Cultuureducatie met Kwaliteit: Over deze subsidie

Met je klas een bezoekje aan het theater of museum brengen en dan weer over tot de orde van de dag. Niks mis mee, maar uit cultuureducatie valt zoveel meer te behalen. Daarom zet het Fonds zich samen met vele partners in om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren. Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

Dit doen we onder andere door 54 meerjarige programma's, verspreid over het hele land te ondersteunen waarbij scholen en culturele instellingen samen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Feiten en cijfers

 • 54 programma's krijgen verdeeld over vier jaar in totaal 39 miljoen euro. 
 • Het budget is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente of provincie. 
 • Er worden op dit moment ruim 2500 scholen bereikt. Dit aantal loopt op tot ruim 4000 scholen in 2016. 
 • Bijna 9000 leerkrachten doen mee aan activiteiten om hun deskundigheid te vergroten.

 

Meer weten over de lopende programma's?

 

 

 

Doelstellingen

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft vier doelstellingen:

 • ontwikkeling van doorgaande leerlijnen;
 • deskundigheidsbevordering van leerkracht en educatief medewerkers van culturele instellingen;
 • ontwikkelen van een duurzame samenwerking tussen de school en de culturele omgeving;
 • ontwikkelen beoordelingsinstrumenten voor cultuureducatie.


Op ons online magzine worden de doelstellingen in beeld gebracht in vier filmpjes.

Partners

In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken vele partijen met elkaar samen:


Sinds juni 2015 is daar Meer Muziek in de Klas bijgekomen. Dit is beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. Het Fonds werkt nauw samen Meer Muziek in de Klas. De subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs draagt bij aan het gezamenlijk doel. Ook de PO-raad is een vaste partner van het Fonds. 

Toekomst Cultuureducatie met Kwaliteit

In haar uitgangspuntenbrief Ruimte voor Cultuur spreekt Minister Bussemaker zich opnieuw duidelijk uit over het belang dat zij hecht aan goed cultuuronderwijs. Ze verwijst hierbij naar het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs waarin de gezamenlijke ambitie voor goed cultuuronderwijs voor 10 jaar vast staat. Cultuureducatie met Kwaliteit wordt de komende beleidsperiode voortgezet. In het najaar worden de bestuurlijke afspraken gemaakt met de provincies en de 90.000+ gemeenten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie bereidt samen met het Ministerie het traject voor de nieuwe regeling voor. Hierbij neemt het Fonds de adviezen uit het rapport Cultuur als Basis, het advies van de Raad van 12, de PO raad en andere belangrijke spelers mee.

 

Meer lezen

Subsidieregelingen

Als onderdeel van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voert het Fonds vijf subsidieregelingen uit.

Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
In 2013 zijn 54 culturele instellingen gestart om samen met basisscholen te werken aan goed cultuuronderwijs. Voor de matchingsregeling is een budget beschikbaar van 20 miljoen euro per jaar (10 miljoen euro via het rijk (via het Fonds voor Cultuurparticipatie) en 10 miljoen euro via gemeenten en provincies).
Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen.

Professionalisering Cultuuronderwijs PO
Een jaarlijks terugkerende flankerende subsidieregeling voor cultuureducatieve projecten, ondersteunend of aanvullend op de activiteiten in Cultuureducatie met Kwaliteit. Er is jaarlijks een budget van 3,1 miljoen euro beschikbaar. In 2015 is het thema: professionalisering cultuuronderwijs PO. Aanvragen is mogelijk tot 1 maart 2016. 

Impuls Muziekonderwijs
Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen (vanaf het najaar van 2015) de mensen voor de klas trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.

Cultuureducatie in het VMBO
Een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds om de culturele ontwikkeling van VMBO-leerlingen te stimuleren en de kwaliteit van cultuureducatie verder te verbeteren.
Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen.

Kinderen Maken Muziek
Het Fonds ondersteunt in samenwerking met het Oranje Fonds projecten waarbij muziekeducatie en sociale cohesie hand in hand gaan.
Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen.

Meer lezen

Waarom cultuureducatie?

Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Die heb je nodig in deze tijd, waarin het steeds belangrijker wordt dat je kennis kunt combineren, kunt samenwerken en oplossingen voor nieuwe problemen kunt vinden.” aldus Minister Bussemaker.
Lees het hele interview met Minister Bussemaker in ons magazine.

De afgelopen jaren is er door gemeenten, provincies, scholen en culturele instellingen veel geïnvesteerd in cultuureducatie. Deze inspanningen hebben veel vruchten afgeworpen. Er zijn echter ook kritische kanttekeningen te plaatsen. De randvoorwaarden voor kunstzinnige activiteiten zijn verbeterd, maar de kwaliteit van de inhoud en de leeropbrengsten hebben daarmee geen gelijke tred gehouden.

"In eerdere subsidieregelingen voor versterking van cultuureducatie lag het accent op cultuurdeelname op latere leeftijd onder het motto jong geleerd is oud gedaan. Nu is het motto dat kunst en cultuur niet alleen leuk en boeiend zijn, maar dat kinderen ook iets moeten leren, het zijn schoolvakken die hen bagage geven voor het verdere leven."
Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie

foto: Stefan Segers Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft, De VAK Centrum voor de kunsten

 

Meer lezen

Blijf op de hoogte en praat mee


Het Fonds wil de kennis en ervaring die in de 54 projecten wordt opgegaan zoveel mogelijk delen met het veld. Hierbij wordt het Fonds ondersteund door het LKCA. We doen dit onder andere door het voor het voetlicht brengen van best practices en het organiseren van bijeenkomsten.

 

Meer lezen

Onderzoek en achtergrond

 

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Het LKCA werkt voor het landelijke programma nauw samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en verzorgt analyses, advies en evaluatie. Veel informatie over het programma is te vinden op de website van het LKCA.

 

Beleid en instrumenten ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De subsidieregelingen die het Fonds uitvoert zijn onderdeel van een landelijke aanpak van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met als doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. 

 • Advies van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in opdracht van OCW over cultuureducatie.
 • Kamerbrief van minister en staatssecretaris over de voortgang van de uitvoering van het cultuuronderwijsbeleid
 • Via de prestatiebox stelt OCW jaarlijks een budget van € 10,90 per leerling per jaar beschikbaar
 • SLO ontwikkelde in opdracht van het ministerie een leerplankader kunstzinnige orientatie. Dit kader biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige orientatie op scholen.
 • Bestuurlijk kader: minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker, de PO-Raad en wethouders en gedeputeerden van onderwijs en van cultuur uit een groot aantal steden en provincies hebben in een convenant vastgelegd dat ze zich de komende tien jaar committeren aan versterking van cultuuronderwijs op basisscholen.
 • In opdracht van OCW is er in 2014 onderzoek gedaan naar de stand van zaken cultuuronderwijs in het primair onderwijs. 
 • De onderwijsinspectie maakt in 2015 een rapportage over cultuureducatie in het basisonderwijs.

 

Onderzoek in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie 

 

 

Meer lezen
Cultuureducatie met Kwaliteit
Meest gelezen