Links

www.ocw.nl Het ministerie van OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW werkt voor leerlingen, studenten en hun ouders, maar ook voor kunstenaars en museumbezoekers. Voor onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. En ook voor wetenschappelijk onderzoekers en medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

www.lkca.nl  Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ambieert een wezenlijke bijdrage te leveren aan de culturele levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen. Het LKCA streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen een leven lang deelnemen aan kunst en cultuur. Samen met betrokken professionals wil het LKCA de kwaliteit van voorzieningen en activiteiten die ontwikkeld worden ten behoeve van ieders culturele levensloop, vergroten.

www.ipo.nl Het Interprovinciaal Overleg heeft twaalf leden: de Nederlandse provincies. Met die samenwerking wil het IPO de condities optimaliseren waaronder provincies werken.


www.vng.nl De vereniging van Nederlandse gemeenten is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. 

www.cultuurconnectie.nl  Cultuurconnectie is de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

www.immaterieelerfgoed.nl Kenniscentrum immateriaal erfgoed Nederland

www.dutchculture.nl Dutch Culture is het Nederlandse instituut voor internationaal cultuurbeleid. 

Fondsen

www.mondriaanfonds.nl  Internationaal stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed.
 

www.fondspodiumkunsten.nl Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst.
 

www.stimuleringsfonds.nl Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie. 
 

www.letterenfonds.nl Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.


www.filmfonds.nl Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de overheid in het leven heeft geroepen om culturele activiteiten te stimuleren. Het Fonds is 1993 ontstaan uit een fusie van het Productiefonds van de Nederlandse film en het Fonds voor de Nederlandse film.

 

www.jeugdcultuurfonds.nl Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.
 

www.vsbfonds.nl

Het VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving en onderscheidt daarbij twee aandachtsgebieden: mens & maatschappij en kunst & cultuur. Het VSB fonds heeft ook lokale afdelingen.
 

www.snsreaalfonds.nl SNS REAAL Fonds maakt ondernemende initiatieven in cultuur, cultuureducatie en wetenschap mogelijk.
 

www.doen.nl Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen, werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen door aanjager te zijn van duurzame, culturele en sociale voorlopers.
 

www.cultuurfonds.nl Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ook lokale afdelingen.
 

www.oranjefonds.nl Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving, enerzijds door sociale samenhang en anderzijds sociale participatie te bevorderen.