Age Friendly Cultural Cities: Over deze subsidie

Met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ moedigen we de komende jaren (2017-2020) steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. We werken samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.

De gemeente en culturele instelling doorlopen een tweejarig traject waar samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn en ondernemerschap centraal staan. Er zijn drie edities: 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. Per editie doen er in principe vijf tot zeven steden mee.

Het programma in het kort:

  • Gemeenten komen met plan van aanpak waarin een ouderenproject van een culturele instelling is ingebed. De culturele instelling vraagt € 40.000,- subsidie aan voor dit project bij het Fonds.
  • De gemeente matcht met een zelfde bedrag, € 40.000,-, voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van lokale activiteiten op het gebied van ouderenparticipatie.
  • De culturele instelling bouwt met de gemeente aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn samenwerken.
  • De resultaten van de inspanningen zijn te zien in een lokale manifestatie. Hiervoor en voor het uitbreiden van het netwerk stelt de gemeente € 10.000,- beschikbaar.
  • Het Fonds draagt aanvullend € 10.000,- bij aan de kosten van de landelijke flankerende activiteiten bestaande uit de organisatie van intervisiebijeenkomsten, een traject gericht op ondernemerschap en een landelijke manifestatie.
  • Aan het einde van het tweede jaar vindt de landelijke manifestatie plaats. Hier reikt het BNG Cultuurfonds de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit. Deze prijs, een bedrag van € 20.000,-, gaat naar de gemeente die volgens een onafhankelijke jury het beste en meeste duurzame initiatief heeft getoond op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie.


Afspraken over programma en matchingsbedragen zijn in een convenant tussen Fonds en gemeente vastgelegd.

Meer informatie
Zowel de gemeente als culturele instelling zetten zich in voor het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. Lees hier meer over de invulling en het tijdspad van het programma.
Invulling en tijdspad programma 2017-2020

Voor de editie 2018-2019 en 2019-2020 kun je je nog aanmelden. Heb je belangstelling om deel te nemen aan het programma Age Friendly Cultural Cities en je gemeente is bereid daarin ook te investeren, neem dan contact op met een van de adviseurs.

De pilot ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities 2016-2017’ en editie 2017-2018 zijn inmiddels gesloten.

Meer lezen

Achtergrond

Met de subsidieregeling Ouderenparticipatie gaven we in de beleidsperiode 2013-2016 een impuls aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen. Meer dan 100 projecten ontvingen hiervoor subsidie. Projecten die, ieder vanuit bepaalde kunstdiscipline(s), actieve cultuurparticipatie door ouderen stimuleren.

In 2016, het laatste jaar van de subsidieregeling Ouderenparticipatie, wilden we inspirerende voorbeeldprojecten verduurzamen en ouderen en cultuurparticipatie binnen gemeenten op de kaart zetten. We startten daarom het pilotprogramma 'Lang Leve Kunst op weg naar Age Friendly Cities' met vijf grote steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht) als pilot. Het doel binnen de pilot is de kloof tussen de sectoren zorg, welzijn en kunst blijvend verkleinen.

Meer informatie over de pilot steden en hun ouderen en cultuurparticipatieprogramma vind je onder inspiratie.

Het Fonds was in deze periode ook partner in het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst. Samen met publieke én private partijen ondertekenden minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS in juni 2013 het convenant Ouderen en Cultuur. De ondertekening vormde de start van het brede programma Lang Leve Kunst dat tot doel had cultuurparticipatie door ouderen in Nederland te bevorderen.

Lees hier de resultaten in de brochure Lang Leve Kunst loont.
Ouderen en cultuur LLK loont.pdf

Sinds 2017 is dit samenwerkingsverband gestopt en gaan de betrokken partijen van Lang Leve Kunst verder met hun regelingen, donaties, programma’s kennisdelingsbijeenkomsten, conferenties en andere activiteiten. Ons pilotprogramma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’  heet nu 'Age Friendly Cultural Cities' en zet het Fonds de komende jaren voort.

Meer lezen

Subsidieregeling

Hoe kun je deelnemen?

Zowel gemeente als culturele instelling committeren zich aan een tweejarig traject. Met elkaar geef je invulling aan een duurzaam programma ouderen en cultuurparticipatie. Hierin staan samenwerking tussen kunst, cultuur, zorgen en welzijn en ondernemerschap centraal. De culturele instelling dient via Mijn Fonds een aanvraag in voor deze subsidieregeling. Met de gemeente sluit het Fonds afzonderlijk een convenant.

Lees hier meer over de invulling en het tijdspad van het programma Age Friendly Cultural Cities.
Invulling en tijdspad programma 2017-2020

Voor de edities 2018-2019 en 2019-2020 kun je je nog aanmelden:

  • De aanvraagronde voor 2018-2019 loopt van 1 november tot en met 29 november 2017
  • De aanvraagronde voor 2019-2020 loopt van 1 oktober tot en met 31 oktober 2018.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, totdat het budget op is. Het subsidieplafond voor beide rondes is 520.000 euro.

Heb je belangstelling om deel te nemen aan het programma Age Friendly Cultural Cities, neem dan contact op met een van de adviseurs.

Inmiddels gestarte edities
De subsidieregeling voor de pilot ‘Lang Leven Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ 2016, waaraan de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht deelnemen, is verlengd met 1 jaar.
Aan de editie 2017-2018 doen vijf steden mee: Emmen, Deventer, Doetinchem, Groningen en Utrecht.

Meer lezen
Age Friendly Cultural Cities
Meest gelezen