Impuls muziekonderwijs: Over deze subsidie

De regeling is momenteel gesloten voor aanvragen. Vanaf oktober 2017 kunnen aanvragen weer worden ingediend.

Meer en beter muziekonderwijs!

Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” Oumaima

Wilt u meer en betere muzieklessen verzorgen voor uw leerlingen?
Uw leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen?
En samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium?

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

Volledige subsidieregeling Impuls muziekonderwijs_PO_2015-2020.pdf

Budget

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond bereikt is. Het Fonds vraagt geen aanvullende informatie op. Zolang er budget is kan, wanneer een aanvraag afgewezen wordt, de aanvrager binnen dezelfde ronde opnieuw een aanvraag doen. 

 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

 

Meer lezen

Wie kan een aanvraag indienen?

Deze subsidieregeling staat open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd.

Een schoolbestuur kan voor één of meerdere schoollocaties een aanvraag doen. Elke locatie maakt een plan op maat, passend bij de ambitie en mogelijkheden van de school. Een schoolbestuur kan er voor kiezen om zelf het plan te schrijven of iemand van de schoollocatie het plan te laten schrijven. Zowel het schoolbestuur als de locatieleider moeten de aanvraag ondertekenen.

Meer lezen

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen wanneer u:

 • structureel muzieklessen gaat verzorgen, en
 • de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs;
 • en verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.

 

Bedragen

De subsidie is voor drie schooljaren. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen.

 • Locaties tot en met 99 leerlingen: € 10.000
 • Locaties tussen de 100 en 199 leerlingen: € 15.000
 • Locaties met 200 leerlingen of meer: € 20.000

 

Van de schoollocatie wordt verwacht dat zij eenzelfde bedrag bijdraagt aan de activiteiten. Hiervan mag een deel (maximaal 60%) ingebracht worden door inzet van uren van eigen personeel.

Rekenvoorbeeld: Uw school heeft 250 leerlingen. Uw projectbegroting is € 40.000. U kunt € 20.000 subsidie aanvragen. Uw eigen bijdrage is ook minimaal € 20.000. Hiervan bestaat maximaal € 12.000 bestaan uit gekapitaliseerde uren van uw eigen personeel en € 8.000 draagt u financieel bij.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een aanvraag aan voldoen?

 

Activiteiten

De aanvraag moet gaan over de drie onderdelen

 • structureel muziekonderwijs
 • deskundigheidsbevordering
 • verbinden binnen en buitenschools aanbod

 

Duurzaam muziekonderwijs

 • u heeft een visie op de verankering van muziek in het onderwijs van de locatie
 • geef aan hoe u werkt aan draagvlak binnen het team
 • u neemt het muziekprogramma op in het schoolwerkplan of schoolgids en in de begroting

 

SLO doorgaande leerlijn muziek

Het accent in de Impuls muziekonderwijs ligt niet op het ontwikkelen van nieuwe methoden of leerlijnen, maar op het benutten van dat wat er al is. Daarom is er voor gekozen dat in uw plan de SLO doorgaande leerlijn muziek als uitgangspunt genomen moet worden. Met welke methode u deze leerlijn invult is aan u. De methode moet passen bij uw visie, expertise en ambitieniveau.
Op de website van het LKCA vindt u een overzicht van muziekmethoden.

Kennisdeling

Wanneer u subsidie ontvangt vragen wij u de kennis die u opdoet in het project te delen met andere schoollocaties in de regio.

Samenwerkingsovereenkomst

Bij een aanvraagt hoort ook een samenwerkingsovereenkomst met minimaal één lokale of regionale culturele instelling met muziekexpertise. In de samenwerkingsovereenkomst wordt in ieder geval het volgende vastgelegd:

 • doel van de samenwerking
 • hoe er wordt samengewerkt op minimaal twee van de drie onderdelen uit de aanvraag
 • afspraken over taken en verantwoordelijkheden van betrokken personen
 • afspraken over inzet van uren en financiële middelen

 
NB. Het is niet toegestaan een zzp-er als eerste samenwerkingspartner aan te voeren. Zzp’ers kunnen zich wel in een collectief samenvoegen en zo als eerste samenwerkingspartner opgevoerd worden.

NB. Zorg dat de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst correct aansluiten bij de begrotingscijfers.

 

De aanvraag

Uw aanvraag bestaat uit:

 

Waarvoor kan ik niet aanvragen?

 • Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie. Heeft u bijvoorbeeld op dit moment al een muziekdocent in dienst, dan kunt u deze niet in de begroting opnemen. Een uitbreiding van zijn uren kan wel onderdeel zijn van uw project.
 • Activiteiten waarvoor u al subsidie ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie, bijvoorbeeld in het kader van Kinderen Maken Muziek of Cultuureducatie met Kwaliteit komen niet in aanmerking. Wel kunt u subsidie aanvragen voor aanvullende activiteiten waarmee u duurzaam nog meer en beter muziekonderwijs gaat realiseren.

 

Meer lezen

Hoe werkt het?

Wanneer kan ik aanvragen?

Aanvragen voor de tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs kan vanaf 2 oktober 2016.

Start activiteiten (schooljaar)                 Aanvraagperiode
2016-2017                                         2 november 2015 tot 1 april 2016, 13.00 uur (gesloten) 
2017-2018                                         2 oktober 2016 tot 1 april 2017 (gesloten)
2018-2019                                         2 oktober 2017 tot 1 april 2018

Hoe kan ik aanvragen?

 • Lees alle informatie goed door. Ook de volledige subsidieregeling.
 • U kunt hier het Voorbeeldformulier Impuls muziekonderwijs 2017-2020 alvast bekijken. Wilt u een subsidieaanvraag indienen dan moet u hiervoor het formulier invullen via ons digitale aanvraagsysteem. 
 • Heeft u nog vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via  030 233 60 30.
 • Maak samen met uw team een goed plan. Hierbij kan onze inspiratieposter helpen. Klik op de onderstaande afbeelding om deze te downloaden.

 

 

 

Account Mijn Fonds
Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Het schoolbestuur of de contactpersoon van de locatie vraagt hiervoor een account aan bij Mijn Fonds.
Account aanvragen (Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost.)

Aanvraagformulier invullen
Wanneer u bent ingelogd in Mijn Fonds vindt u hier het online aanvraagformulier. Dit formulier en de modelbegroting vult u digitaal in. De benodigde samenwerkingsovereenkomst kunt u ook digitaal uploaden.

Ondertekenen
Het aanvraagformulier wordt handmatig ondertekend door het schoolbestuur en de directeur of andere eindverantwoordelijke van de schoollocatie. De pagina met handtekening kunt u digitaal uploaden.

Indienen
Als u alles heeft ingevuld dient u het formulier digitaal in.

Bericht
De contactpersoon van het schoolbestuur èn de contactpersoon van de schoollocatie ontvangen een automatisch bericht per email dat de aanvraag door ons ontvangen is.
Binnen 13 weken hoort u of uw aanvraag gehonoreerd is.

Meer lezen
Impuls muziekonderwijs
Meest gelezen