkplaats is ruimte voor tien kunstenaars. De kunstenaars worden begeleid door ervaren workshopleiders. Het doel van de workshops is om de kunstenaars op te leiden zodat zij ook les kunnen geven op het gebied van kunst en cultuur in het primair onderwijs. Gekoppeld aan scholen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit worden de vragen en thema’s per project uitgewerkt tot mogelijkheden om ervaring op te doen binnen het onderwijs. Dit door bijvoorbeeld observaties in de klassen te doen, stage te lopen, weekopeningen en vieringen binnen de school bij te wonen, en directe ervaringen met leerkrachten uit te wisselen.

Verbinding en verankering van Stichting MIK Kunsteducatie

Toegekend bedrag € 99.540

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft bijgedragen aan een veranderende vraag van de scholen en een sterkere verankering van culturele activiteiten in het reguliere curriculum. Door zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande methodes en schoolmaatschappelijke thema’s wil MIK die verankering in het curriculum nog meer bewerkstelligen. MIK heeft dan ook het streven om steeds meer producten aan te bieden die aansluiten bij de recente onderwijsontwikkelingen en de ambities van de scholen. Daartoe is een vernieuwingsslag nodig, die het onderwijsteam van MIK heeft ingezet in 2013: nieuwe visie, nieuwe producten, anders kijken naar het kind en het onderwijs.

Wat goed gaat kan beter van Stg. Alg. Toegankelijk Onderw. 's‑Hertogenbosch e.o. (SSPOH)

Toegekend bedrag € 128.840

De samenwerkende Bossche basisscholen (ATO/SSPOH) zetten in op de deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het gebied van literatuureducatie. Doelgroep is het geheel van leerkrachten (1200) binnen de 55 basisscholen in 's‑Hertogenbosch. Om de deskundigheid te bevorderen organiseren de scholen teamscholing en masterclasses. Er zijn twee sporen: scholen die ondersteuning vragen om tot een goed niveau van leesbeleving te komen en scholen die hun onderwijsaanbod daarnaast willen uitbreiden naar literatuureducatie. In de uitwerking wordt aangesloten bij de recente reorganisatie van het bibliotheekwezen in 's‑Hertogenbosch: onder druk van de bezuinigingen op de Openbare Bibliotheek zijn vijf wijkfilialen gesloten. Op alle Bossche basisscholen zijn in plaats daarvan schoolbibliotheken ingericht die worden ondersteund vanuit de bibliotheek en over gekwalificeerd personeel beschikken binnen het concept 'Bibliotheek op school'.

 

In de onderstaande documenten vindt u de volledige regeling en een toelichting.

Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten CEK 2014.pdf

Toelichting Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014.pdf

 

Meest gelezen