Kunstparticipatie: Over deze subsidie

Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds versterking van de organisatiestructuur of vernieuwing van het aanbod van actieve kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Samenwerking tussen amateurs en professionals staan hierbij centraal. De deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag voor Kunstparticipatie zijn 15 januari, 15 april en 15 september altijd om 13.00 uur. 

Meer lezen

Inhoud

Kunst maakt het leven rijker en leert je anders waarnemen en denken. Het Fonds vindt dan ook dat iedereen de kans moet krijgen om zijn creatieve talenten te ontwikkelen en aan kunst te doen. Een eigentijdse aanpak maakt het mogelijk om nieuwe deelnemers te interesseren voor theater, dans, film of bijvoorbeeld circus. Verrassende projecten inspireren deelnemers om zich verder te ontwikkelen. Om de amateursector aantrekkelijker te maken en de mogelijkheden om te participeren te vergroten, ondersteunt het Fonds vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod op het gebied van kunstbeoefening.

Samenwerking amateurs en professionals

Samenwerking tussen amateurs en professionals levert inspiratie op voor beide partijen en maakt bijzondere activiteiten mogelijk. Door samen te werken kunnen culturele instellingen en amateurverenigingen meer bereiken. Met andere woorden: samenwerking biedt kansen.
Vanaf 1 juli 2013 staat de samenwerking tussen amateurs en professionals centraal in het programma Kunstparticipatie. Samenwerking betekent in dit geval een inhoudelijke samenwerking op gelijkwaardige basis, waarin beide partijen een ontwikkeling doormaken. Het Fonds ziet mogelijkheden in inhoudelijke allianties van amateurorganisaties met bijvoorbeeld podia, producerende instellingen, festivals, kunstenaars, erfgoedinstellingen of bedrijven.

Download de Volledige Subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een project aan voldoen?

Wie kan een aanvraag indienen?

Alleen instellingen met een culturele doelstelling kunnen een aanvraag indienen. Belangrijk is ook dat zij géén winstoogmerk hebben. Bedrijven en professionele organisaties kunnen wel als partner participeren in een samenwerkingsproject. Omdat we de sector graag zo breed mogelijk ondersteunen, richten we ons op alle disciplines, dus ook op beeldende kunst, film en animatie, circus en poëzie. Ook aanvragen voor projecten op het gebied van community arts en urban arts zijn welkom, net als interdisciplinaire projecten en projecten voor speciale doelgroepen.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

We richten ons op projecten waarin:

  • een gelijkwaardige uitwisseling of samenwerking tussen amateurkunstenaars en professionals centraal staat;
  • amateurs en professionals gezamenlijk bijdragen aan een sterkere culturele infrastructuur; en
  • het bedrijfsleven als partner betrokken is bij de vernieuwing van de sector amateurkunst.

Verenigingen en kunstinstellingen die bij de regeling Kunstparticipatie een aanvraag indienen, dagen zichzelf uit en willen hun betekenis voor de actieve kunstbeoefening vergroten. In de aanvraag beschrijven zij wat de opbrengst van hun project is voor de sector of aan welk knelpunt wordt gewerkt.

Waarvoor kunt u géén subsidie aanvragen?

Reguliere activiteiten van een organisatie, zoals de productie van een concert, voorstelling of festival, komen alleen voor subsidie in aanmerking als uit de aanvraag overtuigend blijkt dat de productie geen doel op zich is, maar een instrument om de organisatie en de amateursector verder tot ontwikkeling te brengen.

Er zijn twee typen projecten waarvoor een aanvraag kan worden ingediend:

Voorbeeldprojecten
Dit zijn projecten van culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het doel van de regeling. Deze projecten zijn wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend dat ze op landelijke schaal inspireren.
Voor de totale duur van het project kan minimaal € 5.000 en maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september, altijd voor 13.00 uur. 

Beeldbepalende projecten
Dit zijn projecten van instellingen die op landelijk niveau opereren en die bijdragen aan het doel van de regeling. Daarnaast is een project beeldbepalend wanneer er naar verwachting sprake zal zijn van een grote publieke belangstelling en als het project in nationaal opzicht onderscheidend is vanwege zijn unieke karakter of als het project op een bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van de actieve participatie in de vrije tijd.

Voor de totale duur van het project kan minimaal € 25.000 en maximaal € 80.000 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. Er is één aanvraagronde per jaar.

De sluitingsdatum voor het indienen van een beeldbepalend project is: 15 januari 2016.

 

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend kan er na de indieningstermijn geen ontbrekende informatie meer worden opgevraagd of aanvullende informatie worden toegestuurd.

 

1. Kwaliteit

• Artistieke of inhoudelijke kwaliteit:

Hier wordt onder meer beoordeeld:
- de kwaliteit van het projectplan: er wordt onder meer getoetst of het project een duidelijke doelstelling bevat en de aanvrager goed onderbouwt waarom hij dit doel in het kader van de versterking van de actieve cultuurparticipatie wil bereiken;
- in welke mate het project bijdraagt aan de doelstelling van het betreffende programmaonderdeel en/of thema;
- hoe het project bijdraagt aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van de actieve cultuurparticipatie en de ontwikkeling van de deelnemers;
- of de activiteiten aansluiten bij de doelstelling van het project;
- of de aanvrager over voldoende deskundigheid beschikt om het beoogde doel te bereiken.

• Organisatorische kwaliteit:

Hierbij wordt onder meer bekeken:
- of het projectplan goed doordacht en uitgewerkt is;
- of het projectplan een heldere aanpak en een realistische planning heeft;
- in hoeverre de betrokken uitvoerders ervaring hebben met het succesvol uitvoeren van vergelijkbare projecten.

• De redelijkheid van de begroting:

Bij de beoordeling van de begroting wordt onder meer bekeken of:
- de begroting in het algemeen redelijk is;
- er een redelijke verhouding bestaat tussen het aangevraagde bedrag en de bijdrage van andere financiers;
- de begroting sluitend is en er een onderbouwing is van de gepresenteerde cijfers;
- of de kosten in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat.

• Relevantie / urgentie van een project:

Hierbij wordt onder meer beoordeeld of de aanvrager goed heeft onderbouwd:
- waarom het van belang is dat het project wordt uitgevoerd;
- dat het project bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van het betreffende programmaonderdeel en/of thema;
- waarom de gekozen aanpak actueel, nieuw en relevant is.

2. Samenwerking:

Het Fonds vindt het van belang dat aanvragers samenwerken met andere partijen. Samenwerking kan een meerwaarde hebben in de ontwerpfase (kennis, hulpbronnen), tijdens de uitvoering (hulpbronnen, capaciteit, leerprocessen) of voor de impact van het project op de maatschappij (duurzaam effect, overdracht, voorbeeldwerking organiseren).

In dit kader toetst het Fonds projecten op:

• de slagkracht van het project en de organisatie, waarbij onder meer wordt beoordeeld:
- of een samenwerking tot resultaat heeft dat de zichtbaarheid van het project en/of de aanvrager worden vergroot en daarmee de voorbeeldstellende of beeldbepalende werking versterkt;
- of door de samenwerking de mogelijkheden worden uitgebreid om tot het beoogde resultaat te komen;

• of er in voldoende mate sprake is van inhoudelijke uitwisseling tussen amateurs/(erfgoed)vrijwilligers onderling dan wel tussen amateurkunstenaars/(erfgoed)vrijwilligers en professionals;

• in hoeverre er gedurende het project op succesvolle wijze een innovatieve samenwerking met aangrenzende gebieden wordt bewerkstelligd (te denken valt aan de sector sport, natuur- en milieuorganisaties, (lokaal) bedrijfsleven, de sectoren welzijn en zorg, de creatieve industrie, de agrarische sector, et cetera).

3. Effect:

Met deze subsidieregeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie effecten op langere termijn bewerkstelligen door middel van projecten die:
- het aanbod van actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd vernieuwen;
- de organisatiestructuur van de actieve cultuurparticipatie versterken;

Het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordeelt of een project een bijdrage levert aan een van de hierboven genoemde doelstellingen en het project dus bijdraagt aan de structurele versterking van kunstzinnige activiteiten in de vrije tijd of van (andere) organisaties die zich hiermee bezig houden. Daarom worden projecten getoetst op:

• duurzame opbrengsten/effect op langere termijn;

• verbetering in de aansluiting op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep;

• overdraagbaarheid van de aanpak, waarbij onder meer wordt gekeken of de werkwijze en resultaten van een project voor derden beschikbaar zijn.

Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. Alle voorwaarden en criteria van de genoemde regeling zijn te vinden in de Publieksversie Deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 - 2016. Voordat u een aanvraag indient, raden we u aan dit document goed door te nemen

 

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

U kunt voor Kunstparticipatie een aanvraag indienen voor 15 januari, 15 april en 15 september. De deadline op alle sluitingsdata is 13.00 uur.
Voor de ronde van september 2015 is het beschikbare budget 225.000 euro.
voor de ronde van januari 2016 is het beschikbare budget 250.000 voor voorbeeldstellende en 400.000 voor beeldbepalende projecten.

We adviseren u om alleen een aanvraag in te dienen als u zeker bent dat uw project aan de doelstellingen van de betreffende regeling en aan alle drie de criteria voldoet; kwaliteit, samenwerking en effect. Daarnaast adviseren wij om geen aanvragen in te dienen die uitsluitend gericht zijn op reguliere producties, zoals concerten en voorstellingen.

Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling met voorwaarden en criteria goed door en vraag ruim op tijd een account aan voor Mijn Fonds. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden middels het betreffende aanvraagformulier op Mijn Fonds. Dit formulier bevat nadere informatie over de bij te voegen bijlagen, waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting.

Het Fonds honoreert per aanvrager binnen de beleidsperiode 2013-2016 maximaal één beeldbepalend project en maximaal 2 voorbeeldstellende projecten.

Tips voor het schrijven van een projectplan vindt u door hier te klikken.

Advies over uw aanvraag
Wilt u voor het indienen van uw aavraag advies van één van onze adviseurs? Bekijk dan de adviesmogelijkheden.

 

 

 

 

Meer lezen
Kunstparticipatie
Meest gelezen