Subsidies


Erfgoedparticipatie

FCP

Immaterieel erfgoed levend houden

Met het programma Erfgoedparticipatie wil het Fonds een impuls geven aan projecten die immaterieel erfgoed levend houden. Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. De sluitingsdata zijn 15 januari, 15 april en 15 september.

Onder immaterieel cultureel erfgoed (ICE) verstaan we de tradities en rituelen waarmee mensen zich in het dagelijks leven identificeren en die we zo belangrijk vinden dat we ze niet verloren willen laten gaan. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Dat betekent ook dat immaterieel erfgoed niet statisch is maar dynamisch. Tradities en rituelen zullen, doordat een nieuwe generatie beoefenaars nieuwe accenten aanbrengt, veranderen en meegaan met de tijd.

Thema ambachten
In 2013 en 2014 zet het Fonds het thema ambachten centraal. Onder ambachten verstaat het Fonds technieken en vaardigheden om producten of creaties vakkundig met de hand te maken. Ook is er over elk ambacht een historisch verhaal te vertellen. De kennis wordt doorgegeven van meester op leerling, van generatie op generatie. Veel kennis over oude ambachten dreigt helaas verloren te gaan, omdat er geen nieuwe mensen zijn die het ambacht leren.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
U kunt subsidie aanvragen voor voorbeeldprojecten en beeldbepalende projecten die bedreigde ambachten een nieuwe toekomst geven. We willen een impuls geven aan de ontwikkeling van nieuwe manieren en methodieken om ambachtskennis en -vaardigheden levend te houden, zodat deze niet verloren gaan en overgedragen worden een nieuwe generatie. Het project moet gericht zijn op of aantoonbaar leiden tot meer actieve beoefenaars van ambachten in de vrije tijd. Als Fonds voor Cultuurparticipatie richten we ons op de creatieve en traditionele ambachten. U kunt denken aan projecten gericht op herwaardering van ambachten, imagoverbetering, promotie, marktverruiming, productvernieuwing of verbetering van scholingsprogramma’s.

Wat verstaan we niet onder het levend houden van bedreigde ambachten?

  • Nieuw leven blazen in ambachten die al uitgestorven zijn. Het moet gaan om levend erfgoed, het ambacht moet op dit moment dus nog beoefend worden;
  • Projecten die primair de restauratie van materieel erfgoed als doel hebben;
  • Projecten enkel gericht op het vastleggen van ambachten (bijvoorbeeld via film of documentaire), ook het levend houden van het ambacht moet onderdeel zijn van het project;
  • Oral history projecten. Oral history is geschiedenis. Geschiedenis is niet altijd gelijk aan immaterieel erfgoed;


Erfgoedparticipatie is onderdeel van het programma Versterking Actieve Cultuurparticipatie. Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en criteria verwijzen we graag naar deze regeling via onderstaande link. Voordat u een aanvraag indient raden wij u aan eerst de volledige regeling door te nemen.

Volledige regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie inclusief toelichting (PDF)

De subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie wordt momenteel op enige punten aangepast. De nieuwe tekst van de subsidieregeling, die ook op aanvragen voor de ronde van 15 september 2014 van toepassing zal zijn, wordt zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd. De aanpassingen betreffen voornamelijk een nadere toelichting op de subsidieregeling en zullen geen inhoudelijke consequenties voor uw aanvraag hebben.

  

Aanvragen

Op de pagina Aanvragen vindt u informatie over het indienen van een aanvraag.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan met behulp van het betreffende aanvraagformulier dat u via ons digitale systeem AIMS in kunt vullen. Dit formulier bevat nadere informatie over de in te sturen bijlagen waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting.

preview aanvraagformulier erfgoedparticipatie voorbeeldprojecten ronde 15 september 2014 (PDF)


Let op
:

  • het aanvraagformulier wordt per indienronde aangepast. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van formulieren die u mogelijk eerder heeft gedownload en op uw computer heeft opgeslagen. 
  • u kunt het aanvraagformulier alleen invullen wanneer u beschikt over een AIMS account. Zie hiervoor de pagina Aanvragen.


Inspiratie

Wilt u weten welke projecten er eerder binnen deze regeling zijn ondersteund? Bekijk het overzicht van alle gehonoreerde projecten. Of lees bij Inspiratie een uitgebreidere beschrijving van enkele inspirerende projecten waaraan het Fonds subsidie heeft gegeven. Voor de regeling Erfgoedparticipatie gaat het om de volgende projecten:
 


Contact
Femie Willems (coördinator) - f.willems@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 33
Michelle Jacobs - m.jacobs@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 40