Op weg naar Age Friendly Cities: Over deze subsidie

Met het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ moedigen we de komende jaren (2017-2020) steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. We werken samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en WMO-beleid.

De gemeente en culturele instelling doorlopen een tweejarig traject waar samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn en ondernemerschap centraal staan. Er zijn drie edities: 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. Per editie doen er vijf tot zeven steden mee.

Het programma in het kort:

  • Het Fonds draagt bij aan een eerder gesteund ouderenproject.
  • De gemeente matcht met een zelfde bedrag voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van lokale activiteiten op het gebied van ouderenparticipatie.
  • Je bouwt aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn samenwerken.
  • Het Fonds biedt, in overleg met de deelnemende partijen binnen het programma, een traject gericht op het bevorderen van ondernemerschap aan.
  • De resultaten van je inspanningen laat je zien in een lokale manifestatie.
  • Het Fonds sluit het programma af met een landelijke manifestatie. Tijdens de landelijke manifestatie reikt het BNG Cultuurfonds, de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit. Deze prijs gaat naar de gemeente die het beste en meeste duurzame initiatief heeft getoond op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie.


De volledige subsidieregeling Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities
Staatscourant Regeling_voor_subsidiëring_Lang_Leve_Kunst_Age_Friendly_Cities.pdf

Meer informatie
Zowel de gemeente als culturele instelling zetten zich in voor het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. Lees hier meer over de invulling en het tijdspad van het programma.
Invulling en planning programma 2017-2020.pdf

Voor de editie 2018-2019 kun je je nog aanmelden. Heb je belangstelling om deel te nemen aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities en je gemeente is bereid daarin ook te investeren, neem dan contact op met een van de adviseurs.

De pilot ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities 2016-2017’ en editie 2017-2018 zijn inmiddels gesloten.

Meer lezen

Achtergrond

Met de subsidieregeling Ouderenparticipatie gaven we in de beleidsperiode 2013-2016 een impuls aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen. Meer dan 80 projecten ontvingen hiervoor subsidie. Projecten die, ieder vanuit bepaalde kunstdiscipline(s), actieve cultuurparticipatie door ouderen stimuleren.

In 2016, het laatste jaar van de subsidieregeling Ouderenparticipatie, wilden we inspirerende voorbeeldprojecten verduurzamen op gemeentelijk niveau. We startten daarom het programma 'Lang Leve Kunst op weg naar Age Friendly Cities' met vijf grote steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht) als pilot. Het doel binnen de pilot is de kloof tussen de sectoren zorg, welzijn en kunst blijvend verkleinen.

Meer informatie over de pilot steden en hun ouderen en cultuurparticipatieprogramma en ondernemerschap vind je onder inspiratie.

Het Fonds was in deze periode ook partner in het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst. Samen met publieke én private partijen ondertekenden minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS in juni 2013 het convenant Ouderen en Cultuur. De ondertekening vormde de start van het brede programma Lang Leve Kunst dat tot doel had cultuurparticipatie door ouderen in Nederland te bevorderen.

Lees hier de resultaten in de brochure Lang Leve Kunst loont.
Ouderen en cultuur LLK loont.pdf

Sinds 2017 is dit samenwerkingsverband gestopt en gaan de betrokken partijen van Lang Leve Kunst verder met hun regelingen, donaties, programma’s kennisdelingsbijeenkomsten, conferenties en andere activiteiten. Wij zetten het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ de komende jaren voort.

 

Meer lezen

Subsidieregeling

Hoe kun je deelnemen?
Zowel gemeente als culturele instelling commiteren zich aan het traject. Met elkaar geef je invulling aan een duurzaam programma ouderen en cultuurparticipatie. De culturele instelling dient via Mijn Fonds een aanvraag in voor deze subsidieregeling. Met de gemeente sluit het Fonds afzonderlijk een convenant.

Lees hier meer over de invulling en het tijdspad van het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities.
Invulling en planning programma 2017-2020.pdf

Voor de editie 2018-2019 kun je je nog aanmelden. Heb je belangstelling om deel te nemen aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities, neem dan contact op met een van de adviseurs.

De volledige subsidieregeling Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities.
Staatscourant Regeling_voor_subsidiëring_Lang_Leve_Kunst_Age_Friendly_Cities.pdf

Inmiddels gestarte edities
Aan de editie 2017-2018 doen vijf steden mee: Emmen, Deventer, Doetinchem, Groningen en Utrecht.

De subsidieregeling voor de pilot ‘Lang Leven Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ 2016, waaraan de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht deelnamen, is verlengd met 1 jaar. Het subsidieplafond voor de verlenging in 2017 van deze regeling is verhoogd met 100.000 euro.

 

Meer lezen
Op weg naar Age Friendly Cities
Meest gelezen