Immaterieel erfgoed: Over deze subsidie

Het Fonds wil met deze programmalijn bijdragen aan het versterken van de erfgoedsector en met name aan het levend houden van immaterieel erfgoed. In 2015 en 2016 heeft deze regeling als thema nieuwe verbindingen.

Veel mensen zijn als beoefenaar of als vrijwilliger actief op het gebied van immaterieel erfgoed. Met passie zetten zij zich in voor hun traditie, ritueel of ambacht, en hebben de ambitie om hun immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken. Ze willen nieuwe doelgroepen zoals jongeren bereiken, nieuwe vrijwilligers werven, de zichtbaarheid en het imago verbeteren of willen nieuwe, hedendaagse toepassingen van hun traditie ontwikkelen. Het Fonds is van mening dat het leggen van nieuwe verbindingen van groot belang is om immaterieel erfgoed toekomstbestendig maken.

U kunt voor immaterieel erfgoed een aanvraag indienen voor 15 januari, 15 april en 15 september 2015. Let op: voor 15 januari 2015 kunt u zowel voor voorbeeldstellende als voor beeldbepalende projecten een aanvraag indienen. Lees meer hierover bij de voorwaarden.

 

 

 

Meer lezen

Inhoud

De subsidieregeling immaterieel erfgoed werkt in 2015 en 2016 met het thema nieuwe verbindingen. Binnen dit thema kunt u subsidie aanvragen voor één van de volgende onderwerpen:

1. Projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en maatschappelijke vraagstukken.

Immaterieel erfgoed is verbonden met de identiteit van mensen. Het zijn de gewoonten en gebruiken die mensen van huis uit hebben meegekregen en op hun beurt hebben aangepast aan hun eigen levensomstandigheden. Immaterieel erfgoed kan een nieuwe toekomst krijgen wanneer het erfgoed wordt verbonden met maatschappelijke vraagstukken. We zoeken daarom projecten die een verbinding leggen tussen immaterieel erfgoed en maatschappelijke vraagstukken als krimpregio’s, verlies, dementie, immigratie, werkloosheid en sociale cohesie.

2. Projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en nieuwe generaties beoefenaars.

Veel erfgoedgemeenschappen hebben moeite met het vinden van nieuwe beoefenaars van hun traditie. Wanneer immaterieel erfgoed niet meer beoefend wordt, verdwijnt het. Veel erfgoedgemeenschappen willen hun traditie graag doorgeven aan een nieuwe generatie en hun erfgoed toekomstbestendig maken. Daarom zoeken we bijzondere initiatieven die een langdurige relatie opzetten met een nieuwe doelgroep.

3. Projecten die nieuwe verbindingen leggen tussen immaterieel erfgoed en materieel erfgoed.

Materieel erfgoed en immaterieel erfgoed zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om materieel erfgoed te behouden, is het van belang ook het immaterieel erfgoed in leven te houden. We zoeken bijzondere initiatieven die een relatie leggen tussen het behoud van materieel en immaterieel erfgoed.

 

Wat is immaterieel erfgoed?

Immaterieel erfgoed zijn tradities en rituelen waarmee mensen zich in het dagelijks leven identificeren en die we zo belangrijk vinden dat we ze niet verloren willen laten gaan. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Dat betekent ook dat immaterieel erfgoed niet statisch is, maar dynamisch. Tradities en rituelen zullen, doordat een nieuwe generatie beoefenaars nieuwe accenten aanbrengt, veranderen en meegaan met de tijd. In 2012 ratificeerde Nederland het UNESCO-verdrag ter bescherming van het immaterieel erfgoed.

Onder immaterieel erfgoed verstaat het Fonds:

 • sociale praktijken, rituelen, feestelijke gebeurtenissen;
 • orale tradities en uitdrukkingen;
 • kennis van en praktijken rond de natuur en het universum;
 • traditionele ambachten.

 

Wilt u meer weten over immaterieel erfgoed? Kijk op de website van Unesco of op immaterieelerfgoed.nl.

 

 

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een project aan voldoen?

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die aansluiten bij het thema nieuwe verbindingen.

Naast het leggen van nieuwe verbinding dienen de projecten bij te dragen aan de ontwikkeling van immaterieel-erfgoedtradities en erfgoedgemeenschappen. Hierbij kunt u denken aan projecten die gericht zijn op het versterken van immaterieel-erfgoedgemeenschappen, het verwerven van een nieuwe generaties beoefenaars of vrijwilligers en het verbeteren van het imago en de zichtbaarheid van immaterieel erfgoed. De gemeenschap ofwel huidige beoefenaars moeten betrokken zijn.

Ook vinden we het belangrijk dat de effecten van het project na afloop nog voelbaar zijn. Het project moet gericht zijn op of aantoonbaar leiden tot meer actieve beoefenaars of vrijwilligers op het gebied van immaterieel erfgoed.

Waarvoor kunt u geen subsidie aanvragen?

 • Projecten met het onderwijs of cultuureducatieprojecten. Hiervoor heeft het Fonds het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
 • Projecten gericht op podiumkunsten. Hiervoor heeft het Fonds het programma Kunstparticipatie.
 • Het tot leven brengen van tradities die al uitgestorven zijn. Het moet gaan om levend erfgoed, de tradities moeten op dit moment dus nog beoefend worden.
 • Projecten gericht op reguliere, regelmatig terugkerende activiteiten.
 • Projecten die enkel gericht op het vastleggen van immaterieel erfgoed (bijvoorbeeld via film of documentaire).
 • Oral history projecten. Oral history is geschiedenis. Geschiedenis is niet altijd gelijk aan immaterieel erfgoed.

 

Wie kan aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden door erfgoedgemeenschappen maar ook door culturele instellingen. Om subsidie te kunnen aanvragen moet u een stichting of vereniging zijn met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk. 

Hoeveel en wanneer kunt u aanvragen?

U kunt tussen de € 5.000 en € 24.999 subsidie aanvragen voor een voorbeeldproject. De deadlines van deze subsidierondes zijn: 15 januari 2015, 15 april 2015 en 15 september 2015.

U kunt tussen de € 24.999 en € 80.000 subsidie aanvragen voor een beeldbepalend project. De deadline van deze ronde is 15 januari 2015.

 • Voorbeeldprojecten

Dit zijn projecten van culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan het doel van de regeling. Deze projecten zijn wat betreft inhoud, opzet en/of uitvoering zo aansprekend dat ze op landelijke schaal inspireren.
Voor de totale duur van het project kan minimaal € 5.000 en maximaal € 24.999 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september.

 • Beeldbepalende projecten

Dit zijn projecten van instellingen die op landelijk niveau opereren en die bijdragen aan het doel van de regeling. Daarnaast is een project beeldbepalend wanneer er naar verwachting sprake zal zijn van een grote publieke belangstelling en als het project in nationaal opzicht onderscheidend is vanwege zijn unieke karakter of als het project op een bijzondere wijze bijdraagt aan de zichtbaarheid van de actieve participatie in de vrije tijd.
Voor de totale duur van het project kan minimaal € 25.000 en maximaal € 80.000 worden aangevraagd. Het Fonds subsidieert maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Er is één aanvraagronde per jaar. De eerstvolgende sluitingsdatum is 15 januari 2015.

Kunst-, Ouderen- en Erfgoedparticipatie maken onderdeel uit van de subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie. In de beleidsperiode 2012-2016 kan binnen deze regeling per aanvrager maximaal 2 keer een voorbeeldstellend project en maximaal 1 keer een beeldbepalend project worden gehonoreerd.

Alle voorwaarden en criteria van de genoemde regeling is te vinden via onderstaande link. Voordat u een aanvraag indient raden wij u aan eerst de volledige regeling door te nemen. Volledige subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie

Inspiratie

In 2013 en 2014 heeft het Fonds projecten ondersteund vanuit het thema: ambachten als immaterieel erfgoed. Een overzicht van eerder gehonoreerde projecten is te vinden onder Nieuws en inspiratie.

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie criteria: kwaliteit, samenwerking en effect. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend kan er na de indieningstermijn geen ontbrekende informatie meer worden opgevraagd of aanvullende informatie worden toegestuurd.

Kwaliteit

Het Fonds streeft ernaar waardevolle en betekenisvolle projecten te ondersteunen. Daarom worden projecten getoetst op:

 • Artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit. Hierbij wordt vooral getoetst in hoeverre het project bijdraagt aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van de aanvrager of de deelnemers.
 • Organisatorische kwaliteit. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of de voorgestelde werkwijze bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen en of de planning realistisch is. Ook speelt een rol in hoeverre de betrokken uitvoerders ervaring hebben met het succesvol uitvoeren van vergelijkbare projecten.
 • De redelijkheid van de begroting. Bij de beoordeling van de begroting wordt onder andere bekeken of de begroting redelijk en inzichtelijk is en of het dekkingsplan realistisch is. Dit betekent onder meer dat wordt beoordeeld of er een redelijke verhouding bestaat tussen het aangevraagde bedrag en de bijdrage van andere financiers. Ook wordt beoordeeld wat het effect van de subsidiebijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie is in relatie tot de hoogte van het gevraagde bedrag. Wanneer in de begroting een financiële vergoeding voor amateurs wordt opgevoerd zal aansluiting worden gezocht bij de door de belastingdienst vastgestelde gageregeling.
 • Relevantie van het project. Hierbij wordt beoordeeld of aannemelijk is gemaakt dat het project een bijdrage levert aan de versterking van de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. Aanvragers wordt verzocht om een duidelijke schets van de context te geven waarin zij opereren en toe te lichten waarom het project actueel en noodzakelijk is.

 

Samenwerking

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt het van belang dat aanvragers er door samenwerking voor zorgen dat de reikwijdte van het project en/of de slagkracht van de organisatie vergroot worden. Daarom worden projecten getoetst op:

 • Voldoende inhoudelijke uitwisseling tussen amateurkunstenaars onderling dan wel tussen amateurkunstenaars en professionals.
 • In hoeverre er gedurende een van de fases van het project op succesvolle wijze een innovatieve samenwerking met aangrenzende gebieden (overige culturele instellingen, creatieve industrie, (lokaal) bedrijfsleven, welzijn, zorg etc.) wordt bewerkstelligd.
 • de slagkracht van het project en de organisatie, waarbij onder meer wordt beoordeeld of a. een samenwerking tot resultaat heeft dat de zichtbaarheid van het project en/of de aanvrager worden vergroot en daarmee de voorbeeldstellende of beeldbepalende werking versterkt, en b. of door de samenwerking de mogelijkheden worden uitgebreid om tot het beoogde resultaat te komen.

 

Effect

Het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordeelt de aanvragen op de te verwachten bijdrage die het project levert aan het bereiken van de doelstellingen van de regeling. Daarom worden de aanvragen getoetst op:

 • Duurzame opbrengst (effect op de langere termijn).
 • De aansluiting op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep.
 • Voorbeeldwerking of overdraagbaarheid van de aanpak (bijvoorbeeld methodiekbeschrijving).
Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

U kunt voor Immaterieel Erfgoed een aanvraag indienen voor 15 september, 15 januari en 15 april. 

U kunt voor Immaterieel Erfgoed een aanvraag indienen voor 15 september, 15 januari en 15 april. We adviseren u om alleen een aanvraag in te dienen als u zeker bent dat uw project aan de doelstellingen van de betreffende regeling en alle drie de criteria voldoet; kwaliteit, samenwerking en effect. Daarnaast adviseren wij om geen aanvragen in te dienen die alleen gericht zijn op reguliere producties, zoals concerten en voorstellingen. Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling met voorwaarden en criteria goed door. Bepaal of u een aanvraag wilt indienen voor een voorbeeld of beeldbepalend project en vraag ruim op tijd een account aan voor Mijn Fonds. Houdt er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account in beginsel een werkdag kost. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend middels het betreffende aanvraagformulier via Mijn Fonds. Dit formulier bevat nadere informatie over de bij te voegen bijlagen, waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting. Het Fonds honoreert per aanvrager binnen de beleidsperiode 2013-2016 maximaal één beeldbepalend project en maximaal 2 voorbeeldstellende projecten.

Advies over uw aanvraag

U kunt tot 15 januari 2015, 13.00 uur uw aanvraag indienen voor voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten op het gebied van Immaterieel Erfgoed. Mocht u overwegen een aanvraag in te dienen dan kunt u uw projectplan op 2 A4 tot 10 december 2014 voorleggen aan de contactpersonen van de subsidieregeling waarvoor u een aanvraag wilt indienen. Of u kunt uw project voorleggen aan het Fonds tijdens het spreekuur. Tijdens het spreekuur kunnen onze medewerkers u adviseren op aspecten waar u nog op dient te letten en of uw project past binnen de regeling en kansrijk is voor subsidie.

De datum voor het spreekuur is: vrijdag 12 december

Duur van het gesprek: max 20 minuten

Aanmelden voor het spreekuur. U dient uiterlijk 5 dagen voorafgaand uw afspraak het projectplan van 2 A4 in per mail.

Let op: Het huidige aanvraagformulier wordt op dit moment herzien en is vanaf november 2014 beschikbaar. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van formulieren die u mogelijk eerder heeft gedownload en op uw computer heeft opgeslagen.

 

 

Meer lezen
Immaterieel erfgoed
Meest gelezen