Professionalisering cultuuronderwijs 2013-2016: Over deze subsidie

Subsidieregeling cultuuronderwijs voor schoolbesturen. 

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO. Met het subsidiegeld kunnen zij cultuuronderwijs een structurele plek in het curriculum geven. De regeling maakt onderdeel uit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De middelen kunnen worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten.

Let op: De deadline voor deze regeling was 1 maart 2016. Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen. Het beschikbare budget isverdeeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, die door de commissie positief zijn beoordeeld. 

Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgde procedure. 

Benieuwd welke projecten het Fonds ondersteunt? Bekijk ze hier 

 

Subsidieplafond Professionalisering Cultuuronderwijs PO verhoogd

Vanwege de grote belangstelling voor de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO heeft het bestuur besloten het subsidieplafond van € 2.5 miljoen naar € 3 miljoen te verhogen. Hiermee kon een groter aantal aanvragen behandeld worden en krijgen meer schoolbesturen de mogelijkheid hun cultuuronderwijs te professionaliseren. Het hoge aantal aanvragen duidt op het grote belang van cultuuronderwijs binnen het basisonderwijs en de grote gewilligheid bij schoolbesturen om cultuuronderwijs een structurele plek in het curriculum te geven.

Meer lezen

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

 

bestuursniveau - schoolniveau -leerkrachtniveau 

Een schoolbestuur met ten minste 5 aan het project deelnemende locaties of een samenwerkingsverband met ten minste 5 locaties die deelnemen kan projectsubsidie aanvragen voor professionaliseringstrajecten op de volgende niveaus:

Bestuursniveau
Het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en het verankeren van deze visie in het strategisch beleidskader van het bestuur.

Schoolniveau
Het maken van de vertaalslag van strategisch naar operationeel niveau – bij voorkeur in samenwerking met culturele partners- en het vastleggen daarvan in schoolwerkplannen en activiteitenprogramma’s.

Leerkrachtniveau
De professionalisering van schoolleiders, onderwijsteams, cultuurcoördinatoren, groepsleerkrachten en vakleerkrachten door scholing en coaching gericht op het bevorderen van kennis en competenties om cultuuronderwijs te kunnen geven.

De subsidieaanvraag moet in beginsel gaan over activiteiten op alle drie de niveaus. Omdat elk schoolbestuur een eigen fase van ontwikkeling heeft wordt niet voorgeschreven welke aspecten de meeste aandacht dienen te krijgen.

  • Als een bestuur nog aan het begin van visievorming staat zal daaraan zeker aandacht gegeven moeten worden.
  • Als een bestuur vooral of uitsluitend gericht is op de professionalisering van leerkrachten en team is een voorwaarde dat een visie op cultuuronderwijs op bestuursniveau aantoonbaar aanwezig is en vastgelegd in het bovenschools beleid (en schoolwerkplan). Het bestuur moet laten zien dat er een heldere relatie is tussen deze visie en de aanvraag voor de professionaliseringsmiddelen. Daarnaast wordt gevraagd om in het projectplan per locatie uit te werken welke activiteiten er worden verricht.

 

Periode
Projecten moeten starten vóór september 2016 en mogen maximaal 24 maanden duren.

Leernetwerk
Indien uw schoolbestuur subsidie ontvangt wordt u onderdeel van een leernetwerk. Dit netwerk is gericht op kennisdeling en kennisvermeerdering. Per project neemt minimaal één bestuurder en één schoolleider aan dit netwerk deel.

Bedragen
De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per subsidieaanvraag (voor meerdere locaties) maximaal 200.000 euro. De aanvrager moet minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening nemen, dit kunnen ook gekapitaliseerde uren zijn. Aan visietrajecten op bestuursniveau mag maximaal 10% van de subsidie worden besteed.
Het totaal beschikbare budget voor deze regeling bedraagt € 2.500.000,-.

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO (PDF)

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Aanvragen die aan de vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen voldoen worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviescommissie beoordeelt de aanvragen op drie criteria:

 

Kwaliteit

Bij dit criterium wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

  • Is er een logisch verband tussen de probleemstelling, doelstelling(en), activiteiten en beoogde resultaten?
  • Wat is de samenhang tussen de activiteiten en dragen de activiteiten bij aan de doelstelling van de regeling?
  • Als een aanvraag zich enkel richt op het niveau van de school en leerkrachten wordt getoetst of het bestuur een aantoonbare en vastgelegde visie heeft op cultuuronderwijs, bijvoorbeeld het strategische beleidskader.
  • Is het project organisatorisch en financieel goed opgezet?

 

Meerwaarde
Bij dit criterium wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

  • Zijn de activiteiten aanvullend op de reeds bestaande activiteiten op het gebied van cultuuronderwijs en professionalisering van onderwijspersoneel?
  • Sluiten de activiteiten logisch aan op de activiteiten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit en de activiteiten gefinancierd uit de middelen Prestatiebox po?

 

Afstemming en samenwerking
Bij dit criterium wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

  • Is er een heldere aanpak voor samenwerking en afstemming – zowel tussen bestuur en scholen als daar waar externe expertise wordt ingezet – en is deze aanpak gericht op duurzame verankering van cultuuronderwijs in de school?
  • Op welke manier worden bestaande netwerken ingezet om kennis uit de projecten te kunnen delen?

 

Een verdere toelichting op de criteria leest u in het adviesschema Professionalisering Cultuuronderwijs PO (pdf) 

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen moet een aanvraag op alle drie de criteria positief beoordeeld zijn. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond (€2.500.000,-) bereikt is.

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

Lees voordat u een aanvraag indient de volledige subsidieregeling met voorwaarden en criteria goed door. Een aanvraag indienen gaat via ons digitale systeem Mijn Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig dat u digitaal aan kunt vragen. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via het betreffende aanvraagformulier in Mijn Fonds. Dit formulier bevat nadere informatie over de bij te voegen bijlagen, waaronder in ieder geval een projectplan en een ingevulde modelbegroting.

Deadline
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 1 maart 2016 13.00 uur.
Op basis van de volgorde van binnenkomst (datum en tijdstip) worden de aanvragen opgenomen in een lijst. Een onvolledige aanvraag kan binnen een redelijke termijn worden aangevuld. De datum van aanvulling geldt dan als de datum van binnenkomst. Het beschikbare budget (€3.000.000,-) wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, die door de commissie positief zijn beoordeeld. 

Advies over uw aanvraag
Wilt u subsidie aanvragen maar heeft u nog behoefte aan advies? Neem dan contact op met één van onze medewerkers of bel 030 233 60 30.

Meer lezen

Relatie met Cultuureducatie met Kwaliteit

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO is onderdeel van dit programma en is bedoeld om een extra impuls te geven een schoolbesturen die zich in willen zetten voor cultuureducatie.

Om de samenhang in het programma te waarborgen is het van belang dat de activiteiten in de subsidieaanvraag afgestemd worden met de regionale uitvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Neemt uw bestuur al deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit? 

Een schoolbestuur dat deelneemt aan een project in het kader van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit moet dit bij de aanvraag bekend maken. Een aanvraag is welkom, maar de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet reeds uit de matchingsregeling worden gefinancierd.

Neemt uw bestuur nog niet deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit? 

Wanneer het schoolbestuur nog niet deelneemt aan Cultuureducatie met Kwaliteit moeten de activiteiten kenbaar gemaakt worden aan de regionale penvoerder.
Overzicht regionale penvoerders 

 

Meer lezen
Professionalisering cultuuronderwijs 2013-2016
Meest gelezen