Ouderenparticipatie: Over deze subsidie

Met de programmalijn Ouderen en cultuurparticipatie wil het Fonds een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen en meer ouderen stimuleren actief aan kunst en cultuur te doen. Met behulp van de regeling willen we daarnaast bevorderen dat er meer passend en uitdagend aanbod voor de doelgroep wordt ontwikkeld. U kunt voor Ouderenparticipatie een aanvraag indienen voor 15 september, 15 januari en 15 april. Let op: voor 15 januari 2015 kunt u voor voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten een aanvraag indienen. Lees meer hierover bij de voorwaarden.

Meer lezen

Inhoud

In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder en de komende decennia blijft dit aantal bovendien sterk groeien. Bezig zijn met theater, muziek of beeldende kunst bevordert het welzijn van ouderen. Zo ontwikkelt het talent en versterkt het eigenwaarde. Daarnaast brengt het ouderen in contact met anderen en maakt het mensen onderdeel van een sociaal netwerk. Ouderen beschikken veelal over tijd en energie om als bezoeker, vrijwilliger of als actieve kunstbeoefenaar deel te nemen aan cultuur. Toch zijn er ook drempels voor ouderen om aan cultuur deel te nemen.
Daarom gaat het Fonds de komende tijd inzetten op het versterken van actieve cultuurparticipatie van ouderen. Dit doen wij door voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten te ondersteunen die het artistiek-inhoudelijke aanbod versterken. Het Fonds wil zoveel mogelijk praktische en sociale drempels voor ouderen om aan cultuur te doen, weghalen.

Ouderenparticipatie is onderdeel van het programma Versterking Actieve Cultuurparticpatie. Met de subsidieregeling is het Fonds voor Cultuurparticipatie mede-initiatiefnemer van Lang Leve Kunst, een meerjarenprogramma dat meer aandacht vraagt voor het thema ouderen (65+) en cultuurparticipatie in Nederland.

Voordat u een aanvraag indient raden wij u aan eerst de volledige regeling door te nemen. De volledige regeling inclusief toelichting kunt u hier downloaden. De subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie wordt momenteel op enige punten aangepast. De nieuwe tekst van de subsidieregeling, die ook op aanvragen voor de ronde van 15 september 2014 van toepassing zal zijn, wordt zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd. De aanpassingen betreffen voornamelijk een nadere toelichting op de subsidieregeling en zullen geen inhoudelijke consequenties voor uw aanvraag hebben.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een project aan voldoen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door een instelling:

 • met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, zoals een stichting of vereniging;
 • met een culturele doelstelling.
 • Met de subsidie Ouderenparticipatie richten we ons op projecten waarin:
 • ouderen actief deelnemen aan het project als maker en/of deelnemer
 • een gelijkwaardige uitwisseling of samenwerking tussen amateurkunstenaars en professionals centraal staat;
 • amateurs en professionals gezamenlijk bijdragen aan een sterkere culturele infrastructuur; en
 • het bedrijfsleven als partner betrokken is bij de vernieuwing van de sector amateurkunst voor ouderen.

Verenigingen en kunstinstellingen die bij de regeling Ouderenparticipatie een aanvraag indienen, dagen zichzelf uit en willen hun betekenis voor de actieve kunstbeoefening vergroten. In de aanvraag beschrijven zij wat de opbrengst van hun project is voor de sector of aan welk knelpunt wordt gewerkt.

Waarvoor kunt u géén subsidie aanvragen?

Reguliere activiteiten van een organisatie, zoals de productie van een concert, voorstelling of festival, komen alleen voor subsidie in aanmerking als uit de aanvraag overtuigend blijkt dat de productie geen doel op zich is, maar een instrument om de organisatie en de amateursector verder tot ontwikkeling te brengen.

Er zijn twee typen projecten waarvoor een aanvraag kan worden ingediend:

Voorbeeldprojecten

Dit zijn projecten van culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het doel van de regeling. Deze projecten zijn wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend dat ze op landelijke schaal inspireren.
Voor de totale duur van het project kan minimaal € 5.000 en maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september.

Beeldbepalende projecten

Dit zijn projecten van instellingen die op landelijk niveau opereren en die bijdragen aan het doel van de regeling. Daarnaast is een project beeldbepalend wanneer er naar verwachting sprake zal zijn van een grote publieke belangstelling en als het project in nationaal opzicht onderscheidend is vanwege zijn unieke karakter of als het project op een bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van de actieve participatie in de vrije tijd.
Voor de totale duur van het project kan minimaal € 25.000 en maximaal € 80.000 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Er is één aanvraagronde per jaar. De eerstvolgende sluitingsdatum is 15 januari 2015.

Kunst-, Ouderen- en Erfgoedparticipatie maken onderdeel uit van de subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie. In de beleidsperiode 2012-2016 kan binnen deze regeling per aanvrager maximaal 2 keer een voorbeeldstellend project en maximaal 1 keer een beeldbepalend project worden gehonoreerd.

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld binnen een zogenaamde tenderprocedure. Dit betekent onder meer dat na het verstrijken van de indieningstermijn er geen ontbrekende informatie wordt opgevraagd of aanvullende informatie kan worden toegestuurd. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie criteria: kwaliteit, samenwerking en effect.

Kwaliteit

Het Fonds streeft ernaar waardevolle en betekenisvolle projecten te ondersteunen. Daarom worden projecten getoetst op:

 • Artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit. Hierbij wordt vooral getoetst in hoeverre het project bijdraagt aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van de aanvrager of de deelnemers.
 • Organisatorische kwaliteit. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of de voorgestelde werkwijze bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen en of de planning realistisch is. Ook speelt een rol in hoeverre de betrokken uitvoerders ervaring hebben met het succesvol uitvoeren van vergelijkbare projecten.
 • De redelijkheid van de begroting. Bij de beoordeling van de begroting wordt onder andere bekeken of de begroting redelijk en inzichtelijk is en of het dekkingsplan realistisch is. Dit betekent onder meer dat wordt beoordeeld of er een redelijke verhouding bestaat tussen het aangevraagde bedrag en de bijdrage van andere financiers. Ook wordt beoordeeld wat het effect van de subsidiebijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie is in relatie tot de hoogte van het gevraagde bedrag. Wanneer in de begroting een financiële vergoeding voor amateurs wordt opgevoerd zal aansluiting worden gezocht bij de door de belastingdienst vastgestelde gageregeling.
 • Relevantie van het project. Hierbij wordt beoordeeld of aannemelijk is gemaakt dat het project een bijdrage levert aan de versterking van de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. Aanvragers wordt verzocht om een duidelijke schets van de context te geven waarin zij opereren en toe te lichten waarom het project actueel en noodzakelijk is.

 

Samenwerking

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt het van belang dat aanvragers er door samenwerking voor zorgen dat de reikwijdte van het project en/of de slagkracht van de organisatie vergroot worden. Daarom worden projecten getoetst op:

 • Voldoende inhoudelijke uitwisseling tussen amateurkunstenaars onderling dan wel tussen amateurkunstenaars en professionals.
 • In hoeverre er gedurende een van de fases van het project op succesvolle wijze een innovatieve samenwerking met aangrenzende gebieden (overige culturele instellingen, creatieve industrie, (lokaal) bedrijfsleven, welzijn, zorg etc.) wordt bewerkstelligd.
 • De slagkracht van het project en de organisatie, waarbij onder meer wordt beoordeeld of a. een samenwerking tot resultaat heeft dat de zichtbaarheid van het project en/of de aanvrager worden vergroot en daarmee de voorbeeldstellende of beeldbepalende werking versterkt, en b. of door de samenwerking de mogelijkheden worden uitgebreid om tot het beoogde resultaat te komen.

 

Effect

Het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordeelt de aanvragen op de te verwachten bijdrage die het project levert aan het bereiken van de doelstellingen van de regeling. Daarom worden de aanvragen getoetst op:

 • Duurzame opbrengst (effect op de langere termijn).
 • De aansluiting op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep.
 • Voorbeeldwerking of overdraagbaarheid van de aanpak (bijvoorbeeld methodiekbeschrijving).

 

Alle voorwaarden en criteria van de genoemde regeling zijn te vinden in Publieksversie Deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 - 2016 07102104.pdf. Voordat u een aanvraag indient, raden we u aan deze voorwaarden goed door te nemen

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

U kunt voor Ouderenparticipatie een aanvraag indienen voor 15 september, 15 januari en 15 april. We adviseren u om alleen een aanvraag in te dienen als u zeker bent dat uw project aan de doelstellingen van de betreffende regeling en alle drie de criteria voldoet; kwaliteit, samenwerking en effect. Daarnaast adviseren wij om geen aanvragen in te dienen die alleen gericht zijn op reguliere producties, zoals concerten en voorstellingen. Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling met voorwaarden en criteria goed door. Bepaal of u een aanvraag wilt indienen voor een voorbeeld of beeldbepalend project en vraag ruim op tijd een account aan voor Mijn Fonds. Houdt er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account in beginsel een werkdag kost. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend middels het betreffende aanvraagformulier via Mijn Fonds. Dit formulier bevat nadere informatie over de bij te voegen bijlagen, waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting. Het Fonds honoreert per aanvrager binnen de beleidsperiode 2013-2016 maximaal één beeldbepalend project en maximaal 2 voorbeeldstellende projecten.

U kunt tot 15 januari 2015, 13.00 uur uw aanvraag indienen voor voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten op het gebied van Ouderenparticipatie. Mocht u overwegen een aanvraag in te dienen dan kunt u uw project door middel van een concept aanvraagformulier uit Mijn Fonds tot 10 december 2014 voorleggen aan de contactpersonen van de subsidieregeling waarvoor u een aanvraag wilt indienen. Of u kunt uw project voorleggen aan het Fonds tijdens het spreekuur. Tijdens het spreekuur kunnen onze medewerkers u adviseren op aspecten waar u nog op dient te letten en of uw project past binnen de regeling en kansrijk is voor subsidie.

De datum voor het spreekuur is: vrijdag 12 december

Duur van het gesprek: max. 30 minuten

Aanmelden voor het spreekuur, u dient uiterlijk 5 december uw concept aanvraagformulier te mailen

Let op: Het huidige aanvraagformulier wordt op dit moment herzien en is vanaf november 2014 beschikbaar. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van formulieren die u mogelijk eerder heeft gedownload en op uw computer heeft opgeslagen.

Meer lezen
Ouderenparticipatie
Meest gelezen