Vacature Lid Raad van Toezicht

Vanwege het aanstaande vertrek van één van de zittende leden, is het Fonds op zoek naar kandidaten die een liefde voor cultuur combineren met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Om de diversiteit binnen onze Raad van Toezicht te versterken nodigen we nadrukkelijk kandidaten met cultureel diverse netwerken en (politieke) bestuurlijke ervaring uit om te reageren.

Organisatie

Wij geloven in de kracht van cultuur. Cultuur geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende omgeving. Vanuit deze visie dragen we als Fonds bij aan een samenleving waar iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. Dat doen we op een heldere manier, met betrokkenheid voor de mensen met en voor wie we het doen en vanuit onze passie voor de inhoud van ons werk. We werken samen met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), overheden en diverse (inter)nationale publieke en private partners. Met onze programma’s ondersteunen én verbinden we mensen, organisaties en overheden die werk maken van cultuurparticipatie. Basis daarvoor vormen onze opdracht van het ministerie van OCW, ontwikkelingen in de wereld om ons heen en resultaten van evaluaties en onderzoeken door onszelf en anderen.

Functie

De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zeven leden. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Fonds voor Cultuurparticipatie. De RvT staat het bestuur met raad terzijde. Daarbij richt de RvT zich naar het belang van het Fonds steeds in samenhang met het algemeen belang. Daarbij heeft de RvT met name oog voor de risico's die voortvloeien uit de taakuitoefening van het Fonds. De RvT is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. De leden van de RvT zijn in staat om ten opzichte van andere leden en het bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren, en bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

Bij de gewenste samenstelling van de RvT zijn de volgende factoren van belang:

 • De RvT moet zijn taken verantwoord vervullen krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving. 
 • De RvT streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de RvT en hanteert daarvoor onder andere de Code Culturele Diversiteit. 
 • De RvT leden beschikken over een uitgebreid netwerk in één of meerdere werkterreinen van het Fonds.

 

De RvT hecht eraan dat de volgende expertise/gebieden zijn vertegenwoordigd:

 • politiek/bestuurlijk terrein 
 • financieel administratief/accounting 
 • juridische zaken 
 • cultuurbeleid in brede zin, met bijzondere aandacht voor cultuurparticipatie en cultuureducatie

 

Functie-eisen

Voor de leden van de RvT geldt in het algemeen dat deze beschikken over de volgende kwaliteiten:
voldoende kennis en ervaring om de belangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie te behartigen;

 • affiniteit met de maatschappelijke functie van het Fonds en de werkterreinen cultuurparticipatie en –educatie; 
 • academisch denkniveau; 
 • kennis van en ervaring met (politiek) bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen; 
 • discussie- en communicatievaardigheden; 
 • teamspeler en netwerker 
 • onafhankelijk, kritisch én gericht op samenwerking; 
 • slaat bruggen naar alle groepen in de samenleving; 
 • rolbewustzijn (in relatie tot de governancerol).

 

Profiel-eisen

Kandidaten beschikken over bovengenoemde kwaliteiten. Daarnaast geldt voor het nieuw te werven lid het volgende:

 • Beschikt over politieke en/of bestuurlijke ervaring, met bijbehorend netwerk; liefst op gemeentelijk en/of provinciaal niveau. 
 • Ten behoeve van het verbreden van de diversiteit binnen de Raad wordt in het kader van deze functie met name gelet op spreiding naar leeftijd en culturele diversiteit.
 • Heeft net als de andere leden voldoende tijd en flexibiliteit om deze functie adequaat te kunnen uitvoeren.

 

De RvT vergadert zes keer per jaar in Utrecht of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is. De RvT vergadert volgens een vastgesteld schema. De vergoeding bedraagt € 240,- per vergadering, exclusief reiskosten.

Procedure

De selectiecommissie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie zal bestaan uit de voorzitter, enkele leden van de RvT, tezamen met de directeur-bestuurder van het Fonds, Jan Jaap Knol. De nadere kennismakingsgesprekken zullen worden gepland op woensdagmiddag 28 juni a.s. in Utrecht. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangt subsidie van het Rijk en valt onder het beleid aangaande cultuurfondsen. De leden van de RvT worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op voordracht van de RvT, de bestuurder gehoord hebbende.

Inlichtingen

Informatie over het Fonds vindt u op www.cultuurparticipatie.nl. Voor inlichtingen over de functie, inhoudelijke vragen en vragen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma van binoq atana die de sollicitatieprocedure voor het Fonds begeleidt, via 020 514 13 80 of per mail via info@binoq.nl.

Sollicitatie

Uw sollicitatie met uw motivatiebrief en cv kunt u tot 29 mei 2017 sturen naar info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie Fonds voor Cultuurparticipatie. Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 juni 2017 tussen 13.00 en 17.00 uur te Utrecht. Sluitingsdatum 29 mei 2017

 

 

Voorbeeld header 2