Subsidies


Kunstparticipatie

FCP

U kunt voor Ouderenparticipatie een aanvraag indienen voor 15 september, 15 januari en 15 april. In de praktijk komen er circa 100 aanvragen binnen. Dit betekent dat het Fonds kritisch moet zijn bij de beoordeling en goed kijkt welke projecten het beste bij de doelstelling van de subsidieregeling passen. We adviseren dan ook om alleen een aanvraag in te dienen als u zeker bent dat uw project aan de doelstellingen en alle drie de criteria voldoet. Daarnaast adviseren wij om geen aanvragen in te dienen die alleen gericht zijn op producties, zoals concerten en voorstellingen.

Kunstparticipatie

Kunst maakt het leven rijker en leert je anders waarnemen en denken. Het Fonds vindt dan ook dat iedereen de kans moet krijgen om zijn creatieve talenten te ontwikkelen en aan kunst te doen. Een eigentijdse aanpak maakt het mogelijk om nieuwe deelnemers te interesseren voor theater, dans, film of bijvoorbeeld circus. Verrassende projecten inspireren deelnemers om zich verder te ontwikkelen. Om de amateursector aantrekkelijker te maken en de mogelijkheden om te participeren te vergroten, ondersteunt het Fonds vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod op het gebied van kunstbeoefening.

Samenwerking amateurs en professionals

Samenwerking tussen amateurs en professionals levert inspiratie op voor beide partijen en maakt bijzondere activiteiten mogelijk. Door samen te werken kunnen culturele instellingen en amateurverenigingen meer bereiken. Met andere woorden: samenwerking biedt kansen.
Vanaf 1 juli 2013 staat de samenwerking tussen amateurs en professionals centraal in het programma Kunstparticipatie. Samenwerking betekent in dit geval een inhoudelijke samenwerking op gelijkwaardige basis, waarin beide partijen een ontwikkeling doormaken. Het Fonds ziet mogelijkheden in inhoudelijke allianties van amateurorganisaties met bijvoorbeeld podia, producerende instellingen, festivals, kunstenaars, erfgoedinstellingen of bedrijven.

Wie kan een aanvraag indienen?
Alleen instellingen met een culturele doelstelling kunnen een aanvraag indienen. Belangrijk is ook dat zij géén winstoogmerk hebben. Bedrijven en professionele organisaties kunnen wel als partner participeren in een samenwerkingsproject.
Omdat we de sector graag zo breed mogelijk ondersteunen, richten we ons op alle disciplines, dus ook op beeldende kunst, film en animatie, circus en poezië. Ook aanvragen voor projecten op het gebied van community arts en urban arts  zijn welkom, net als interdisciplinaire projecten en projecten voor speciale doelgroepen.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

We richten ons op projecten waarin:

  • een gelijkwaardige uitwisseling of samenwerking tussen amateurkunstenaars en professionals centraal staat;
  • amateurs en professionals gezamenlijk bijdragen aan een sterkere culturele infrastructuur; en
  • het bedrijfsleven als partner betrokken is bij de vernieuwing van de sector amateurkunst.


Verenigingen en kunstinstellingen die bij de regeling Kunstparticipatie een aanvraag indienen, dagen zichzelf uit en willen hun betekenis voor de actieve kunstbeoefening vergroten. In de aanvraag beschrijven zij wat de opbrengst van hun project is voor de sector of aan welk knelpunt wordt gewerkt.

Waarvoor kunt u géén subsidie aanvragen?
Reguliere activiteiten van een organisatie, zoals de productie van een concert, voorstelling of festival, komen alleen voor subsidie in aanmerking als uit de aanvraag overtuigend blijkt dat de productie geen doel op zich is, maar een instrument om de organisatie en de amateursector verder tot ontwikkeling te brengen.

Kunstparticipatie is onderdeel van het programma Versterking Actieve Cultuurparticipatie. Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling goed door. De volledige tekst inclusief toelichting kunt u downloaden via onderstaande link.

Volledige regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie inclusief toelichting (PDF)

De subsidieregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie wordt momenteel op enige punten aangepast. De nieuwe tekst van de subsidieregeling, die ook op aanvragen voor de ronde van 15 september 2014 van toepassing zal zijn, wordt zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd. De aanpassingen betreffen voornamelijk een nadere toelichting op de subsidieregeling en zullen geen inhoudelijke consequenties voor uw aanvraag hebben.

Hoe aan te vragen?
Op de pagina Aanvragen vindt u informatie over het indienen van een aanvraag.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan met behulp van het betreffende aanvraagformulier dat u via ons digitale systeem AIMS in kunt vullen. Dit formulier bevat nadere informatie over de in te sturen bijlagen waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting.

Let op:

  • het aanvraagformulier wordt per indienronde aangepast. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van formulieren die u mogelijk eerder heeft gedownload en op uw computer heeft opgeslagen. 
  • u kunt het aanvraagformulier alleen indienen wanneer u beschikt over een AIMS account. Zie hiervoor de pagina Aanvragen.


preview aanvraagformulier kunstparticipatie voorbeeldprojecten ronde 15 september 2014 (PDF)

Inspiratie
Wilt u weten welke projecten er eerder binnen deze regeling zijn ondersteund? Bij Inspiratie vindt u verschillende inspirerende projecten waaraan het Fonds subsidie heeft gegeven. Voor de regeling Kunstparticipatie vindt het Fonds deze voorbeelden inspirerend:

Lees voor meer inspiratie ons online magazine!

Contact
Mocht u twijfelen of uw project in aanmerking komt voor subsidie neem dan contact op met één van onze medewerkers:

Willemijn in ’t Veld (coördinator) - w.intveld@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 35

Marie-Louise Smolenaars - m.smolenaars@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 36

Karlijn op het Veld - k.ophetveld@cultuurparticipatie.nl - 030-233 60 53

Lidian Fleers - l.fleers@cultuurparticipatie.nl - 030 - 233 60 30