Flankerende projecten 2013

Met de Tijdelijke regeling flankerende projecten ondersteunt het Fonds projecten die flankerend zijn bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Per ronde worden hiervoor doelen geformuleerd. De zes flankerende doelen in 2013 waren: 

 

a) Het zichtbaar maken van resultaten op landelijke schaal; 
b) De deskundigheidsbevordering van aankomende leerkrachten basisonderwijs op het gebied van cultuureducatie;
c) Het inzicht krijgen in het gebruik en de leeropbrengsten van bestaande methodes voor cultuureducatie in het primair onderwijs; 
d) De profilering van scholen in het primair onderwijs die zich in hun beleid willen onderscheiden door een extra inzet op het gebied van cultuureducatie; 
e) De ontwikkeling, de verdieping en de vernieuwing van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie voor het speciaal onderwijs;
f) De ontwikkeling, de verdieping en de vernieuwing van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie met behulp van de inzet van nieuwe media. 

De volgende projecten zijn in de eerste ronde van de Tijdelijke regeling flankerende projecten gehonoreerd:

Kunstzinnige oriëntatie op de pabo van Iselinge Hogeschool

Totale begroting: € 228.375,00

Bijdrage FCP: € 114.175,00

Docenten van verschillende pabo’s in Nederland werken in teamverband samen aan de definitieve profielen van de kunstvakken. Door middel van netwerkbijeenkomsten wordt er een breed draagvlak gecreëerd. Het project is erop gericht om de pabo-studenten met een identieke en kwalitatief goede methode de basiskennis van cultuureducatie aan te leren. Er ontstaat een eenheid in de kunstzinnige oriëntatie, die alle pabo’s als uitgangspunt of inspiratiebron kunnen gebruiken. Door samenwerking tussen de opleidingen biedt het eigen netwerk een podium voor (kennis-)uitwisseling en ontstaat er een efficiëntieslag. Deze verankering van cultuureducatie op de pabo zorgt daarmee voor verdere verankering van cultuureducatie in het basisonderwijs.

Proefplein Cultuureducatie; kwaliteit in de krimpregio! Van Stichting Hanzehogeschool Groningen

Totale begroting: € 105.000,00

Bijdrage FCP: € 52.500,00

Het geringe aanbod van cultuureducatie in de krimpregio Groningen vormt de aanleiding van de Hanzehogeschool om huidige visie en activiteiten te onderzoeken, ontwikkelen, verdiepen en te verbreden. In samenwerking met een uitgebreid netwerk van Hbo-opleidingen en hun alumni, lectoraten, basisscholen, culturele en maatschappelijke organisaties richt het project zich op verankering van de cultuureducatie en een versterking van de relatie tussen de scholen en de lokale (culturele) omgeving. Door middel van een gefaseerde aanpak en het delen van onderzoeksresultaten, kennis en ervaring op werkconferenties zal er een blauwdruk opgesteld worden die ter beschikking zal worden gesteld als vergelijkingskader voor andere krimpgebieden.

D21 van Stichting Christelijk Hogeschool Windesheim

Totale begroting: € 488.500,00

Bijdrage FCP: € 244.250,00

D21 betreft een onderzoek naar de manier waarop cultuureducatie een rol kan spelen bij de ontwikkeling van de 21st century skills binnen het primair onderwijs. Het onderzoek gaat in algemene zin in op welk gereedschap leerkrachten in het primair onderwijs nu in de toekomst nodig hebben, hoe ze hier mee om kunnen gaan en welke rol creativiteit hierbij kan spelen. Het onderzoek bestaat achtereenvolgens uit een literatuurstudie, een kwantitatief survey, een kwalitatief onderzoek en een kwalitatieve analyse. Het onderzoekstraject eindigt met een slotmanifestatie en publicaties van onderzoeksresultaten die voor alle basisscholen, PABO’s en andere belanghebbenden toegankelijk zijn.

Kennisdeling vanuit de Praktijk van Stichting de Lindenberg, Huis voor de Kunsten

Totale begroting: € 518.000,00

Bijdrage FCP: € 250.000,00

Kennisdeling vanuit de Praktijk gaat in op het zichtbaar maken van resultaten van cultuureducatie op landelijke schaal. Door het opzetten van landelijke kenniskringen, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en de culturele sector, probeert Stichting de Lindenberg de (denk)werelden van deze twee sectoren tot elkaar te brengen en een referentiekader te ontwikkelen ter bevordering van de samenwerking. De verspreiding van de resultaten gebeurt in nauwe samenwerking met het LKCA, de SLO en andere landelijke koepelorganisaties.

Post HBO-opleiding Cultuurbegeleider van Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Totale begroting: € 198.688,00

Bijdrage FCP: € 99.344

Fontys Hogeschool zet een landelijke post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider op voor leerkrachten uit het primair onderwijs om hun kennis en vaardigheden op het gebied van cultuureducatie te versterken. De Cultuurbegeleider doet onderzoeks- en begeleidervaardigheden op die hem of haar in staat stelt om de cultuureducatie in het kader van de onderwijsontwikkeling te verbeteren en om een team te begeleiden. Deze tweejarige opleiding bouwt voort op de opleiding tot ICC’er, biedt de leerkrachten een mogelijk carrièreperspectief binnen de in te voeren functiemix tot niveau LB en heeft expliciete aandacht voor het aangaan van relaties met het culturele veld. Fontys Hogeschool zal naast het opzetten van de opleiding, de landelijke uitrol, de kwaliteitsbewaking en monitoring op zich nemen.

Muziekeducatie doen we samen door Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Totale begroting: € 400.286 euro

Bijdrage FCP: € 198.752 euro

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) en de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) werken samen om  de afstemming van muzikale en pedagogische- didactische bekwaamheden tussen de groepsleerkracht en vakleerkracht muziek te verbeteren. Dit is noodzakelijk voor de structurele inbedding van muziekeducatie in het basisonderwijs. Er wordt in kaart gebracht wat de huidige methodiek muziek binnen de basisscholen is en hoe de curricula van de opleidingen binnen het CvA, de pabo en de UPvA zich hiertoe verhouden. Deze curricula worden vervolgens verbeterd en getest in de opleidingspraktijk. Tevens wordt er een meetinstrument ontwikkeld om de opbrengsten van muziekeducatie te monitoren. Tenslotte wordt er een vertaalslag gemaakt naar een algemeen format dat ook toepasbaar is voor andere kunstdisciplines.

Digitale gereedschapskist voor erfgoedonderwijs door Cultuurcompagnie Noord Holland

Totale begroting: € 160.000,00

Bijdrage FCP: € 80.000,00

De Cultuurcompagnie Noord Holland ontwikkelt voor het primair en voortgezet onderwijs digitale erfgoedtools onderwijsinstrumenten die in de klas ingezet kunnen worden bij erfgoededucatie en de daarbij aansluitende kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie, geschiedenis en aardrijkskunde. Deze digitale gereedschapskist bestaat uit twee toolsets, voor twee leeftijdsgroepen 4 t/m 8 en 9 t/m 14 jaar. Aan de tools wordt een databank gekoppeld met een selectie bronnen uit de eigen omgeving, samengesteld uit verschillende collecties. Leerlingen kunnen hun eigen kijk op hun leefomgeving vergelijken met de foto’s en schilderijen uit de collecties. Door de tools onafhankelijk van de data te ontwikkelen kunnen ze op verschillende plaatsen in Nederland gebruikt worden.

Meest gelezen