Erfgoedparticipatie: Over deze subsidie

Het Fonds wil met deze programmalijn bijdragen aan het versterken van de erfgoedsector en met name aan het levend houden van immaterieel erfgoed. U kunt voor Erfgoedparticipatie een aanvraag indienen voor 15 september, 15 januari en 15 april. Let op: voor 15 januari 2015 kunt u zowel voor voorbeeldstellende als voor beeldbepalende projecten een aanvraag indienen. Lees meer hierover bij de voorwaarden.

 

 

Meer lezen

Inhoud

Met het programma Erfgoedparticipatie wil het Fonds een impuls geven aan projecten die immaterieel erfgoed levend houden. Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september. 

Onder immaterieel cultureel erfgoed (ICE) verstaan we de tradities en rituelen waarmee mensen zich in het dagelijks leven identificeren en die we zo belangrijk vinden dat we ze niet verloren willen laten gaan. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Dat betekent ook dat immaterieel erfgoed niet statisch is maar dynamisch. Tradities en rituelen zullen, doordat een nieuwe generatie beoefenaars nieuwe accenten aanbrengt, veranderen en meegaan met de tijd.

Thema ambachten

In 2013 en 2014 zet het Fonds het thema ambachten centraal. Onder ambachten verstaat het Fonds technieken en vaardigheden om producten of creaties vakkundig met de hand te maken. Ook is er over elk ambacht een historisch verhaal te vertellen. De kennis wordt doorgegeven van meester op leerling, van generatie op generatie. Veel kennis over oude ambachten dreigt helaas verloren te gaan, omdat er geen nieuwe mensen zijn die het ambacht leren.

Thema nieuwe verbindingen

Voor 2015 en 2016 kiest het Fonds binnen dit programma voor het thema nieuwe verbindingen. Binnenkort vindt u hier meer informatie over de uitwerking van dit thema.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een project aan voldoen?

U kunt subsidie aanvragen voor voorbeeldprojecten en beeldbepalende projecten die bedreigde ambachten een nieuwe toekomst geven. We willen een impuls geven aan de ontwikkeling van nieuwe manieren en methodieken om ambachtskennis en -vaardigheden levend te houden, zodat deze niet verloren gaan en overgedragen worden een nieuwe generatie. Het project moet gericht zijn op of aantoonbaar leiden tot meer actieve beoefenaars van ambachten in de vrije tijd. Als Fonds voor Cultuurparticipatie richten we ons op de creatieve en traditionele ambachten. U kunt denken aan projecten gericht op herwaardering van ambachten, imagoverbetering, promotie, marktverruiming, productvernieuwing of verbetering van scholingsprogramma’s.

Wat verstaan we niet onder het levend houden van bedreigde ambachten?

Nieuw leven blazen in ambachten die al uitgestorven zijn. Het moet gaan om levend erfgoed, het ambacht moet op dit moment dus nog beoefend worden;

  • Projecten die primair de restauratie van materieel erfgoed als doel hebben;
  • Projecten enkel gericht op het vastleggen van ambachten (bijvoorbeeld via film of documentaire), ook het levend houden van het ambacht moet onderdeel zijn van het project;
  • Oral history projecten. Oral history is geschiedenis. Geschiedenis is niet altijd gelijk aan immaterieel erfgoed;

Erfgoedparticipatie is onderdeel van het programma Versterking Actieve Cultuurparticipatie. Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en criteria verwijzen we graag naar deze regeling via onderstaande link. Voordat u een aanvraag indient raden wij u aan eerst de volledige regeling door te nemen.

Download de Volledige subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie

De subsidieregeling wordt momenteel op enige punten aangepast. De nieuwe tekst van de subsidieregeling, die ook op aanvragen voor de ronde van 15 september 2014 van toepassing zal zijn, wordt zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd. De aanpassingen betreffen voornamelijk een nadere toelichting op de subsidieregeling en zullen geen inhoudelijke consequenties voor uw aanvraag hebben.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een instelling:

  • met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, zoals een stichting of vereniging;
  • met een culturele doelstelling.
  • Met de subsidie Ouderenparticipatie richten we ons op projecten waarin:
  • een gelijkwaardige uitwisseling of samenwerking tussen amateurkunstenaars en professionals centraal staat;
  • amateurs en professionals gezamenlijk bijdragen aan een sterkere culturele infrastructuur; en
  • het bedrijfsleven als partner betrokken is bij de vernieuwing van de sector erfgoed.

Verenigingen en kunstinstellingen die bij de regeling Kunstparticipatie een aanvraag indienen, dagen zichzelf uit en willen hun betekenis voor de actieve kunstbeoefening vergroten. In de aanvraag beschrijven zij wat de opbrengst van hun project is voor de sector of aan welk knelpunt wordt gewerkt.

Waarvoor kunt u géén subsidie aanvragen?

Reguliere activiteiten van een organisatie, zoals de productie van een concert, voorstelling of festival, komen alleen voor subsidie in aanmerking als uit de aanvraag overtuigend blijkt dat de productie geen doel op zich is, maar een instrument om de organisatie en de amateursector verder tot ontwikkeling te brengen.

Er zijn twee typen projecten waarvoor een aanvraag kan worden ingediend:

Voorbeeldprojecten

Dit zijn projecten van culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het doel van de regeling. Deze projecten zijn wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend dat ze op landelijke schaal inspireren.

Voor de totale duur van het project kan minimaal € 5.000 en maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september.


Beeldbepalende projecten

Dit zijn projecten van instellingen die op landelijk niveau opereren en die bijdragen aan het doel van de regeling. Daarnaast is een project beeldbepalend wanneer er naar verwachting sprake zal zijn van een grote publieke belangstelling en als het project in nationaal opzicht onderscheidend is vanwege zijn unieke karakter of als het project op een bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van de actieve participatie in de vrije tijd.

Voor de totale duur van het project kan minimaal € 25.000 en maximaal € 80.000 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Er is één aanvraagronde per jaar. De eerstvolgende sluitingsdatum is 15 januari 2015.

Kunst-, Ouderen- en Erfgoedparticipatie maken onderdeel uit van de subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie. In de beleidsperiode 2012-2016 kan binnen deze regeling per aanvrager maximaal 2 keer een voorbeeldstellend project en maximaal 1 keer een beeldbepalend project worden gehonoreerd.

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend kan er na de indieningstermijn geen ontbrekende informatie meer worden opgevraagd of aanvullende informatie worden toegestuurd.
Kwaliteit

Het Fonds streeft ernaar waardevolle en betekenisvolle projecten te ondersteunen. Daarom worden projecten getoetst op:

Artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit. Hierbij wordt vooral getoetst in hoeverre het project bijdraagt aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van de aanvrager of de deelnemers;

Organisatorische kwaliteit. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of de voorgestelde werkwijze bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen en of de planning realistisch is. Ook speelt een rol in hoeverre de betrokken uitvoerders ervaring hebben met het succesvol uitvoeren van vergelijkbare projecten;

De redelijkheid van de begroting. Bij de beoordeling van de begroting wordt onder andere bekeken of de begroting redelijk en inzichtelijk is en of het dekkingsplan realistisch is. Dit betekent onder meer dat wordt beoordeeld of er een redelijke verhouding bestaat tussen het aangevraagde bedrag en de bijdrage van andere financiers. Ook wordt beoordeeld wat het effect van de subsidiebijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie is in relatie tot de hoogte van het gevraagde bedrag. Wanneer in de begroting een financiële vergoeding voor amateurs wordt opgevoerd zal aansluiting worden gezocht bij de door de belastingdienst vastgestelde gageregeling.

Relevantie van het project. Hierbij wordt beoordeeld of aannemelijk is gemaakt dat het project een bijdrage levert aan de versterking van de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. Aanvragers wordt verzocht om een duidelijke schets van de context te geven waarin zij opereren en toe te lichten waarom het project actueel en noodzakelijk is.

Samenwerking

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt het van belang dat aanvragers er door samenwerking voor zorgen dat de reikwijdte van het project en/of de slagkracht van de organisatie vergroot worden. Daarom worden projecten getoetst op:
voldoende inhoudelijke uitwisseling tussen amateurkunstenaars onderling dan wel tussen amateurkunstenaars en professionals; en/of
in hoeverre er gedurende een van de fases van het project op succesvolle wijze een innovatieve samenwerking met aangrenzende gebieden (overige culturele instellingen, creatieve industrie, (lokaal) bedrijfsleven, welzijn, zorg etc.) wordt bewerkstelligd.

Effect

Het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordeelt de aanvragen op de te verwachten bijdrage die het project levert aan het bereiken van de doelstellingen van de regeling. Daarom worden de aanvragen getoetst op:

duurzame opbrengst (effect op de langere termijn);

de aansluiting op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep;

voorbeeldwerking of overdraagbaarheid van de aanpak (bijvoorbeeld methodiekbeschrijving).

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

U kunt voor Erfgoedparticipatie een aanvraag indienen voor 15 september, 15 januari en 15 april. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via het betreffende aanvraagformulier via Mijn Fonds.

Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling met voorwaarden en criteria goed door. Bepaal of u een aanvraag wilt indienen voor een voorbeeld of beeldbepalend project en vraag ruim op tijd een account aan voor Mijn Fonds. Houdt er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account in beginsel een werkdag kost.

Het aanvraagformulier in Mijn Fonds bevat nadere informatie over de bij te voegen bijlagen, waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting. Let op: Het huidige aanvraagformulier wordt op dit moment herzien en is vanaf november 2014 beschikbaar. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van formulieren die u mogelijk eerder heeft gedownload en op uw computer heeft opgeslagen.

 

 

Meer lezen
Erfgoedparticipatie
Meest gelezen