Plusregeling: Over deze subsidie

De Plusregeling Cultuurparticipatie was een subsidieregeling voor projecten die actieve cultuurparticipatie in Nederland stimuleren en van belang zijn voor de ontwikkeling van actieve cultuurparticipatie in Nederland. Het ging om projecten die mensen aanzetten tot actieve participatie op het gebied van kunst, erfgoed en media. Ook voor internationale activiteiten kon een aanvraag worden ingediend, mits er sprake was van een breder belang voor de ontwikkeling van de amateurkunst, cultuureducatie of volkscultuur in Nederland.

Lees hier de volledige regeling.

Meer lezen

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

Om voor subsidie in aanmerking te komen moest het project aan de volgende drie criteria voldoen: actieve participatie, onderscheidend karakter en kwaliteit.

Hier volgt een toelichting op de criteria:

Actieve participatie

Als eerste wordt getoetst of in uw project sprake is van actieve participatie. Dat wil zeggen: zelf doen, maken, leren en creëren. Denk bijvoorbeeld aan zelf zingen of muziek maken, dansen, toneelspelen, schilderen, handwerken of schrijven. Maar ook nieuwe media en erfgoed vallen eronder, zoals fotograferen of games ontwerpen of als vrijwilliger actief meewerken aan het in stand houden van een monument. Receptieve cultuurdeelname zoals het kijken naar toneel of schilderijen of luisteren naar muziek wordt hier niet mee bedoeld. Het interactief meedoen, bijvoorbeeld meezingen of meedansen, is dus niet voldoende.

Ook is het belangrijk dat de deelnemers voldoende invloed hebben op het artistieke proces. De actieve projectonderdelen, waarbij de deelnemers artistiek en/of inhoudelijk bezig zijn, dienen dan ook in de aanvraag de overhand te hebben t.o.v. activiteiten die organisatorisch van aard zijn zoals: techniek, catering, hostessing en kaartverkoop.

Het project moet een meerwaarde hebben voor de deelnemers. Bijvoorbeeld doordat zij voor het eerst aan een cultuurproject meedoen waardoor er dankzij uw project nieuwe deelnemers bereikt worden. Een andere mogelijkheid is dat uw project mensen die al langer bezig zijn inspireert en beweegt om iets nieuws te doen en hun vaardigheden verder te ontwikkelen. We letten in beide situaties op de bijdrage die het project levert aan de ontwikkeling van het individu. Het creatieve proces dat de deelnemers doormaken is voor het Fonds interessanter dan het eindresultaat.

Indien uw aanvraag over een klein onderdeel van een groter project gaat dan vragen we u dat kleinere onderdeel eruit te lichten en alleen daarvoor een aanvraag te doen. Stel u wilt een festival met receptieve (concertbezoek) en actieve (workshops) onderdelen organiseren dan kunt u bij het Fonds alleen een aanvraag indienen voor de workshops.

Onderscheidend karakter

Omdat we een landelijk Fonds zijn kijken we of uw aanvraag vanuit landelijk perspectief onderscheidend is. De plusregeling is bedoeld om projecten die hier bovenuit stijgen, doordat ze een vernieuwing ten opzichte van het bestaande aanbod in Nederland teweeg brengen, te stimuleren. Deze aanvulling op het huidige cultuuraanbod kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Om vast te stellen of uw project aan dit criterium voldoet toetst het Fonds het project op:
- inhoud (onderwerp, materiaal, thema);
- opzet (format, methode); en
- uitvoering (waar, hoe vaak en met wie)

Kwaliteit

Tenslotte wordt het project op zowel organisatorische als inhoudelijke kwaliteit beoordeeld. Voor de beoordeling van de organisatorische kwaliteit worden de opzet en haalbaarheid van het plan en de ervaring van de betrokken medewerkers onderzocht. De inhoudelijke kwaliteit wordt bij kunstprojecten beoordeeld op basis van de artistieke invulling en bij educatieve projecten op basis van de didactische invulling. Ook de kwaliteit van eventuele samenwerkingspartners speelt een rol bij de beoordeling.

Meer lezen

Ik wil een aanvraag indienen

Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen.

Meer lezen
Meest gelezen