Immaterieel Erfgoed: Over deze subsidie

Het Fonds wil met deze programmalijn bijdragen aan het versterken van de erfgoedsector en met name aan het levend houden van immaterieel erfgoed. In 2015 en 2016 heeft deze regeling als thema nieuwe verbindingen.

Veel mensen zijn als beoefenaar of als vrijwilliger actief op het gebied van immaterieel erfgoed. Met passie zetten zij zich in voor hun traditie, ritueel of ambacht, en hebben de ambitie om hun immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken. Ze willen nieuwe doelgroepen zoals jongeren bereiken, nieuwe vrijwilligers werven, de zichtbaarheid en het imago verbeteren of willen nieuwe, hedendaagse toepassingen van hun traditie ontwikkelen. Het Fonds is van mening dat het leggen van nieuwe verbindingen van groot belang is om immaterieel erfgoed toekomstbestendig maken.

De deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag voor immaterieel erfgoed zijn 15 april, 15 september en 15 januari. Voor de komende ronde van 15 april kunnen uitsluitend voorbeeldprojecten worden ingediend, de definitie hiervan is te vinden onder het kopje 'voorwaarden'.

 

 

Meer lezen

Inhoud

De subsidieregeling immaterieel erfgoed werkt in 2015 en 2016 met het thema nieuwe verbindingen. Binnen dit thema kunt u subsidie aanvragen voor één van de volgende onderwerpen:

1. Projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en maatschappelijke vraagstukken.

Immaterieel erfgoed is verbonden met de identiteit van mensen. Het zijn de gewoonten en gebruiken die mensen van huis uit hebben meegekregen en op hun beurt hebben aangepast aan hun eigen levensomstandigheden. Immaterieel erfgoed kan een nieuwe toekomst krijgen wanneer het erfgoed wordt verbonden met maatschappelijke vraagstukken. We zoeken daarom projecten die een verbinding leggen tussen immaterieel erfgoed en maatschappelijke vraagstukken als krimpregio’s, werkloosheid, immigratie, dementie, verlies en sociale cohesie.

2. Projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en een nieuwe doelgroep.

Veel erfgoedgemeenschappen hebben moeite met het vinden van nieuwe beoefenaars van hun traditie. Wanneer immaterieel erfgoed niet meer beoefend wordt, verdwijnt het. Veel erfgoedgemeenschappen willen hun traditie graag doorgeven aan nieuwe beoefenaars en hun erfgoed toekomstbestendig maken. Daarom zoeken we bijzondere initiatieven die een langdurige relatie opzetten met een nieuwe doelgroep.

3. Projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en materieel erfgoed.

Materieel erfgoed en immaterieel erfgoed zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om materieel erfgoed te behouden, is het van belang ook het immaterieel erfgoed in leven te houden. We zoeken bijzondere initiatieven die een relatie leggen tussen het behoud van materieel en immaterieel erfgoed. Het levend houden van het immaterieel erfgoed moet centraal staan in het project. 

Wat is immaterieel erfgoed?

Immaterieel erfgoed zijn tradities en rituelen waarmee mensen zich in het dagelijks leven identificeren en die we zo belangrijk vinden dat we ze niet verloren willen laten gaan. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Dat betekent ook dat immaterieel erfgoed niet statisch is, maar dynamisch. Tradities en rituelen zullen, doordat een nieuwe generatie beoefenaars nieuwe accenten aanbrengt, veranderen en meegaan met de tijd. In 2012 ratificeerde Nederland het UNESCO-verdrag ter bescherming van het immaterieel erfgoed.

Het Fonds richt zich op de actieve participatie van immaterieel erfgoed. Onder immaterieel erfgoed verstaat het Fonds:

 • sociale praktijken, rituelen, feestelijke gebeurtenissen;
 • orale tradities en uitdrukkingen;
 • traditionele ambachten.

Wilt u meer weten over immaterieel erfgoed? Kijk op de website van Unesco of op immaterieelerfgoed.nl.

 

 

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een project aan voldoen?

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor innovatieve projecten die aansluiten bij het thema nieuwe verbindingen.

Naast het leggen van nieuwe verbinding dienen de projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van immaterieel-erfgoedtradities en erfgoedgemeenschappen. Hierbij kunt u denken aan projecten die gericht zijn op het versterken van immaterieel-erfgoedgemeenschappen, het verwerven van een nieuwe generaties beoefenaars of vrijwilligers en het verbeteren van het imago en de zichtbaarheid van immaterieel erfgoed. De gemeenschap ofwel huidige beoefenaars moeten betrokken zijn. Het is onder andere van belang om een analyse van de behoeften van de doelgroep in de aanvraag op te nemen. Daarnaast is het van belang om, indien u met één of meerdere partners samenwerkt, aan te geven welke afspraken al zijn gemaakt en wat de rollen en taken zijn van de betrokkenen.

Ook vinden we het belangrijk dat de effecten van het project na afloop nog voelbaar zijn. Het project moet gericht zijn op of aantoonbaar leiden tot meer actieve beoefenaars of vrijwilligers op het gebied van immaterieel erfgoed.

Waarvoor kunt u geen subsidie aanvragen?

 • Projecten met het onderwijs of cultuureducatieprojecten. Hiervoor heeft het Fonds het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
 • Projecten gericht op podiumkunsten. Hiervoor heeft het Fonds het programma Kunstparticipatie.
 • Het tot leven brengen van tradities die al uitgestorven zijn. Het moet gaan om levend erfgoed, de tradities moeten op dit moment dus nog beoefend worden.
 • Projecten gericht op reguliere, regelmatig terugkerende activiteiten.
 • Projecten die enkel gericht op het vastleggen van immaterieel erfgoed (bijvoorbeeld via film, documentaire, tentoonstellingen, boeken of cd's).
 • Oral history projecten. Oral history is geschiedenis. Geschiedenis is niet altijd gelijk aan immaterieel erfgoed.
 • Religieuze activiteiten.

 

Wie kan aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden door erfgoedgemeenschappen maar ook door culturele instellingen. Om subsidie te kunnen aanvragen moet u een stichting of vereniging zijn met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk. 

Hoeveel en wanneer kunt u aanvragen?

U kunt tussen de € 5.000 en € 24.999 subsidie aanvragen voor een voorbeeldproject. De deadlines van deze subsidierondes zijn: 15 januari 2015, 15 april 2015 en 15 september 2015.

U kunt tussen de € 24.999 en € 80.000 subsidie aanvragen voor een beeldbepalend project. De deadline van deze ronde is 15 januari 2015.

 • Voorbeeldprojecten

Dit zijn projecten van culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het doel van de regeling. Deze projecten zijn wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend dat ze op landelijke schaal inspireren.
Voor de totale duur van het project kan minimaal € 5.000 en maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september.

 • Beeldbepalende projecten

Dit zijn projecten van instellingen die op landelijk niveau opereren en die bijdragen aan het doel van de regeling. Daarnaast is een project beeldbepalend wanneer er naar verwachting sprake zal zijn van een grote publieke belangstelling en als het project in nationaal opzicht onderscheidend is vanwege zijn unieke karakter of als het project op een bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van de actieve participatie in de vrije tijd. Voor de totale duur van het project kan minimaal € 25.000 en maximaal € 80.000 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. Er is één aanvraagronde per jaar. De eerstvolgende sluitingsdatum is 15 januari 2015. Het aanvraagformulier is vanaf begin december beschikbaar.

Kunst-, Ouderen- en Erfgoedparticipatie maken onderdeel uit van de subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie. In de beleidsperiode 2012-2016 kan binnen deze regeling per aanvrager maximaal 2 keer een voorbeeldstellend project en maximaal 1 keer een beeldbepalend project worden gehonoreerd.

Alle voorwaarden en criteria van de genoemde regeling is te vinden via onderstaande link. Voordat u een aanvraag indient raden wij u aan eerst de volledige regeling door te nemen. Publieksversie Deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 - 2016 07102104.pdf

Inspiratie

In 2013 en 2014 heeft het Fonds projecten ondersteund vanuit het thema: ambachten als immaterieel erfgoed. Een overzicht van eerder gehonoreerde projecten is te vinden onder Nieuws en inspiratie.

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend kan er na de indieningstermijn geen ontbrekende informatie meer worden opgevraagd of aanvullende informatie worden toegestuurd.

1. Kwaliteit

• Artistieke of inhoudelijke kwaliteit:

Hier wordt onder meer beoordeeld:
- de kwaliteit van het projectplan: er wordt onder meer getoetst of het project een duidelijke doelstelling bevat en de aanvrager goed onderbouwt waarom hij dit doel in het kader van de versterking van de actieve cultuurparticipatie wil bereiken;
- in welke mate het project bijdraagt aan de doelstelling van het betreffende programmaonderdeel en/of thema;
- hoe het project bijdraagt aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van de actieve cultuurparticipatie en de ontwikkeling van de deelnemers;
- of de activiteiten aansluiten bij de doelstelling van het project;
- of de aanvrager over voldoende deskundigheid beschikt om het beoogde doel te bereiken.

• Organisatorische kwaliteit:

Hierbij wordt onder meer bekeken:
- of het projectplan goed doordacht en uitgewerkt is;
- of het projectplan een heldere aanpak en een realistische planning heeft;
- in hoeverre de betrokken uitvoerders ervaring hebben met het succesvol uitvoeren van vergelijkbare projecten.

• De redelijkheid van de begroting:

Bij de beoordeling van de begroting wordt onder meer bekeken of:
- de begroting in het algemeen redelijk is;
- er een redelijke verhouding bestaat tussen het aangevraagde bedrag en de bijdrage van andere financiers;
- de begroting sluitend is en er een onderbouwing is van de gepresenteerde cijfers;
- of de kosten in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat.

• Relevantie / urgentie van een project:

Hierbij wordt onder meer beoordeeld of de aanvrager goed heeft onderbouwd:
- waarom het van belang is dat het project wordt uitgevoerd;
- dat het project bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van het betreffende programmaonderdeel en/of thema;
- waarom de gekozen aanpak actueel, nieuw en relevant is.

2. Samenwerking:

Het Fonds vindt het van belang dat aanvragers samenwerken met andere partijen. Samenwerking kan een meerwaarde hebben in de ontwerpfase (kennis, hulpbronnen), tijdens de uitvoering (hulpbronnen, capaciteit, leerprocessen) of voor de impact van het project op de maatschappij (duurzaam effect, overdracht, voorbeeldwerking organiseren).

In dit kader toetst het Fonds projecten op:

• de slagkracht van het project en de organisatie, waarbij onder meer wordt beoordeeld:
- of een samenwerking tot resultaat heeft dat de zichtbaarheid van het project en/of de aanvrager worden vergroot en daarmee de voorbeeldstellende of beeldbepalende werking versterkt;
- of door de samenwerking de mogelijkheden worden uitgebreid om tot het beoogde resultaat te komen;

• of er in voldoende mate sprake is van inhoudelijke uitwisseling tussen amateurs/(erfgoed)vrijwilligers onderling dan wel tussen amateurkunstenaars/(erfgoed)vrijwilligers en professionals;

• in hoeverre er gedurende het project op succesvolle wijze een innovatieve samenwerking met aangrenzende gebieden wordt bewerkstelligd (te denken valt aan de sector sport, natuur- en milieuorganisaties, (lokaal) bedrijfsleven, de sectoren welzijn en zorg, de creatieve industrie, de agrarische sector, et cetera).

3. Effect:

Met de regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie wil het Fonds voor Cultuurparticipatie effecten op langere termijn bewerkstelligen door middel van projecten die:
- de organisatiestructuur van de actieve cultuurparticipatie versterken;
- het aanbod van actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd vernieuwen;
- de actieve cultuurparticipatie onder de doelgroep ouderen versterken dan wel het immaterieel erfgoed in de vrije tijd levend houden.

Een project waarvoor u aanvraagt mag drie maanden na de indientermijn van start gaan en mag maximaal 2 jaar duren. Alle voorwaarden en criteria van de genoemde regeling zijn te vinden in de Publieksversie Deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 - 2016 07102104.pdf. Voordat u een aanvraag indient, raden we u aan deze voorwaarden goed door te nemen

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

U kunt voor Immaterieel Erfgoed een aanvraag indienen voor 15 januari, 15 april en 15 september. We adviseren u om alleen een aanvraag in te dienen als u zeker bent dat uw project aan de doelstellingen van de betreffende regeling en alle drie de criteria voldoet; kwaliteit, samenwerking en effect. Daarnaast adviseren wij om geen aanvragen in te dienen die alleen gericht zijn op reguliere producties, zoals concerten en voorstellingen.

Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling met voorwaarden en criteria goed door en vraag ruim op tijd een account aan voor Mijn Fonds. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account in beginsel een werkdag kost. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend middels het betreffende aanvraagformulier via Mijn Fonds. Dit formulier bevat nadere informatie over de bij te voegen bijlagen, waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting.

Het Fonds honoreert per aanvrager binnen de beleidsperiode 2013-2016 maximaal één beeldbepalend project en maximaal 2 voorbeeldstellende projecten.

Tips voor het schrijven van een projectplan vindt u door hier te klikken.

Advies over uw aanvraag

U kunt tot 15 april 2015, 13.00 uur uw aanvraag indienen voor voorbeeldprojecten op het gebied van Immaterieel Erfgoed. 

Voorafgaand een indientermijn kan er tijdens diverse spreekuren persoonlijk advies worden ingewonnen over de in te dienen aanvraag. De spreekuren voor de ronde van 15 april worden half maart gecommuniceerd.

Tijdens deze spreekuren kunnen onze medewerkers u adviseren op aspecten waar u nog op dient te letten en of uw project past binnen de regeling en kansrijk is voor subsidie. De ervaring leert dat aanvragers die gebruik maken van de mogelijkheid om advies in te winnen, de kans op honorering van hun projectaanvraag vergroten. Wij bevelen u dan ook van harte aan van deze mogelijkheid gebruik te maken.

 

Meer lezen
Immaterieel Erfgoed
Meest gelezen